tOzi

4. n'eytal
kAnal am ciRukuTik kaTal mEm paratavar
n'Il n'iRa punnaik kozu n'izal acaii,
taN perum parappin oN patam n'Okki,
am kaN aril valai uNakkum tuRaivanoTu,
5
'alarE annai aRiyin, ivaN uRai vAzkkai
ariya Akum n'amakku' enak kURin,
koNTum celvarkol-tOzi!-umaNar
veN kal uppin koLLai cARRi,
kaNa n'irai kiLarkkum n'eTu n'eRic cakaTam
10
maNal maTuttu uraRum Ocai kazanik
karug kAl veN kuruku verUum
irug kazic cErppin tam uRaivin UrkkE?

talaivan ciRaippuRattAnAka, tOzi alar accam tOnRac colli varaivu kaTAyatu.-ammUvanAr

5. kuRijci
n'ilam n'Ir Ara, kunRam kuzaippa,
akal vAyp paij cunaip payir kAlyAppa,
kuRavar konRa kuRaik koTi n'aRaip pavar
n'aRug kAz Aram cuRRuvana akaippa,
5
perum peyal pozin'ta tozila ezili
teRku Erpu iragkum aRcirak kAlaiyum,
aritE, kAtalarp pirital-inRu cel
iLaiyart tarUum vATaiyoTu
mayagku itaz mazaik kaN payan'ta, tUtE.

talaivan celavuk kuRippu aRin'tu vERupaTTa talaivikkut tOzi colliyatu.-perugkunRUrkizAr

7. pAlai
cUruTai n'anan' talaic cunai n'Ir malka,
peru varai aTukkattu aruvi Arppa,
kal alaittu izitarum kaTu varaR kAn yARRuk
kazai mAy n'Ittam kATu alai Arppa,
5
tazagku kural ERoTu muzagki, vAnam
innE peyya minnumAl-tOzi!
veNNel arun'tiya vari n'utal yAnai
taN n'aRuj cilampil tujcum
ciRiyilaic can'tina vATu perug kATTE.

paTTa pinRai varaiyAtu kizavOn n'eTTiyiTaik kazin'tu poruLvayiRpiriya,ARRALAya talaivikkuttOzicolliyatu.-n'alveLLiyAr

10. pAlai
aNNAn'tu En'tiya vana mulai taLarinum,
pon n'Er mEni maNiyin tAzn'ta
n'al n'eTug kUn'tal n'araiyoTu muTippinum,
n'Ittal Ompumati-pUk kEz Ura!
5
in kaTug kaLLin izai aNi n'eTun' tErk
koRRac cOzar kogkarp paNIiyar,
veN kOTTu yAnaip pOor kizavOn
pazaiyan vEl vAyttanna n'in
pizaiyA n'al mozi tERiya ivaTkE.

uTanpOkkum tOzi kaiyaTuttatu.

11. n'eytal
peyyAtu vaikiya kOtai pOla
mey cAyinai, avar cey kuRi pizaippa;
uLLi n'otumalar n'Erpu urai teLLitin
vArAr ennum pulavi uTkoLal
5
ozikamALa n'in n'ejcattAnE;
puNari poruta pU maNal aTaikarai,
Azi marugkin alavan Ompi,
valavan vaLpu Ayn'tu Ura,
n'ilavu virin'tanRAl kAnalAnE.

kAppu mikutikkaN iTaiyITupaTTu ARRALAya talaimakaTku, talaimakanciRaippuRattAnAkat tOzi colliyatu.- ulOccanAr

12. pAlai
viLampazam kamazum kamajcURkuzicip
pAcam tinRa tEy kAl mattam
n'ey teri iyakkam veLilmutal muzagkum
vaiku pular viTiyal mey karan'tu, tan kAl
5
ari amai cilampu kazIi, pal mAN
vari punai pan'toTu vaiiya celvOL,
'ivai kANtORum n'OvarmAtO;
aLiyarO aLiyar en AyattOr!' ena
n'ummoTu varavu tAn ayaravum,
10
tan varaittu anRiyum kaluzn'tana kaNNE.

tOzi uTanpOkku ajcuvittatu.- kayamanAr

13. kuRijci
ezAaAkalin, ezil n'alam tolaiya
azAatImO, n'otumalar talaiyE!-
Enal kAvalar mA vIzttup paRitta
pakazi anna cEyari mazaik kaN,
5
n'alla perun' tOLOyE! kollan
eRi pon pitirin ciRu pala tAay
vEgkai vI ukum Ogku malaik kaTci
mayil aRipu aRiyAmannO;
payil kural kavarum paim puRak kiLiyE.

iyaRkaippuNarcciyin piRRai jAnRu, talaiviyin vERupATu kaNTa tOzi, talaivi maRaittaRkuc colliyatu.- kapilar

15. n'eytal
muzagku tirai kozIiya mUri ekkar,
n'uNagku tukil n'uTakkam pOla, kaNam koLa
Utai tURRum uravun'Irc cErppa!
pUvin anna n'alam putitu uNTu,
5
n'I puNarn'tanaiyEm anmaiyin, yAmE
n'ErpuTai n'ejcam tAgkat tAgki,
mAcu il kaRpin maTavOL kuzavi
pEey vAgkak kaiviTTAgku,
cENum emmoTu van'ta
10
n'ANum viTTEm; alarka, iv UrE!

varaivu n'ITTittavazi, tOzi talaimakaRkuc colli varaivu kaTAyatu.-aRivuTain'ampi

18. pAlai
paruvaral n'ejcamoTu pal paTar akala
varuvar vAzi-tOzi!-mUvan
muzu vali muL eyiRu azuttiya katavin,
kAnal am toNTip porun'an, ven vEl
5
teRal arun' tAnaip poRaiyan, pAcaRai,
n'ejcam n'aTukkuRUum tujcA maRavar
tirai tapu kaTalin initu kaN paTuppa,
kaTAam kazIiya katan aTagku yAnait
taTAa n'ilai oru kOTTanna,
10
onRu ilagku aruviya kunRu iRan'tOrE.

piriviTai ARRALAkiya talaiviyait tOzi vaRpuRuttiyatu.-poykaiyAr

19. n'eytal
iRavup puRattu anna piNar paTu taTavu mutal
cuRavuk kOTTanna muL ilait tAzai,
perug kaLiRRu maruppin anna arumpu mutirpu,
n'al mAn uzaiyin vERupaTat tOnRi,
5
vizavuk kaLam kamazum uravu n'Irc cErppa!
ina maNi n'eTun' tEr pAkan iyakka,
celIiya cERiAyin, ivaLE
varuvai Akiya cil n'AL
vAzALAtal n'aRku aRin'tanai cenmE!

puNarn'tu n'Igkiya talaivanait tOzi varaivu kaTAyatu.-n'akkaNNaiyAr

23. kuRijci
toTi pazi maRaittalin, tOL uyn'tanavE;
vaTik koL kUzai, AyamOTu ATalin,
iTippu meyyatu onRu uTaittE; kaTik koLa
annai kAkkum tol n'alam citaiya,
5
kANtoRum kaluztal anRiyum INTu n'Ir
muttup paTu parappin koRkai muntuRaic
ciRu pAcaTaiya ceppu Ur n'eytal
teN n'Ir malarin tolain'ta
kaNNE kAmam karappu ariyavvE!

talaivi tuyar ARRAmai uNarn'ta tOzi varaivu kaTAyatu.-kaNakkAyanAr

25. kuRijci
av vaLai verin'in arakku Irttanna
cev vari itaza cEN n'ARu piTavin
n'aRun' tAtu ATiya tumpi, pacug kEzp
pon urai kallin, n'al n'iRam peRUum
5
vaLa malai n'ATan n'erun'al n'ammoTu
kiLai mali ciRu tinaik kiLi kaTin'tu acaii,
colliTam peRAan peyarn'tanan; peyarn'tatu
allal anRu atu-kAtal am tOzi!-
tAtu uN vETkaiyin pOtu terin'tu UtA
10
vaNTu Oranna avan taNTAk kATci
kaNTum, kazal toTi valitta en
paNpu il ceyti n'inaippu AkinRE!

talaimakaLait tOzi kuRai n'ayappuk kURiyatu.- pEri cAttanAr

26. pAlai
n'OkO yAnE; n'ekizn'tana vaLaiyE-
cevvi cErn'ta puLLi veL arai
viNTup puraiyum puNar n'ilai n'eTug kUTTup
piNTa n'ellin tAy manai oziya,
5
cuTar muzutu eRippat tiragkic cezug kAy
muTa mutir palavin attam, n'ummoTu
keTu tuNai Akiya tavaRO?-vai eyiRRu,
pon potin'tanna cuNagkin,
iruj cUz Oti, perun' tOLATkE.

talaivi pirivu uNarn'tu vERupaTTamai colli, tOzi celavu azugkuvittatu.-cAttan'taiyAr

27. n'eytal
n'Iyum yAnum, n'erun'al, pUvin
n'uN tAtu uRaikkum vaNTinam Oppi,
ozi tirai varitta veN maNal aTaikaraik
kazi cUz kAnal ATiyatu anRi,
5
karan'tu n'Am ceytatu onRu illai; uNTu enin,
paran'tu piRar aRin'tanRum ilarE-n'anRum
evan kuRittanaL kol, annai?-kayan'tORu
iRa Ar inak kuruku olippa, cuRavam
kazi cEr marugkin kaNaik kAl n'ITi,
10
kaN pOl pUttamai kaNTu, 'n'uN pala
ciRu pAcaTaiya n'eytal
kuRumO, cenRu' enak kURAtOLE.

ciRaippuRamAkattOzi ceRippu aRivuRIiyatu.-kuTavAyiR kIrattanAr

28. pAlai
en kaik koNTu tan kaN oRRiyum,
tan kaik koNTu en n'al n'utal n'Iviyum.
annai pOla iniya kURiyum,
kaLvar pOlak koTiyanmAtO-
5
maNi ena izitarum aruvi, pon ena
vEgkai tAya Ogku malai aTukkattu,
ATu kazai n'ivan'ta paig kaN mUgkil
OTu mazai kizikkum cenni,
kOTu uyar piRagkal, malaikizavOnE!

pirivinkaN ARRALAkiya talaivikkut tOzi colliyatu; kuRai n'ayappum Am.-mutukURRanAr

30. marutam
kaNTanen-makizn'a!-kaNTu evanceykO?-
pANan kaiyatu paNpuTaic cIRiyAz
yANar vaNTin immena imirum,
Ertaru teruvin, etircci n'Okki, n'in
5
mArpu talaikkoNTa mANizai makaLir
kaval EmuRRa veytu vIz arip pani-
kAl EmuRRa paitaru kAlai,
kaTalmaram kavizn'tenak kalagki, uTan vIzpu,
palar koL palakai pOla-
10
vAgkavAgka n'inRu Ugku ajar n'ilaiyE.

parattaiyiR pirin'tu van'ta talaivan, 'yAraiyum aRiyEn' enRARkut tOzi colliyatu.-koRRanAr

32. kuRijci
'mAyOn anna mAl varaikkavAan,
vAliyOn anna vayagku veL aruvi
am malaikizavOn n'am n'ayan'tu enRum
varun'tinan' enpatu Or vAyc col tERAy;
5
n'Iyum kaNTu, n'umaroTum eNNi,
aRivu aRin'tu aLaval vENTum; maRutaraRku
ariya-vAzi, tOzi!-periyOr
n'ATi n'aTpin allatu,
n'aTTu n'ATAr, tam oTTiyOr tiRattE.

talaivikkuk kuRai n'ayappuk kURiyatu.- kapilar

33. pAlai
'paTu cuTar aTain'ta paku vAy n'eTu varai,
murampu cEr ciRukuTi, paran'ta mAlai,
pulampu kUTTuNNum pullen manRattu,
kalluTaip paTuvil kaluzi tan'tu,
5
n'iRai peyal aRiyAk kuRaittu UN allil,
tuvarcey ATaic cen' toTai maRavar
atar pArttu alkum ajcuvaru n'eRiyiTai,
iRappa eNNuvar avar enin, maRuttal
valluvamkollO, melliyal! n'Am?' ena
10
vimmuRu kiLaviyaL en mukam n'Okki,
n'al aka vana mulaik karai cErpu
malku punal paran'ta malar Er kaNNE.

pirivu uNarttappaTTa talaimakaLatu kuRippu aRin'ta tOzi talaimakaRkuc colliyatu.- iLavETTanAr

34. kuRijci
kaTavuT kaRcunai aTai iRan'tu avizn'ta
paRiyAk kuvaLai malaroTu kAn'taL
kuruti oN pU uru kezak kaTTi,
peru varai aTukkam poRpac cUrmakaL
5
aruvi in iyattu ATum n'ATan
mArpu tara van'ta paTar mali aru n'Oy
n'in aNagku anmai aRin'tum, aNNAn'tu,
kAr n'aRug kaTampin kaNNi cUTi,
vElan vENTa, veRi manai van'tOy!
10
kaTavuL Ayinum Aka,
maTavai manRa, vAziya murukE!

tOzi teyvattukku uraippALAy veRi vilakkiyatu.-piramacAri

35. n'eytal
pogku tirai poruta vAr maNal aTaikaraip
pun kAl n'Aval potip puRa irug kani
kiLai cettu moytta tumpi, pazam cettup
pal kAl alavan koNTa kOTku acAn'tu,
5
koLLA n'arampin imirum pUcal
irai tEr n'Arai eyti viTukkum
tuRai kezu mAn'tai anna ivaL n'alam
paNTum iRRE; kaNTicinteyya;
uzaiyin pOkAtu aLippinum, ciRiya
10
jekizn'ta kavin n'alamkollO?-makizn'tOr
kaLkaLi cerukkattu anna
kAmamkol?-ivaL kaN pacan'tatuvE!

maNa manaippiRRaijAnRu pukka tOzi, 'n'anku ARRuvittAy' enRa talaimakaRkuc colliyatu.-ammUvanAr

36. kuRijci
kuRug kai irum pulik kOL val ERRai,
pU n'utal irum piTi pulampa, tAkki,
tAz n'Ir n'anan' talaip peru kaLiRu aTUum
kallaka veRpan collin tERi,
5
yAm em n'alan izan'tanamE; yAmattu,
alar vAyp peNTir ampaloTu onRi,
purai il tI mozi payiRRiya urai eTuttu,
AnAk kauvaittuAka,
tAn en izan'tatu, iv azugkal UrE?

iravukkuRicciRaippuRamAkat tOzi colliyatu.- cIttalaiccAttanAr

37. pAlai
piNagku aril vATiya paza viRaln'anan' talai,
uNagkuUN Ayattu Or An teL maNi
paipaya icaikkum attam, vai eyiRRu
ivaLoTum celinO n'anRE; kuvaLai
5
n'Ir cUz mA malar anna kaN aza,
kalai ozi piNaiyin kalagki, mARi
anpilir akaRir Ayin, en param
Akuvatu anRu, ivaL avalam-n'Akattu
aNagkuTai arun' talai uTali, valan Erpu,
10
Arkali n'al ERu tiritarum
kAr cey mAlai varUum pOztE.

varaiviTai vaittuppirivinkaN tOzi colliyatu.-pEri cAttanAr

41. pAlai
paig kaN yAnaip parUut tAL utaitta
veN puRak kaLari viTu n'IRu ATi,
curan mutal varun'tiya varuttam paipayap
pAar mali ciRu kUvalin taNiyum
5
n'eTuj cEN cenRu varun'tuvar mAtO-
elli van'ta n'al icai virun'tiRku,
kiLar izai arivai! n'ey tuzan'tu aTTa
viLar Un am pukai eRin'ta n'eRRi,
ciRu n'uN pal viyar poRitta
10
kuRu n'aTaik kUTTam vENTuvOrE.

pirivu uNarttappaTTu ARRALAya talaimakaLait tOzi ulakiyalkURi vaRpuRuttiyatu.-iLan'tEvanAr

43. pAlai
tukil virittanna veyil avir uruppin
enRUz n'ITiya kunRattuk kavAan,
Oypacic cen'n'Ay uyagkumarai tolaicci
Arn'tana ozin'ta miccil cEy n'ATTu
5
aruj curam celvOrkku valci Akum
vemmai Ar iTai iRattal n'umakkE
meym mali uvakai AkinRu; ivaTkE,
ajcal enRa iRai kaiviTTena,
paig kaN yAnai vEn'tu puRattu iRuttalin,
10
kaLaiyun'ark kANAtu kalagkiya uTai matil
Or eyin mannan pOla,
azivu van'tanRAl, ozital kETTE.

pirivu uNarttappaTTa tOzi talaivanaic celavu azugkuvittatu.-eyinan'taiyAr

45. n'eytal
ivaLE, kAnal n'aNNiya kAmar ciRukuTi,
n'Il n'iRap perug kaTal kalagka uLpukku
mIn eRi paratavar makaLE; n'IyE,
n'eTug koTi n'uTagkum n'iyama mUtUrk
5
kaTun' tErc celvan kAtal makanE:
n'iNac cuRA aRutta uNakkal vENTi,
inap puL Oppum emakku n'alan evanO?
pulavu n'ARutum; cela n'inRImO!
peru n'Ir viLaiyuL em ciRu n'al vAzkkai
10
n'ummoTu puraivatO anRE;
emmanOril cemmalum uTaittE!

kuRai vENTiya talaivanaittOzi cETpaTuttatu.

46. pAlai
vaikaltORum inpamum iLamaiyum
ey kaNai n'izalin kaziyum, iv ulakattu;
kANIr enRalO aritE; atu n'ani
pENIr Akuvir-aiya! en tOzi
5
pUN aNi Akam pulampa, pANar
ayirppuk koNTanna konRai am tIm kani,
paRai aRai kaTippin, aRai aRaiyAt tuyalvara,
vev vaLi vazagkum vEy payil azuvattu,
evvam mikUum aruj curam iRan'tu,
10
n'an vAy allA vAzkkai
mannAp poruT piNip piritum yAm enavE.

pirivu uNarttiya talaimakaRkut tOzi colliyatu.

47. kuRijci
perug kaLiRu uzuvai aTTena, irum piTi
uyagkupiNi varuttamoTu iyagkal cellAtu,
n'eytaR pAcaTai puraiyum am cevip
paital am kuzavi tazIi, oyyena
5
arum puN uRun'arin varun'ti vaikum
kAnaka n'ATaRku, 'itu ena' yAn atu
kURin evanO-tOzi! vERu uNarn'tu,
aNagku aRi kazagkin kOTTam kATTi,
veRi ena uNarn'ta uLLamoTu maRi aRuttu,
10
annai ayarum muruku n'in
pon n'Er pacalaikku utavAmARE?

ciRaippuRamAkattOzi talaimakaLukku uraippALAyccolliyatu.-n'alveLLiyAr

48. pAlai
anRai anaiya Aki, inRum, em
kaN uLapOlac cuzalummAtO-
pul itazk kOgkin mel itazk kuTaip pU
vaikuRu mInin n'inaiyat tOnRi,
5
puRavu aNi koNTa pU n'ARu kaTattiTai,
kiTin ena iTikkum kOl toTi maRavar
vaTi n'avil ampin vinaiyar ajcAtu
amariTai uRutara, n'Ikki, n'Ir
emariTai uRutara oLitta kATE.

pirivu uNarttiya talaivaRkut tOzi colliyatu.-pAlai pATiya perugkaTugkO

49. n'eytal
paTu tirai kozIiya pAl n'iRa ekkart
toTiyOr maTin'tenat tuRai pulampinRE;
muTivalai mukan'ta muTagku iRAp paravaip
paTu puL Oppalin pakal mAyn'tanRE;
5
kOTTu mIn eRin'ta uvakaiyar vETTam maTin'tu,
emarum alkinar; 'EmArn'tanam' enac
cenRu n'Am aRiyin, evanO-tOzi!
manRap punnai mAc cinai n'aRu vI
munRil tAzaiyoTu kamazum
10
teN kaTaR cErppan vAz ciRu n'al UrkkE?

tOzi, talaimakaLai iravukkuRi n'ayappittatu; ciRaippuRamAkat tOzi ARRAmai viyan'tatUum Am.-n'eytal tattanAr

50. marutam
aRiyAmaiyin, annai! ajci,
kuzaiyan kOtaiyan kuRum pain' toTiyan
vizavu ayar tuNagkai tazUukam cella,
n'eTu n'imir teruvil kaipuku koTu miTai
5
n'otumalALan katumenat tAkkalin,
'kETpOr uLarkol, illaikol? pORRu' ena,
'yANatu pacalai' enRanan; atan etir,
'n'AN ilai, eluva!' enRu van'ticinE-
ceRun'arum vizaiyum cemmalOn ena,
10
n'aRu n'utal arivai! pORREn,
ciRumai perumaiyin kANAtu tuNin'tE.

tOzi pANaRku vAyilmaRuttatu.-marutam pATiya iLagkaTugkO

53. kuRijci
yAn aHtu ajcinen karappavum, tAn aHtu
aRin'tanaLkollO? aruLinaLkollO?
evankol, tOzi! annai kaNNiyatu?-
'vAn uRa n'ivan'ta peru malaik kavAan,
5
Ar kali vAnam talaii, n'aTu n'AL
kanai peyal pozin'tena, kAnak kal yARRu
muLi ilai kazittana mukiz iNaroTu varum
virun'tin tIm n'Ir marun'tum Akum;
taNNena uNTu, kaNNin n'Okki,
10
muniyAtu ATap peRin, ivaL
paniyum tIrkuvaL, celka!' enROLE!

varaivu n'ITTippa, tOzi ciRaippuRamAkac colliyatu.-n'alvETTanAr

55. kuRijci
Ogku malai n'ATa! ozika, n'in vAymai
kAmpu talaimaNan'ta kal atarc ciRu n'eRi,
uRu pakai pENAtu, iravin van'tu, ivaL
poRi kiLar Akam pulla, tOL cErpu
5
aRukAR paRavai aLavu ila moyttalin,
kaN kOL Aka n'Okki, 'paNTum
inaiyaiyO?' ena vinavinaL, yAyE;
atan etir collALAki, allAn'tu,
en mukam n'OkkiyOLE: 'annAy!-
10
yAgku uNarn'tu uykuvaLkol? ena, maTutta
cAn'ta jekizi kATTi-
Igku AyinavAl' enRicin yAnE.

varaiviTai melivu ARRuvikkum tOzi talaivaRkuc colliyatu.-peruvazuti

57. kuRijci
taTagkOTTu AmAn, maTagkal mA n'iraik
kunRa vEgkaik kanRoTu vatin'tena,
tujcu patam peRRa tuyt talai man'ti
kallen cuRRam kai kaviyAk kuRuki,
5
vIgku curai jemugka vAgki, tIm pAl
kallA van paRazk kain' n'iRai piziyum
mA malai n'ATa! maruTkai uTaittE-
ceg kOl, koTug kural, ciRu tinai viyan punam
koy patam kuRukumkAlai, em
10
mai Ir Oti mAN n'alam tolaivE!

ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu.-potumpil kizAr

58. n'eytal
peru mutu celvar ponnuTaipputalvar
ciRu tOT kOtta cev arippaRaiyin
kaNNakattu ezutiya kurIip pOla,
kOl koNTu alaippap paTIiyarmAtO-
5
vIrai vENmAn veLiyan tittan
muracu mutal koLIiya mAlai viLakkin
veN kOTu iyampa, n'uN pani arumpa,
kaiyaRa van'ta pozutoTu mey cOrn'tu,
avala n'ejcinam peyara, uyar tirai
10
n'ITu n'Irp panit tuRaic cErppan
OTu tEr n'uN n'ukam n'uzain'ta mAvE!

pakaRkuRi van'tu n'Igkum talaimakan pOkku n'Okki, tOzi mAvinmElvaittuc colliyatu.- mutukURRanAr

60. marutam
malai kaNTanna n'ilai puNarn'ivappin
peru n'eR pal kUTTu erumai uzava!
kaNpaTai peRAatu, taN pular viTiyal,
karug kaN varAal perun' taTi miLirvaiyoTu
5
pukarvai aricip pommaR peruj cORu
kavar paTu kaiyai kazuma mAn'ti,
n'Ir uRu ceRuvin n'ARu muTi azutta, n'in
n'aTun'aroTu cERiAyin, avaN
cAyum n'eytalum Ompumati; emmil
10
mA irug kUn'tal maTan'tai
Ay vaLai kUTTum aNiyumAr avaiyE.

ciRaippuRamAka uzavarkkuc colluvALAyt tOzi ceRippu aRivuRIiyatu.-tUgkalOriyAr

61. kuRijci
kELAy, ella tOzi! alkal
vENavA n'aliya, veyya uyirA,
E mAn piNaiyin varun'tinenAka,
tuyar marugku aRin'tanaL pOla, annai,
5
'tujcAyO, en kuRumakaL?' enRalin,
col veLippaTAmai mella en n'ejcil,
'paTu mazai pozin'ta pARai marugkil
ciral vAy uRRa taLavin, paral aval,
kAn kezu n'ATaR paTarn'tOrkkuk
10
kaNNum paTumO?' enRicin, yAnE.

talaivan varavu uNarn'tu, talaivikkuc colluvALAyt tOzi colliyatu.-ciRumOlikanAr

63. n'eytal
uravuk kaTal uzan'ta peru valaipparatavar
miku mIn uNakkiya putu maNal AgkaN,
kallen cErip pulavaR punnai
vizavu n'ARu viLagku iNar avizn'tu uTan kamazum
5
azugkal UrO aRan inRu; atanAl,
aRan il annai arug kaTip paTuppa,
pacalai Aki viLivatukollO-
puL uRa ocin'ta pU mayagku aLLal
kazic curam n'ivakkum iruj ciRai ivuLi
10
tirai taru puNariyin kazUum
mali tiraic cErppanoTu amain'ta n'am toTarpE?

alar accattAltOzi ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIiyatu.-ulOccanAr

65. kuRijci
amutam uNka, n'am ayal ilATTi!-
kiTagkil anna iTTuk karaik kAn yARRuk
kalagkum pAci n'Ir alaik kalAva,
oLiRu veL aruvi oN tuRai maTuttu,
5
puliyoTu poruta puN kUr yAnai
n'aR kOTu n'ayan'ta anpu il kAnavar
viR cuzippaTTa n'Amap pUcal
urumiTaik kaTi iTi karaiyum
peru malai n'ATanai 'varUum' enROLE.

viricci peRRuppukanRa tOzi talaimakaTkuc colliyatu.-kapilar

67. n'eytal
cEy vicumpu ivarn'ta cezug katir maNTilam
mAl varai maRaiya, tuRai pulampinRE;
iRavu arun'ti ezun'ta karug kAl veN kuruku
veN kOTTu aruj ciRait tAay, karaiya
5
karug kOTTup punnai iRaikoNTanavE;
kaNaik kAl mA malar karappa, malku kazit
tuNaic cuRA vazagkalum vazagkum; AyiTai,
el imiz panik kaTal, malku cuTark koLIi,
emarum vETTam pukkanar; atanAl,
10
tagkin evanOteyya-pogku picir
muzavu icaip puNari ezutarum
uTai kaTaR paTappai em uRaivin UrkkE?

pakaRkuRi van'tu n'Igkum talaimakanait tOzi varaivu kaTAyatu.-pEri cAttanAr

68. kuRijci
'viLaiyATu AyamoTu Orai ATAtu,
iLaiyOr illiTattu iRceRin'tiruttal
aRanum anRE; Akkamum tEym' ena-
kuRu n'urai cuman'tu, n'aRu malar un'ti,
5
pogki varu putu n'Ir n'ejcu uNa ATukam,
vallitin vaNagkic collun'arp peRinE;
'celka' ena viTun'aLmankollO? el umizn'tu,
uravu urum uraRum arai iruL n'aTu n'AL,
koTi n'uTagku ilagkina minni,
10
ATu mazai iRuttanRu, avar kOTu uyar kunRE.

ciRaippuRamAkattOzi, talaivikku uraippALAyc ceRippu aRivuRIiyatu.-pirAn cAttanAr

71. pAlai
mannAp poruT piNi munni, 'innatai
vaLai aNi munkai n'in ikuLaikku uNarttu' enap
pal mAN irattir Ayin, 'cenm' ena,
viTun'aL Atalum uriyaL; viTinE,
5
kaNNum n'utalum n'Ivi, mun n'inRu,
pirital vallirO-aiya! celvar
vakai amar n'al il aka iRai uRaiyum
vaNNap puRavin ceg kAR cEval
vIz tuNaip payirum kaiyaRu mural kural
10
n'um ilaL pulampak kETToRum
pommal Oti peru vituppuRavE?

talaivanait tOzi celavu azugkuvittatu.-vaNNappuRak kan'tarattanAr

72. n'eytal
'pENupa pENAr periyOr' enpatu
n'ANu takkanRu atu kANugkAlai;
uyir Oranna ceyir tIr n'aTpin
n'inakku yAn maRaittal yAvatu? mikap peritu
5
azitakkanRAl tAnE; koNkan,
'yAn yAy ajcuval' eninum, tAn eR
pirital cUzAnmannE; iniyE
kAnal Ayam aRiyinum, 'AnAtu,
alar van'tanRukol?' ennum; atanAl,
10
'pularvatukol, avan n'aTpu!' enA
ajcuval-tOzi!-en n'ejcattAnE!

tOzi ciRaippuRamAkat talaivikku uraippALAyccolliyatu.-iLampOtiyAr

78. n'eytal
kOT cuRA vazagkum vAL kEz irug kazi
maNi Er n'eytal mA malar n'iRaiya,
pon n'Er n'uN tAtu punnai tUum,
vIz tAz tAzaip pUk kamaz kAnal,
5
paTar van'tu n'aliyum cuTar cel mAlai,
n'Oy mali paruvaral n'Am ivaN uykam;
kETTicin-vAzi, tOzi!-teN kazi
vaL vAy Azi uL vAy tOyinum,
puLLu n'imirn'tanna polam paTaik kali mA
10
valavan kOl uRa aRiyA,
uravu n'Irc cErppan, tErmaNik kuralE!

varaivu malin'tatu.-kIragkIranAr

83. kuRijci
em Ur vAyil uNtuRait taTaiiya
kaTavuL mutu marattu, uTan uRai pazakiya,
tEyA vaLai vAy, teN kaN, kUr ukir,
vAyp paRai acAam, vali mun'tu kUkai!
5
mai Un terin'ta n'ey veN puzukkal,
eli vAn cUTToTu, maliyap pENutum;
ejcAk koLkai em kAtalar varal n'acaiit
tujcAtu alamaru pozutin,
ajcu varak kaTug kural payiRRAtImE.

iravukkuRi van'ta talaivan ciRaippuRattAnAka, tOzi colliyatu.-perun'tEvanAr

85. kuRijci
Ay malar mazaik kaN teN pani uRaippavum,
vEy maruL paNait tOL viRal izai n'ekizavum,
ampal mUtUr aravam Ayinum,
kuRu vari irum puli ajcik kuRu n'aTaik
5
kanRuTai vEzam n'inRu kAttu alkum,
Ar iruL kaTukiya, ajcu varu ciRu n'eRi
vAraRkatilla-tOzi!-cAral
kAnavan eyta muLavu mAn kozug kuRai,
tEm kamaz katuppin koTicci, kizagkoTu
10
kAn'taL am ciRukuTip pakukkum
Ogku malai n'ATan, n'in n'acaiyinAnE!

talaivan varavu uNarn'ta tOzi talaivikku uraittatu.-n'alviLakkanAr

86. pAlai
aRavar, vAzi-tOzi! maRavar
vEl ena virin'ta katuppin tOla
pANTil oppin pakanRai malarum
kaTum pani aRciram, n'aTugka, kANtakak
5
kai val vinaivan taiyupu corin'ta
curitaka uruvina Akip periya
kOgkam kuvi mukai aviza, Igkai
n'al taLir n'ayavara n'uTagkum
muRRA vEnil munni van'tOrE!

kuRitta paruvattinvinaimuTittu van'tamai kETTa tOzi talaivikku uraittatu.-n'akkIrar

88. kuRijci
yAm cey tol vinaikku evanpEtuRRanai?
varun'tal; vAzi!-tOzi!-yAm cenRu
uraittanam varukam; ezumati; puNartiraik
kaTal viLai amutam peyaRku ERRAagku
5
uruki ukutal ajcuval; utukkAN-
tammOn koTumai n'am vayin eRRi,
n'ayam peritu uTaimaiyin tAgkal cellAtu,
kaNNIr aruviyAka
azumE, tOzi! avar pazam mutir kunRE.

ciRaippuRamAkattOzi, talaivikku uraippALAyccolliyatu.-n'allan'tuvanAr

89. mullai
koNTal ARRi viNtalaicceRIiyar,
tiraip pitir kaTuppa mukaTu ukan'tu ERi,
n'iraittu n'iRai koNTa kamaj cUl mA mazai
azi tuLi kazippiya vazi peyaR kaTai n'AL,
5
irum panip paruvatta mayirk kAy uzun'tin
akal ilai akala vIci, akalAtu
alkalum alaikkum n'alkA vATai,
paruma yAnai ayA uyirttAagku,
innum varumE-tOzi!-vArA
10
vankaNALarOTu iyain'ta
punkaN mAlaiyum pulampum mun'tuRuttE!

'poruL muRRi maRuttan'tAn' enak kETTa tOzi talaivikku uraittatu.-iLam pullUrk kAviti

90. marutam
ATu iyal vizavin azugkal mUtUr,
uTaiyOr panmaiyin perug kai tUvA,
vaRan il pulaitti ellit tOytta
pukAp pukar koNTa pun pUg kaligkamoTu
5
vATA mAlai tuyalvara, OTi,
perug kayiRu n'Alum irum panam piNaiyal
pUg kaN Ayam Ukka, UgkAL,
azutanaL peyarum am cil Oti,
n'alkUr peNTin, cil vaLaik kuRumakaL
10
Ucal uRu tozil pUcal kUTTA
n'ayan il mAkkaLoTu kezIi,
payan inRu amma, iv vEn'tuTai avaiyE!

tOzi, talaimakaLukku uraippALAy, pANanai n'erugki vAyilmaRuttatu.-ajcil ajciyAr

91. n'eytal
n'I uNarn'tanaiyE-tOzi!-vI ukap
punnai pUtta in n'izal uyar karaip
pATu imiz panik kaTal tuzaii, peTaiyOTu
uTagku irai tErum taTan' tAL n'Arai
5
aiya ciRu kaN ceg kaTaic ciRu mIn,
mEkku uyar cinaiyin mImicaik kuTampai,
tAyp payir piLLai vAyp paTac coriyum
kAnal am paTappai AnA vaN makizp
peru n'al Ikai n'am ciRu kuTip poliya,
10
puL uyirk koTpin vaL uyir maNit tArk
kaTu mAp pUNTa n'eTun' tEr
n'eTu n'Irc cErppan pakal ivaN varavE?

tOzi, talaimakaTku varaivu malin'tu uraittatu.-picirAn'taiyAr

92. pAlai
uLLArkollO-tOzi!-tuNaiyoTu
vEnil Oti pATu n'aTai vazalai
vari maral n'ukumpin vATi, avaNa
vaRan porun'tu kunRattu ucci kavAan
5
vETTac cIRUr akan kaN kENip
paya n'iraikku eTutta maNi n'Irp pattar,
pun talai maTap piTi kanROTu Ara,
vil kaTin'tu UTTina peyarum
kol kaLiRRu oruttal curan iRan'tOrE!

piriviTai vERupaTTa kizattikkut tOzi colliyatu.

93. kuRijci
'piracam tUgka, perum pazam tuNara,
varai veL aruvi mAlaiyin izitara,
kUlam ellAm pulampuuka, n'ALum
mallaRRu amma, im malai kezu veRpu!' enap
5
pirin'tOr iragkum perug kal n'ATa!
celkam; ezumO; ciRakka, n'in Uzi!
marugku maRaitta tirun'tu izaip paNait tOL,
n'alkUr n'ucuppin, mel iyal, kuRumakaL
pUN tAz Akam n'AN aTa varun'tiya
10
pazagkaN mAmaiyum uTaiya; tazagku kural
mayirk kaN muracinOrum mun
uyirk kuRiyetirppai peRal arugkuraittE.

varaivu kaTAyatu.-malaiyanAr

98. kuRijci
eym muL anna parUu mayir eruttin
ceyymm mEval ciRu kaT panRi
Ogku malai viyan punam paTIiyar, vIgku poRi
n'Uzai n'uzaiyum pozutil, tAzAtu
5
pAgkarp pakkattup palli paTTena,
mellamellap piRakkE peyarn'tu, tan
kal aLaip paLLi vatiyum n'ATan!
en'tai Ompum kaTiyuTai viyal n'akart
tujcAk kAvalar ikaz patam n'Okki,
10
iravin varUum ataninum koTitE-
vaikalum porun'tal ollAk
kaNNoTu, vArA en n'Ar il n'ejcE!

iravukkuRi van'tu ozukumtalaivanait tOzi varaivu kaTAyatu.-ukkirap peruvazuti

99. mullai
'n'Ir aRa vaRan'ta n'irampA n'IL iTai,
tukil virittanna veyil avir uruppin,
ajcuvarap panikkum vej curam iRan'tOr
tAm varat teLitta paruvam kANvara
5
ituvO?' enRicin-maTan'tai!-mati inRu,
maRan'tu kaTal mukan'ta kamaj cUl mA mazai
poRuttalcellAtu iRutta vaN peyal
kAr enRu ayarn'ta uLLamoTu, tErvu ila-
piTavamum, konRaiyum kOTalum-
10
maTava Akalin, malarn'tana palavE.

paruvam kaNTu ARRALAya talaiviyait tOzi, 'paruvam anRu' enRu vaRpuRuttiyatu.-iLan'tiraiyanAr

108. kuRijci
malai ayaR kalitta mai Ar Enal
tuNaiyin tIrn'ta kaTugkaN yAnai
aNaiyak kaNTa am kuTik kuRavar,
kaNaiyar, kiNaiyar, kai punai kavaNar,
5
viLiyar, puRakkuTi Arkkum n'ATa!
pazakiya pakaiyum pirivu innAtE;
mukai Er ilagku eyiRRu in n'akai maTan'tai
cuTar purai tiru n'utal pacappa,
toTarpu yAgku viTTanai? n'OkO yAnE!

varaiyAtu n'eTug kAlamvan'tu ozukalARRALAya tOzi, talaimakaLatu ARRAmai kURi varaivu kaTAyatu.

111. n'eytal
atta iruppaip pUvin anna
tuyt talai iRavoTu tokai mIn peRIiyar,
vari valaip paratavar karu vinaic ciRAar,
maral mERkoNTu mAn kaNam takaimAr
5
ven' tiRal iLaiyavar vETTu ezun'tAgku,
timil mERkoNTu, tiraic curam n'In'ti,
vAL vAyc cuRavoTu vaya mIn keNTi,
n'iNam pey tONiyar iku maNal izitarum
perug kazip pAkkam kallena
10
varumE-tOzi!-koNkan tErE.

viricci peRRuppukanRa tOzi talaivikku uraittatu.

112. kuRijci
virun'tu evanceykO-tOzi!-cAral
arumpu aRa malarn'ta karug kAl vEgkaic
curumpu imir aTukkam pulampak kaLiRu aTTu,
urumpu il uLLattu arimA vazagkum
5
perug kal n'ATan varavu aRin'tu, virumpi,
mAk kaTal mukan'tu, maNi n'iRattu aruvit
tAz n'Ir n'anan' talai azun'tu paTap pAay,
malai imaippatu pOl minni,
cilai val ERRoTu ceRin'ta im mazaikkE?

paruva varavinkaN ARRALAya talaiviyait tOzi vaRpuRuttiyatu.-perugkunRUr kizAr

114. kuRijci
veN kOTu koNTu viyal aRai vaippavum,
paccUn keNTi vaL ukir muNakkavum,
maRukutoRu pulAvum ciRukuTi aravam
vaikik kETTup paiyAn'ticinE;
5
aLitO tAnE-tOzi!-alkal
van'tOnmanRa kunRa n'ATan;
tuLi peyal poRitta puLLit tol karai
poru tirai n'ivappin varum yARu ajcuval;
Irg kural urumin Ar kali n'al ERu
10
pAmpu kavin azikkum Ogku varai potti,
maiyal maTap piTi inaiya,
kai UnRupu izitaru kaLiRu eRin'tanRE.

ARu pArttu uRRa accattAl tOzi talaivikku uraippALAy, ciRaippuRamAkac colliyatu.- tolkapilar

115. mullai
malarn'ta poykaip pUk kuRRu azugka
ayarn'ta Ayam kaN initu paTIiyar,
annaiyum ciRitu taNin'tu uyirinaL; 'in n'Irt
taTag kaTal vAyil uNTu, cil n'Ir' ena,
5
mayil aTi ilaiya mAk kural n'occi
manai n'aTu mauvaloTu Uz mukai aviza,
kAr etirn'tanRAl, kAlai; kAtalar
tavac cEy n'ATTar Ayinum, mikap pEr
anpinar-vAzi, tOzi!-n'an pukaz
10
ulappu inRu peRinum taviralar;
kETTicin allenO, vicumpin takavE?

piriviTai ARRALAya talaimakaLait tOzi paruvam kATTi vaRpuRuttiyatu.

119. kuRijci
tinai uN kEzal iriya, punavan
ciRu poRi mATTiya perug kal aTAar,
oN kEz vayap puli paTUum n'ATan
Ar tara van'tanan Ayinum, paTappai
5
in mucup perug kalai n'an mEyal Arum
pal malark kAn yARRu umpar, karug kalai
kaTumpu ATTu varuTaiyoTu tAvana ukaLum
peru varai n'Izal varukuvan, kuLaviyoTu
kUtaLam tatain'ta kaNNiyan; yAvatum
10
muyagkal peRukuvan allan;
pulavi koLIiyar, tan malaiyinum peritE.

ciRaippuRamAkattOzi ceRippu aRivuRIiyatu.-perugkunRUrkizAr

122. kuRijci
irug kal aTukkattu ennaiyar uzuta
karug kAl cen'tinai kaTiyumuNTena;
kallaka varaippil kAn kezu ciRukuTi
mel aval marugkin mauvalum arumpina;
5
'n'arai urum uraRum n'Ama n'aL iruL
varaiyaka n'ATan varUum enpatu
uNTukol? anRukol? yAtukol maRRu?' ena
n'inRu, mati val uLLamoTu maRain'tavai ATi,
annaiyum amarA mukattinaL; n'innoTu
10
n'IyE cUztal vENTum-
pU vEy kaNNi!-atu porun'tumARE.

ciRaippuRamAkattOzi talaivikku uraippALAyt talaivan kETpaccolliyatu.-cegkaNNanAr

123. n'eytal
uraiyAy-vAzi, tOzi!-irug kazi
irai Ar kurukin n'irai paRait tozuti
vAgku maTaR kuTampai, tUgku iruL tuvanRum
peNNai Ogkiya veN maNaR paTappai,
5
kAnal AyamoTu kAlaik kuRRa
kaL kamaz alara taN n'aRug kAvi
am pakai n'eRit tazai aNipeRat taii,
vari punai ciRRil pari ciRan'tu OTi,
pulavut tirai utaitta koTun' tAT kaNTal
10
cErppu Er Ir aLai alavan pArkkum
ciRu viLaiyATalum azugki,
n'inaikkuRu perun' tuyaram Akiya n'OyE.

talaivanciRaippuRattAnAka, tOzi talaivikku uraippALAyccolliyatu.- kAjcip pulavanAr

124. n'eytal
onRu il kAlai anRil pOlap
pulampu koNTu uRaiyum punkaN vAzkkai
yAnum ARREn; atutAnum van'tanRu-
n'Igkal; vAziyar; aiya!-Igkai
5
mukai vI atiral mOTTu maNal ekkar,
n'avvi n'On kuLampu azun'tena, veLLi
urukkuRu koLkalam kaTuppa, viruppuRat
teN n'Irk kumizi izitarum
taNNIr tataii n'inRa pozutE.

pirivu uNarttappaTTa tOzi talaivaRku uraittatu.-mOci kaNNattanAr

125.kuRijci
'irai tEr eNkin paku vAy ERRai
koTu varip puRRam vAyppa vAgki,
n'al arA n'aTugka uraRi, kollan
Utu ulaik kurukin uL uyirttu, akazum
5
n'aTu n'AL varutal ajcutum yAm' ena,
varain'tu varal irakkuvam Ayin, n'am malai
n'al n'AL vatuvai kUTi, n'ITu inRu
n'ammoTu celvarman-tOzi!-mella
vEgkaik kaNNiyar erutu eRi kaLamar
10
n'ilam kaNTanna akan kaN pAcaRai,
men tinai n'eTum pOr purimAr
tujcu kaLiRu eTuppum tam perug kal n'ATTE.

varaivu n'ITTippa, ARRALAya talaiviyait tOzi vaRpuRuttiyatu.

127. n'eytal
irug kazi tuzaiiya Irm puRa n'Arai
iRa eRi tivalaiyin panikkum pAkkattu,
uvan varin, evanO?-pANa!-pEtai
kozu mIn Arkaic cezu n'akar n'iRain'ta
5
kallAk katavar tan aiyar Akavum,
vaNTal AyamoTu paNTu tAn ATiya
InAp pAvai talaiyiTTu Orum,
'mellam pulampan anRiyum,
celvAm' ennum, 'kAnalAnE'.

pANaRkut tOzi vAyil maRuttatu.-cIttalaic cAttanAr

129. kuRijci
peru n'akai kELAy, tOzi! kAtalar
oru n'AL kaziyinum uyir vERupaTUum
pommal Oti! n'am ivaN oziyac
celpa enpa, tAmE; cenRu,
5
tam vinai muRRi varUum varai, n'am manai
vAztum enpa, n'AmE, atantalai-
kEz kiLar utti aravut talai panippa,
paTu mazai urumin uraRRu kural
n'aTu n'AL yAmattum tamiyam kETTE.

pirivu uNarttappaTTa tOzi, talaimakaLai mukam pukkatu.-auvaiyAr

131. n'eytal
ATiya tozilum, alkiya pozilum,
uLLal AkA uyavu n'ejcamoTu
UTalum uTaiyamO-uyar maNaR cErppa!
tirai mutir araiya taTan' tAL tAzaic
5
cuRavu maruppu anna muT tOTu ociya,
iRavu Ar inak kuruku iRaikoLa irukkum,
n'aRavu makiz irukkai n'al tErp periyan,
kaL kamaz, poRaiyARu anna en
n'al tOL n'ekiza maRattal, n'umakkE?

maNamanaiyil piRRai jAnRu pukka tOziyait talaivan, 'vERupaTAmai ARRuvittAy; periyai kAN' enRARkut tOzi colliyatu.-ulOccanAr

132. n'eytal
pEr Ur tujcum; yArum illai;
tirun'tu vAyc cuRavam n'Ir kAnRu, oyyenap
perun' teru utirtaru peyaluRu taN vaLi
pOr amai katavap purai toRum tUva,
5
kUr eyiRRu ekinam n'aTugkum n'al n'akarp
payilpaTai n'ivan'ta pal pUj cEkkai
ayalum mAN ciRaiyatuvE; atantalai,
'kAppuTai vAyil pORRu, O' ennum
yAmam koLpavar n'eTu n'A oN maNi
10
onRu eRi pANiyin iraTTum;
inRukol, aLiyEn ponRum n'ALE?

kAppu mikutikkaN ARRALAkiya talaivikkut tOzi colliyatu.

134. kuRijci
'initin initu talaippaTum' enpatu
itukol?-vAzi, tOzi!-kAtalar
varu kuRi ceyta varaiyakac ciRu tinaic
cev vAyp pAcinam kaTIiyar, 'koTicci!
5
av vAyt taTTaiyoTu avaNai Aka!' ena,
EyaLman yAyum; n'un'tai, 'vAziyar,
am mA mEni n'irai toTik kuRumakaL!
cellAyO; n'in muL eyiRu uNku' ena,
melliya iniya kURalin, yAn aHtu
10
ollEn pOla uraiyATuvalE!

'iRceRippAr' ena ARRALAya talaiviyai, aHtu ilar enpatu paTa, tOzi colliyatu.

135. n'eytal
tUgkal Olai Ogku maTaR peNNai
mA arai putaitta maNal mali munRil,
varaiyAt tAram varu virun'tu ayarum
taN kuTi vAzn'ar am kuTic cIRUr
5
initu manRamma tAnE-pani paTu
pal curam uzan'ta n'alkUr pariya,
muzagku tiraip putu maNal azun'tak koTkum,
vAl uLaip polin'ta, puravit
tErOr n'ammoTu n'akAa UgkE.

'varaivu n'ITTippa alar Am' enak kavanRa tOzi ciRaippuRamAkaccolliyatu.-katappiLLaiyAr

136. kuRijci
tirun'tu kOl el vaLai vENTi yAn azavum,
arum piNi uRun'arkku, vETTatu koTAatu,
marun'tu Ayn'tu koTutta aRavOn pOla,
ennai-vAziya, palavE!-panniya
5
malai kezu n'ATanoTu n'ammiTaic ciRiya
talaippirivu uNmai aRivAn pOla,
n'Ippa n'IgkAtu, varin varai amain'tu,
tOL pazi maRaikkum utavip
pOkku il polan' toTi ceRIiyOnE.

ciRaippuRamAkattalaivi tOzikku uraittatu.-n'aRRag koRRanAr

138. n'eytal
uvar viLai uppin kunRu pOlkuppai
malai uyttup pakarum, n'ilaiyA vAzkkai,
kaNam koL umaNar uyagkuvayin ozitta
paN azi pazam pAr veN kuruku Inum
5
taNNam tuRaivan, mun n'AL, n'ammoTu
pAcaTaik kalitta kaNaik kAl n'eytal
pUvuTan n'eRitaru toTalai taii,
kaN aRivuTaimai allatu, n'uN vinai
izai aNi alkul vizavu ATu makaLir
10
muzagku tirai in cIr tUgkum
azugkal mUtUr aRin'tanRO inRE.

'alar AyiRRu' ena ARRALAya talaimakaTkut talaivan ciRaippuRamAkat tOzi colliyatu.-ammUvanAr

145. n'eytal
irug kazi poruta Ira veN maNal
mAk koTi aTumpin mA itaz alari
kUn'tal makaLir kOtaik kUTTum
kAmar koNkan, n'Am veg kENmai
5
aitu Eyn'tillA Ugkum, n'ammoTu
puNarn'tanan pOla uNarak kURi,
'tAn yAgku?' ennum aRan il annai;
yAn ezil aRitalum uriyaL n'Iyum; n'am
parAraip punnaic cEri, mella,
10
n'aLLen kagkulum, varumarO-
amma vAzi!-tOzi avar tEr maNik kuralE!

iravukkuRi van'tu talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi varaivukaTAyatu.-n'ampi kuTTuvan

147. kuRijci
yAgku AkuvamO-'aNi n'utaR kuRumakaL!
tEm paTu cAraR ciRu tinaip perug kural
cev vAyp paig kiLi kavara, n'I maRRu
ev vAyc cenRanai, avaN?' enak kURi,
5
annai AnAL kazaRa, mun n'inRu,
'aruvi Arkkum peru varai n'ATanai
aRiyalum aRiyEn; kANTalum ilanE;
vetir punai taTTaiyEn malar pUk koytu,
cunai pAyn'tu ATiRRum ilan' ena n'inaivilai
10
poyyal, an'tO! vAyttanai? atu kETTu,
talai iRaijcinaLE annai;
celavu ozin'tanaiyAl, aLiyai n'I, punattE?

ciRaippuRamAkattOzi colliyatu.-koLLampakkanAr

148. pAlai
vaNNam n'Okkiyum, men mozi kURiyum,
'n'I avaN varutal ARRAy' enat tAm
toTagki ALvinaip pirin'tOr, inRE,
n'eTug kayam purin'ta n'Ir il n'IL iTai,
5
ceg kAl marAattu am puTaip porun'ti,
vAgku cilai maRavar vIgku n'ilai ajcAtu,
kal aLaic ceRin'ta vaL ukirp piNavin
in puniRRu iTumpai tIra, cinam ciRan'tu,
ceg kaN irum pulik kOL val ERRai
10
uyar maruppu oruttal pukar mukam pAyum
aruj curam iRappa enpa;
varun'tEn-tOzi!-vAykka, avar celavE!

pirivuNarn'tu vERupaTTa talaiviyait tOzi vaRpuRIiyatu.-kaLLampALanAr

149. n'eytal
cilarum palarum kaTaikkaN n'Okki,
mUkkin uccic cuTTu viral cErtti,
maRukil peNTir ampal tURRa,
ciRu kOl valan'tanaL annai alaippa,
5
alan'tanen vAzi-tOzi!-kAnal
putu malar tINTiya pU n'ARu kurUuc cuval
kaTu mAn pariya kataz pari kaTaii,
n'aTu n'AL varUum iyal tErk koNkanoTu
celavu ayarn'ticinAl, yAnE;
10
alar cuman'tu ozika, iv azugkal UrE!

tOzi talaiviyai uTanpOkku valittatu; ciRaippuRamAkac colliyatUum Am.- ulOccanAr

151. kuRijci
n'al n'utal pacappinum, perun' tOL n'ekizinum,
kol muraN irum puli arum puzait tAkkic
cem maRuk koNTa veN kOTTu yAnai
kal micai aruviyin kazUuj cAral
5
vAraRkatilla-tOzi!-kaTuvan,
muRi Ar perug kiLai aRital ajci,
kaRi vaLar aTukkattu, kaLavinil puNarn'ta
cem muka man'ti ceykuRi, karug kAl
pon iNar vEgkaip pUj cinaic celIiyar,
10
kuNTu n'Ir n'eTuj cunai n'Okkik kavizn'tu, tan
pun talaip pARu mayir tiruttum
kunRa n'ATan iravinAnE!

iravukkuRicciRaippuRamAkat tOzi colliyatu.-iLan'AkanAr

154. kuRijci
kAnamum kammenRanRE; vAnamum
varai kizippanna mai iruL parappi,
pal kural ezili pATu OvAtE;
majcu tavaz iRumpil kaLiRu valam paTutta
5
vej cina uzuvaip pEz vAy ERRai
ajcutaka uraRum; Ocai kELAtu
tujcutiyO-ila, tUvilATTi!-
pEr ajar poruta pukar paTu n'ejcam
n'Ir aTu n'eruppin taNiya, inRu avar
10
vArAr AyinO n'anRE; cAral
vilagku malai Ar ARu uLLutoRum,
n'ilam paran'tu ozukum, en n'iRai il n'ejcE?

iravukkuRit talaivanciRaippuRamAka varaivu kaTAyatu.- n'allAvUr kizAr

158. kuRijci
amma vAzi, tOzi! n'amvayin,
yAnO kANEn-atutAn karan'tE,
kal atar mannum kAl kollummE;
kanai iruL mannum kaN kollummE-
5
viTar mukaic ceRin'ta vej cina irum puli
pukar muka vEzam pulampat tAkki,
kuruti parukiya kozug kavuT kaya vAy
vEgkai mutaloTu tuTaikkum
Ogku malai n'ATan varUum ARE.

ARu pArttu uRRa accattAl ciRaippuRamAkac colliyatu.-veLLaikkuTi n'AkanAr

159. n'eytal
maNi tuNin'tanna mA irum parappin
uravut tirai kozIiya pU mali perun' tuRai,
n'ilavuk kuvittanna mOTTu maNal iTikarai,
kOTu tuNarn'tanna kuruku ozukku eNNi,
5
ellai kazippinam Ayin, mella
vaLi cIttu varitta punnai munRil,
kozu mIn Arkaic cezu n'akarc celIiya,
'ezu' enin, avaLum ollAL; yAmum,
'ozi' ena allam Ayinam; yAmattu,
10
uTaitirai oliyin tujcum mali kaTaR
cil kuTip pAkkam kallena
alkuvatAka, n'I amarn'ta tErE!

talaiviyin ARRAmaiyum ulakiyalum kURi, varaivu kaTAyatu.-kaNNampullanAr

163. n'eytal
uyirttanavAkuka, aLiya, n'ALum-
ayirt tukaL mukan'ta AnA UtaiyoTu
elliyum iravum ennAtu, kallenak
kaRagku icai ina maNi kaipuNarn'tu olippa,
5
n'ilavut tavaz maNaR kOTu ERic celavara,
inRu en n'ejcam pOla, tonRu, n'ani
varun'tuman; aLiya tAmE: perug kaTal
n'Il n'iRap punnait tami oN kaitai,
vAnam mUzkiya vayagku oLi n'eTuj cuTark
10
katir kAyn'tu ezun'tu akam kanali jAyiRRu
vaikuRu vanappin, tOnRum
kaitaiam kAnal tuRaivan mAvE!

varaivu malin'tu colliyatu.

164. pAlai
'uRai tuRan'tirun'ta puRavil, tanAtu
ceg katirc celvan teRutalin, maN paka,
ulaku mika varun'ti uyAvuRukAlaic
cenRanar Ayinum, n'anRu ceytanar' enac
5
collin teLippavum, teLital cellAy-
cegkOl vALik koTu vil ATavar
vampa mAkkaL uyirt tiRam peyarttena,
veg kaTaRRu aTai mutal paTu muTai tazIi,
uRu pacik kuRu n'ari kuRukal cellAtu
10
mARu puRakkoTukkum attam,
URu ilarAkutal uLLAmARE.

poruL muTittu van'tAn enpatu, vAyilkaLvAyk kETTa tOzi talaivikkuuraittatu.

165. kuRijci
amark kaN AmAn aru n'iRam muLkAtu
paNaitta pakazip pOkku n'inain'tu, kAnavan,
'aNagkoTu n'inRatu malai, vAn koLka' enak
kaTavuL Ogku varai pENmAr, vETTu ezun'tu,
5
kiLaiyoTu makizum kunRa n'ATan
aTaitarumtORum, arumai tanakku uraippa,
'n'ap puNarvu illA n'ayan ilOr n'aTpu
anna Akuka' ennAn;
olkAtu ozi; mikap palkina tUtE.

n'otumalar varaiyum paruvattu, tOzi talaivikku aRattoTu n'ilai payappac colliyatu; varaivu malin'tatUum Am.

167. n'eytal
karug kOTTup punnaik kuTakku vAgku peruj cinai
virun'tin veN kuruku Arppin, Aay
vaN makiz n'ALavaip paricil peRRa
paN amai n'eTun' tErp pANiyin, olikkum
5
taNNam tuRaivan tUtoTum van'ta
payan teri panuvaR pai tIr pANa!
n'in vAyp paNi mozi kaLaiyA-pal mAN
putu vI jAzaloTu punnai tAam
maNam kamaz kAnal, mAN n'alam izan'ta
10
iRai Er el vaLaik kuRumakaL
piRai Er tiru n'utal pAaya pacappE.

tOzi pANaRku vAyil maRuttatu; tUtoTu van'ta pANaRkuc colliyatUum Am.

168. kuRijci
curumpu uNa virin'ta karug kAl vEgkaip
peruj cinait toTutta kozug kaN iRAal,
puLLuRRuk kacin'ta tIm tEn kal aLaik
kuRak kuRumAkkaL uNTa miccilaip
5
pun talai man'ti van paRaz n'akkum
n'an malai n'ATa! paNpu enap paTumO-
n'in n'ayan'tu uRaivi in uyir uLLAy,
aNagkuTai aravin Ar iruL n'aTu n'AL,
mai paTu ciRu n'eRi eHku tuNai Aka
10
Aram kamazum mArpinai,
cAraR ciRukuTi Igku n'I varalE?

tOzi iravukkuRi maRuttatu.

170. marutam
maTak kaN, takarak kUn'tal, paNait tOL,
vArn'ta vAl eyiRRu, cErn'tu ceRi kuRagkin,
piNaiyal am tazai taii, tuNaiyilaL
vizavuk kaLam poliya van'tu n'inRanaLE;
5
ezuminO ezumin, em kozun'aR kAkkam;
Ariyar tuvanRiya pEr icai muLLUr,
palar uTan kazitta oL vAL malaiyanatu
oru vERku OTiyAgku, n'am
panmaiyatu evanO, ivaL vanmai talaippaTinE?

tOzi viRalikku vAyil maRuttatu.

171. pAlai
n'Ir n'acaikku Ukkiya uyaval yAnai
vEniR kunRattu vev varaik kavAan
n'ilam cela, cellAk kayan' talaik kuzavi
cEri am peNTir n'ejcattu eRiya
5
Ur AnkanRoTu pukutum n'ATan
pan malai aruj curam iRappin, n'am viTTu,
yAgku vallun'a maRRE-jAgka
vinaip pUN teN maNi vIzn'tana n'ikarppak
kazutu kAlkoLLum pozutu koL pAnAL,
10
Arva n'ejcamoTu aLaii,
mArpu uRap paTuttal marIiya kaNNE?

pirivu uNarttappaTTa tOzi talaimakaTku uraittatu.

172. n'eytal
viLaiyATu AyamoTu veN maNal azutti,
maRan'tanam tuRan'ta kAz muLai akaiya,
'n'ey pey tIm pAl peytu initu vaLarppa;
n'umminum ciRan'tatu; n'uvvai Akum' enRu,
5
annai kURinaL, punnaiyatu n'alanE-
amma! n'ANutum, n'ummoTu n'akaiyE;
virun'tin pANar viLar icai kaTuppa,
valampuri vAn kOTu n'aralum ilagku n'Irt
tuRai kezu koNka!-n'I n'alkin,
10
iRaipaTu n'Izal piRavumAr uLavE.

pakaRkuRi van'ta talaimakanait tOzi varaivu kaTAyatu; kuRipeyarttITum Am.

173. kuRijci
cunaip pUk kuRRum, toTalai taiiyum,
malaic ceg kAn'taT kaNNi tan'tum,
tan vazip paTUum n'am n'ayan'taruLi,
veRi ena uNarn'ta ariya annaiyai,
5
kaNNinum kanavinum kATTi, 'in' n'Oy
enninum vArAtu; maNiyin tOnRum
am malai kizavOn ceytanan itu' enin,
paTu vaNTu Arkkum pain' tAr mArpin
n'eTu vETku Etam uTaittO?-
10
toTiyOy! kURumati, vinavuval yAnE.

tOzi talaivikku uraippALAy, ciRaippuRamAkac colliyatu; veRi accuRIit tOzi aRattoTu n'ilai payappittatUum Am.

175. n'eytal
n'eTug kaTal alaitta koTun' timiR paratavar
kozu mIn koLLai azi maNal kuvaii,
mIn n'ey aTTik kiLijcil pottiya
ciRu tI viLakkil tujcum, n'aRu malarp
5
punnai Ogkiya, tuRaivanoTu annai
tAn aRin'tanRO ilaLE; pAnAL
cEriam peNTir ciRu col n'ampi,
cuTuvAn pOla n'Okkum,
aTu pAl anna en pacalai meyyE.

tOzi ciRaippuRamAkac colliyatu.

178. n'eytal
ATu amai Akkam aitu picain'tanna
tOTu amai tUvit taTan' tAL n'Arai
n'alan uNappaTTa n'alkUr pETai
kazi peyar marugkil ciRu mIn uNNAtu,
5
kaitai am paTu cinaip pulampoTu vatiyum
taNNam tuRaivan tErE kaNNin
kANavum iyain'tanRu mannE; n'ANi
n'aLLen yAmattum kaN paTai peREen;
puL oli maNi cettu Orppa,
10
viLin'tanRumAtu, avart teLin'ta en n'ejcE.

ciRaippuRamAkat tOzi ceRippu aRivuRIiyatu.

180. marutam
pazanap pAkal muyiRu mUcu kuTampai
kazani n'Arai uraittalin, cen'n'el
viravu veLLariciyin tAam Uran
palarp peRal n'acaii, n'am il vAralanE;
5
mAyOL, n'alattai n'ampi viTal ollALE
anniyum periyan; avaninum vizumiya
iru peru vEn'tar, poru kaLattu ozitta
punnai vizumam pOla,
ennoTu kaziyum-iv iruvaratu ikalE.

talaimakaRku vAyil n'Ern'ta tOzi talaimakaLiTattup poRAmai kaNTu colliyatu.

181. mullai
uL iRaik kurIik kAr aNaR cEval
piRa pulat tuNaiyOTu uRai pulattu alki,
van'tatan cevvi n'Okki, pETai
n'eRi kiLar Igkaip pUvin anna
5
ciRu pal piLLaiyoTu kuTampai kaTitalin,
tuvalaiyin n'anain'ta puRattatu ayalatu
kUral irukkai aruLi, n'eTitu n'inain'tu,
Ira n'ejcin tan vayin viLippa,
kaiyaRa van'ta maiyal mAlai
10
irIiya Akalin, in oli izan'ta
tAr aNi puravi taN payir tumippa
van'tanRu, peruviRal tErE;
uyn'tanRAkum, ivaL Ay n'utaR kavinE.

vinai muRRip pukun'tatu kaNTa tOzi makizn'tu uraittatu.

182. kuRijci
n'ilavum maRain'tanRu; iruLum paTTanRu;
Ovattu anna iTanuTai varaippin,
pAvai anna n'iR puRagkAkkum
ciRan'ta celvattu annaiyum tujcinaL;
5
keTuttuppaTu n'an kalam eTuttuk koNTAgku,
n'an mArpu aTaiya muyagki, menmela,
kaNTanam varukam cenmO?-tOzi!-
kIzum mElum kAppOr n'Itta
vaRun' talaip perug kaLiRu pOla,
10
tamiyan van'tOn, paniyalai n'IyE!

varaivu n'ITTippa, talaimakaL ARRAmai aRin'ta tOzi ciRaippuRamAkac colli varaivu kaTAyatu.

183. n'eytal
tam n'ATTu viLain'ta veNNel tan'tu,
piRa n'ATTu uppin koLLai cARRi,
n'eTu n'eRi ozukai n'ilavu maNal n'In'ti,
avaN uRai munin'ta okkaloTu pulam peyarn'tu,
5
umaNar pOkalum innAtAkum-
maTavai manRa-koNka!-vayintORu
innAtu alaikkum UtaiyoTu Orum
n'um il pulampin mAlaiyum uTaittE;
ina mIn Arn'ta veN kuruku mititta
10
vaRu n'Ir n'eytal pOla,
vAzAL Atal cUzAtOyE.

varaiviTai vaittup piriyum talaivaRkut tOzi colliyatu.

188. kuRijci
paTu n'Irc cilampil kalitta vAzaik
koTu maTal InRa kUr vAyk kuvi mukai,
oL izai makaLir ilagku vaLait toTUum
mel viral mOcai pOla, kAn'taL
5
vaL itaz tOyum vAn tOy veRpa!
'n'anRi viLaivum tItoTu varum' ena,
anRu n'aRku aRin'tanaL Ayin, kunRattut
tEm mutir cilampil taTaiiya
vEy maruL paNait tOL aziyalaLmannE.

pakaRkuRi maRuttu varaivu kaTAyatu.

189. pAlai
tam alatu illA n'am n'ayan'tu aruLi
innum vArAr; Ayinum, cenniyar,
teRal arug kaTavuL munnar, cIRiyAz
n'arampu icaittanna in kuraR kurukin
5
kagkai vagkam pOkuvarkollO-
ev vinai ceyvarkol tAmE?-vev vinaik
kolai val vETTuvan valai parin'tu pOkiya
kAnap puRavin cEval vAy n'Ul
cilampi am cinai verUum,
10
alagkal ulavai am kATu iRan'tOrE?

piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu.

191. n'eytal
'ciRu vI jAzal tEn tOy oL iNar
n'Er izai makaLir vAr maNal izaitta
vaNTaR pAvai vana mulai muRRattu,
oN poRic cuNagkin aitu paTat tAam
5
kaNTal vElik kAmar ciRukuTi,
elli van'tanRO tEr?' enac colli,
alar ezun'tanRu iv UrE; palaruLum
en n'OkkinaLE annai; n'ALai
maNip pU muNTakam koyyEn Ayin,
10
aNik kavin uNmaiyO aritE; maNik kazi
n'aRum pUg kAnal van'tu, avar
vaRun' tEr pOtal ataninum aritE.

tOzi, talaimakan ciRaippuRamAka, ceRippu aRivuRuppAn vENTic colliyatu.-ulOccanAr

194. kuRijci
amma vAzi, tOzi! kaimmARu
yAtu ceyvAgkol n'AmE-kaya vAyk
kanRuTai marugkin piTi puNarn'tu iyalum,
valan uyar maruppin, n'ilam Irt taTak kai,
5
aNNal yAnaikku anRiyum, kal micait
tani n'ilai itaNam pulampap pOki,
man'tiyum aRiyA maram payil oru ciRai,
kunRa veRpanoTu n'Am viLaiyATa,
irumpu kavarkoNTa EnaR
10
perug kural koLLAc ciRu pacug kiLikkE?

ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIiyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

195. n'eytal
aruLAyAkalO, koTitE!-irug kazik
kuruLai n'Irn'Ay kozu mIn mAn'ti,
tillaiam potumpil paLLi koLLum
mellam pulampa! yAn kaNTicinE-
5
kallen puLLin kAnal am toNTi,
n'el ari tozuvar kUr vAL uRRena,
pal itaz tayagkiya kUmpA n'eytal
n'Ir alait tORRam pOla,
Iriya kaluzum, n'I n'ayan'tOL kaNNE.

kaLavinkaN n'eTugkAlam van'tozuka, ARRALAyina tOzi varaivu kaTAyatu.

197. pAlai
'tOLE toTi n'ekizn'tanavE; n'utalE
pIr ivar malarin pacappu Urn'tanRE;
kaNNum taN pani vaikina; annO!
teLin'tanam manRa; tEyar en uyir' ena,
5
Azal, vAzi-tOzi!-n'I; n'in
tAzn'tu oli katuppin vIzn'ta kAloTu,
vaNTu paTu putu malar uNtuRait tarIiya,
peru maTa makaLir munkaic ciRu kOl
polan' toTi pOla minni, kaNag koL
10
in icai muracin iragki, mannar
eyil Ur pal tOl pOlac
cel mazai tavazum, avar n'al malai n'ATTE.

varaivu n'ITa ARRALAkiya talaimakaLait tOzi ARRuvittatu.-n'akkIrar

200. marutam
kaNNi kaTTiya katira anna
oN kural n'occit teriyal cUTi,
yARu kiTan'tanna akal n'eTun' teruvil,
'cARu' ena n'uvalum mutu vAyk kuyava!
5
Itum AgkaN n'uvanRicin mAtO-
Ampal amanRa tIm perum pazanattup
poykai Urkkup pOvOy Aki,
'kai kavar n'arampin panuvaR pANan
ceyta allal palkuva-vai eyiRRu,
10
aitu akal alkul makaLir!-ivan
poy poti koTuj col Ompumin' enavE.

tOzi talaimakaLatu kuRippu aRin'tu, vAyilAkap pukka pANan kETpa, kuyavanaik kUvi, 'igganam collAyO?' enRu kuyavaRkuc colliyatu.-kUTalUrp pal kaNNanAr

203. n'eytal
muzagku tirai kozIiya mUri ekkar,
taTan' tAT tAzai muLLuTai n'eTun' tOTTu
aka maTal potuLiya mukai mutir vAn pUg
kOTu vArn'tanna, veN pUt tAzai
5
eRi tirai utaittalin, pogkit tAtu cOrpu,
ciRukuTip pAkkattu maRuku pulA maRukkum
maNam kamaz kAnal, iyain'ta n'am kENmai
oru n'AL piriyinum uyvu aritu ennAtu,
kataz pari n'eTun' tEr varavu ANTu azugkac
10
ceyta tan tappal anRiyum,
uyavup puNarn'tanRu, iv azugkal UrE.

talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi colli varaivu kaTAyatu.-ulOccanAr

206. kuRijci
'tuyt talaip puniRRuk kural pAl vArpu iRaijci,
tOTu alaik koNTana Enal enRu,
tuRu kal mImicaik kuRuvana kuzIi,
cev vAyp pAcinam kavarum' enRu, av vAyt
5
taTTaiyum puTaittanai, kavaNaiyum toTukka' ena
en'tai van'tu uraittananAka, annaiyum,
'n'al n'AL vEgkaiyum malarkamA, ini' ena
en mukam n'OkkinaL; evankol?-tOzi!-
celvAL enRukol? 'ceRippal' enRukol?
10
kal kezu n'ATan kENmai
aRin'tanaLkol? aHtu aRikalen yAnE!

talaimakan ciRaippuRattAnAkat tOzi colliyatu.-aiyUr muTavanAr

207. n'eytal
kaNTal vElik kazi cUz paTappai
muNTakam vEyn'ta kuRiyiRaik kurampaik
kozu mIn koLpavar pAkkam kallena,
n'eTun' tEr paNNi varal AnAtE;
5
kunRattu anna kuvavu maNal n'In'ti
van'tanar, peyarvarkol tAmE? alkal,
iLaiyarum mutiyarum kiLaiyuTan kuzIi,
kOT cuRA eRin'tena, curugkiya n'arampin
muTi mutir paratavar maTa mozik kuRumakaL,
10
valaiyum tUNTilum paRRi, perug kAl
tirai ezu pauvam munniya
kolai vej ciRAar pARpaTTanaLE.

n'otumalar varaivuzi, tOzi cevilikku aRattoTu n'inRatu.

208. pAlai
viRal cAl viLagku izai n'ekiza, vimmi,
aRal pOl teL maNi iTai mulai n'anaippa,
viLivu ila kaluzum kaNNoTu, peritu azin'tu,
evan inaipu vATuti?-cuTar n'utaR kuRumakaL!-
5
celvAr allar n'am kAtalar; celinum,
n'OnmAr allar, n'OyE; maRRu avar
konnum n'ampug kuraiyar tAmE;
ciRan'ta anpinar; cAyalum uriyar;
pirin'ta n'amminum iragki, arum poruL
10
muTiyAtuAyinum varuvar; atantalai,
in tuNaip pirin'tOr n'ATit
taruvatu pOlum, ip peru mazaik kuralE?

celavuRRAratu kuRippu aRin'tu ARRALAya talaimakaL uraippa,tOzi colliyatu.-n'occi n'iyamag kizAr

210. marutam
arikAl mARiya am kaN akal vayal
maRu kAl uzuta Irac ceRuvin,
vittoTu cenRa vaTTi paRpala
mInoTu peyarum yANar Ura!
5
n'eTiya mozitalum kaTiya Urtalum
celvam anRu; tan cey vinaip payanE;
cAnROr celvam enpatu, cErn'tOr
punkaN ajcum paNpin
men kaT celvam celvam enpatuvE.

tOzi talaimakanai n'erugkic colluvALAy, vAyil n'Ern'tatu.-miLaikizAn n'alvETTanAr

211. n'eytal
yArkku n'on'tu uraikkO yAnE-Ur kaTal
Otam cenRa uppuTaic ceRuvil,
koTug kazi marugkin, irai vETTu ezun'ta
karug kAl kurukin kOL uyn'tu pOkiya
5
muTagku puRa iRavin mOvAy ERRai,
eRi tirai tokutta ekkar n'eTug kOTTut
tuRu kaTaR talaiya tOTu poti tAzai
vaNTu paTu vAn pOtu verUum
tuRai kezu koNkan tuRan'tanan enavE?

varaivu n'ITa orutalai ARRALAm enRa tOzi ciRaippuRamAkat tannuLLE colliyatu.-kOTTiyUr n'allan'taiyAr

212. pAlai
pArvai vETTuvan paTu valai verIi,
n'eTug kAl kaNan'tuL am pulampu koL teL viLi
curam cel kOTiyar katumena icaikkum
n'arampoTu koLLum attattu AgkaN
5
kaTug kuraR pampaik kata n'Ay vaTukar
n'eTum perug kunRam n'In'ti, n'am vayin
van'tanar; vAzi-tOzi!-kaiyatai
cem pon kazaltoTi n'Okki, mA makan
kavavuk koL in kural kETToRum,
10
avavuk koL manattEm Akiya n'amakkE.

poruL muTittut talaimakanOTu van'ta vAyilkaLvAy varavu kETTa tOzi talai makaTkuc colliyatu.-kuTavAyiR kIrattanAr

215. n'eytal
kuNa kaTal ivarn'tu, kurUuk katir parappi,
pakal kezu celvan kuTamalai maRaiya,
pulampu van'tu iRutta punkaN mAlai,
ilagku vaLai makaLir viyal n'akar ayara,
5
mIn n'iNam tokutta Un n'ey oN cuTar
n'Il n'iRap parappil tayagku tirai utaippa;
karai cErpu irun'ta kallen pAkkattu,
inRu n'I ivaNai Aki, emmoTu
tagkin evanOteyya? cegkAl
10
koTu muTi av valai pariyap pOkiya
kOT cuRAk kuRitta munpoTu
vETTam vAyAtu emar vAralarE.

pakaR kuRi van'tu mILvAnai 'avaL ARRum tanmaiyaL allaL;n'Iyir igkut tagkaR pAlIr; emarum innatu oru tavaRRinar' enat tOzi talaimakaRkuc colliyatu. iravuk kuRi maRuttu varaivu kaTAyatUum Am.-maturaic c

220. kuRijci
ciRu maNi toTarn'tu, perug kaccu n'iRIi,
kuRu mukiz erukkag kaNNi cUTi,
uNNA n'al mAp paNNi, emmuTan
maRukuTan tiritarum ciRu kuRumAkkaL,
5
peritum cAnROrmanRa-vicipiNi
muzavuk kaN pularA vizavuTai AgkaN,
'UrEm' ennum ip pEr EmuRun'ar
tAmE oppuravu aRiyin, 'tEmozik
kayal Er uNkaN kuRumakaTku
10
ayalOr Akal' enRu emmoTu paTalE!

kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaLai mukam pukkatu. pinninRa talaimakan tOzi kETpat talaimakaLai OmpaTuttatUum Am.tAn ARRAnAyc colliyatUum Am.-kuNTukaTpAliyAtanAr

222. kuRijci
karug kAl vEgkaic cev vIvAgku cinai
vaTuk koLap piNitta viTupuri muraRcik
kai punai ciRu n'eRi vAgki, paiyena,
vicumpu ATu Ay mayil kaTuppa, yAn inRu,
5
pacug kAz alkul paRRuvanan Ukkic
celavuTan viTukO-tOzi!-palavuTan
vAzai Ogkiya vazai amai cilampil,
tujcu piTi marugkin majcu paTa, kANAtu,
perug kaLiRu piLiRum cOlai avar
10
cEN n'eTug kunRam kANiya n'IyE?

tOzi, talaimakan varavu uNarn'tu, ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu.-kapilar

223. n'eytal
ivaLtan, kAmam perumaiyin, kAlai ennAL; n'in
anpu peritu uTaimaiyin, aLittal vENTi,
pakalum varuti, pal pUg kAnal;
innIr AkalO initAl enin, ivaL
5
alarin arug kaTip paTukuvaL; atanAl
elli vammO!-mellam pulampa!
cuRavinam kalitta n'iRai irum parappin
tuRaiyinum tujcAk kaNNar
peNTirum uTaittu, iv ampal UrE.

pakaRkuRi van'tu mILvAnait tOzi iravukkuRi n'ErvAL pOnRu, atuvum maRuttu, varaivu kaTAyatu.-ulOccanAr

227. n'eytal
aRin'tOr 'aRan ilar' enRalin, ciRan'ta
in uyir kaziyinum n'ani innAtE;
punnaiam kAnal puNar kuRi vAytta
pin Ir Oti en tOzikku, annO!
5
paTu maNi yAnaip pacumpUT cOzar
koTi n'uTagku maRukin ArkkATTu AgkaN,
kaLLuTait taTavil puL olittu OvAt
tEr vazagku teruvin anna,
kauvai AkinRatu-aiya!-n'in aruLE.

varaiyAtu n'eTugkAlam van'tu ozuka, tOzi talaimakanai varaivu muTukac colliyatu.-tEvanAr

228. kuRijci
en enappaTumO-tOzi!-minnu vacipu
atir kural ezili, mutir kaTan tIra,
kaN tUrpu virin'ta kanai iruL n'aTu n'AL,
paNpu il Ar iTai varUum n'am tiRattu
5
aruLAnkollO tAnE-kAnavan
ciRu puRam kaTukkum perug kai vEzam,
veRi koL cApattu eRi kaNai verIi,
azun'tupaTa viTarakattu iyampum
ezun'tu vIz aruviya malai kizavOnE?

tOzi, ciRaippuRamAkat talaimakaTkuc colluvALAy,talaimakan kETpac colliyatu.-muTattirumARanAr

229. pAlai
'cERum, cERum' enRalin, pala pulan'tu,
'cenmin' enRal yAn ajcuvalE;
'cellAtIm' enac ceppin, pallOr
n'iRattu eRi pun colintiRattu ajcuvalE;
5
atanAl, cenmin; cenRu vinai muTimin; cenRAgku,
avaN n'ITAtal Ompumin; yAmattu,
izai aNi Akam vaTuk koLa muyagki,
uzaiyIrAkavum panippOL tamiyE
kuzaivAn, kaNNiTattu INTit taNNena,
10
ATiya iLa mazaip pinRai,
vATaiyum kaNTirO, van'tu n'inRatuvE?

talaimakanAl pirivu uNarttappaTTa tOzi, talaimakaLai ARRuvittuc cella uTanpaTTatu; celavu azugkuvittatUum Am.

230. marutam
muyap piTic ceviyin anna pAcaTai,
kayak kaNak kokkin anna kUmpu mukai,
kaNaik kAl, Ampal amiztu n'ARu taN pOtu,
kuNakkut tOnRu veLLiyin, iruL keTa viriyum
5
kayaRkaNam kalitta poykai Ura!
munivu il parattaiyai eR tuRan'tu aruLAy;
n'ani pulampu alaitta ellai n'Igka,
putuvaRamkUrn'ta ceRuvil taNNena
mali punal parattan'tAagku,
10
initE teyya, n'in kANugkAlE.

tOzi vAyil maRuttatu.-AlagkuTi vagkanAr

231. n'eytal
mai aRa viLagkiya maNi n'iRa vicumpil
kaitozum marapin ezu mIn pOla,
perug kaTaR parappin irum puRam tOya,
ciRu veN kAkkai palavuTan ATum
5
tuRai pulampu uTaittE-tOzi!-paNTum,
uL Urk kurIik karu uTaittanna,
perum pOtu avizn'ta karun' tAT punnaik
kAnal am koNkan tan'ta
kAtal n'ammoTu n'IgkAmARE.

ciRaippuRamAkat tOzi colli, varaivu kaTAyatu.-iLan'AkanAr

232. kuRijci
ciRu kaN yAnaip perug kai Ir-inam
kuLavit taN kayam kuzaiyat tINTi,
cOlai vAzai muNaii, ayalatu
vEral vElic ciRukuTi alaRa,
5
ceg kAR palavin tIm pazam micaiyum
mA malai n'ATa!-kAmam n'alkena
vENTutum-vAziya! en'tai, vEgkai
vI uka varin'ta munRil,
kal kezu pAkkattu alkinai celinE.

pakal varuvAnai iravu vA enat tOzi colliyatu.-mutuvegkaNNanAr

233. kuRijci
kallAk kaTuvan n'aTugka, muL eyiRRu
maTa mA man'ti mANA van paRaz,
kOTu uyar aTukkattu, ATu mazai oLikkum
perug kal n'ATanai aruLinai Ayin,
5
ini ena koLLalaimannE; kon onRu
kURuven vAzi-tOzi!-munnuRa
n'AruTai n'ejcattu Iram potti,
AnROr cel n'eRi vazAac
cAnROn Atal n'anku aRin'tanai teLimE.

varaiyAtu n'eTugkAlam van'tu ozuka, ivaL ARRAL enpatu uNarn'tu, ciRaip puRamAkat talaimakaTkut tOzi colliyatu.-ajcil An'taiyAr

235. n'eytal
uravut tirai poruta piNar paTu taTavu mutal,
aravu vAL vAya muL ilait tAzai
pon n'Er tAtin punnaiyoTu kamazum
pal pUg kAnal pakaRkuRi van'tu, n'am
5
mey kavin citaiyap peyarn'tananAyinum,
kunRin tOnRum kuvavu maNal ERi,
kaNTanam varukam cenmO-tOzi!-
taN tAr akalam vaNTu imirpu Uta,
paTu maNik kali mAk kaTaii,
10
n'eTu n'Irc cErppan varUum ARE.

varaivu n'ITa ARRALAg kAlattut tOzi varaivu malin'tatu.

237. pAlai
n'ani mikap pacan'tu, tOLum cAay,
pani mali kaNNum paNTu pOlA;
in uyir anna pirivu arug kAtalar
n'Ittu n'ITinar ennum pulavi
5
uTkoNTu UTinRum ilaiyO?-maTan'tai!-
uvakkAN tOnRuva, Ogki-viyappuTai
iravalar varUum aLavai, aNTiran
puravu etirn'tu tokutta yAnai pOla,
ulakam uvappa, Otu arum
10
vERu pal uruvin, Ertarum mazaiyE!

tOzi urai mARupaTTatu.-kArikkaNNanAr

239. n'eytal
jAnRa jAyiRu kuTamalai maRaiya,
mAnRa mAlai makizn'ta paratavar
initu peRu peru mIn eLitinin mARi,
alavan ATiya pulavu maNal munRil
5
kAmar ciRukuTic celn'eRi vaziyin,
Ay maNi poti avizn'tAgku, n'eytal
pul itaz potin'ta pUt tapa mitikkum
mallal irug kazi mali n'Irc cErppaRku
amain'tu tozil kETTanRO ilamE; 'munkai
10
vAr kOl el vaLai uTaiya vAgki,
muyagku' enak kaluzn'ta iv Ur
eRRu Avatukol, yAm maRRonRu ceyinE?

tOzi, talaimakan ciRaippuRamAkac colliyatu.-kunRiyanAr

245. n'eytal
n'akaiyAkinRE-tOzi!-'takaiya
aNi malar muNTakattu Ay pUgkOtai
maNi maruL aimpAl vaNTu paTat taii,
tuNi n'Irp pauvam tuNaiyOTu ATi,
5
ozuku n'uN n'ucuppin, akanRa alkul,
teLi tIm kiLavi! yAraiyO, en
aritu puNar in uyir vavviya n'I?' ena,
pUN mali n'eTun' tErp puravi tAgki,
tAn n'am aNagkutal aRiyAn, n'ammin
10
tAn aNagkuRRamai kURi, kAnal
curumpu imir cuTar n'utal n'Okki,
perug kaTaR cErppan tozutu n'inRatuvE

kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaLai mukam pukkatu.-allagkIranAr

246. pAlai
iTUu UgkaN iniya paTUum;
n'eTuj cuvarp palliyum pAgkil tERRum;
manai mA n'occi mImicai mAc cinai,
vinai mAN irug kuyil payiRRalum payiRRum;
5
uram puri uLLamoTu curam pala n'In'ti,
ceyporuTku akanRanarAyinum poyyalar,
varuvar vAzi-tOzi!-puRavin
pon vIk konRaiyoTu piTavut taLai aviza,
in icai vAnam iragkum; avar,
10
'varutum' enRa paruvamO ituvE?

piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu.-kAppiyaj cEn'tanAr

247. kuRijci
tonRu paTu tuppoTu muraN mikac cinaiik
konRa yAnaic ceg kOTu kazAa,
azi tuLi pozin'ta in kural ezili,
eHkuRu pajciRRu Aki, vaikaRaik
5
kOTu uyar n'eTu varai ATum n'ATa! n'I
n'alkAy Ayinum, n'ayan ila ceyyinum,
n'in vazippaTUum en tOzi n'al n'utal
virun'tu iRaikUTiya pacalaikku
marun'tu piRitu inmai n'anku aRin'tanai cenmE!

'n'ITTiyAmai varai' enat tOzi colliyatu.-paraNar

248. mullai
'ciRu vI mullait tEm kamaz pacu vI,
poRi vari n'al mAn pukar mukam kaTuppa,
taN putal aNipeRa malara, vaN peyal
kAr varu paruvam' enRanarman-ini,
5
pEr ajar uLLam n'aTugkal kANiyar,
anpu inmaiyin paNpu ila payiRRum
poy iTi atir kural vAy cettu Alum
ina mayil maTak kaNam pOla,
n'inai maruLvEnO? vAziyar, mazaiyE!

paruvam kaNTu ARRALAkiya talaimakaLait tOzi mazai mEl vaittup paruvam maRuttatu.-kAcipan kIranAr

251. kuRijci
n'eTu n'Ir aruviya kaTum pATTu AgkaN,
piNi mutal araiya perug kal vAzaik
kozu mutal Ay kani man'ti kavarum
n'al malai n'ATanai n'ayavA, yAm, avan
5
n'ani pEr anpin, n'in kural Oppi,
n'in puRagkAttalum kANpOy, n'I? en
taLir Er mEnit tol kavin aziya,
pali peRu kaTavuT pENi, kali ciRan'tu,
n'uTagku n'ilaip paRavai uTagku pIL kavarum;
10
tOTu iTam kOTAy, kiLarn'tu,
n'ITinai viLaimO! vAziya, tinaiyE!

ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIiyatu.-maturaip perumarutiLa n'AkanAr

252. pAlai
'ulavai Omai olku n'ilai oTugki,
ciLvITu kaRagkum cEy n'ATTu attam,
tiRam puri koLkaiyoTu iRan'tu ceyina allatu,
arum poruT kUTTam irun'tOrkku il' ena,
5
valiyA n'ejcam valippa, cUzn'ta
vinai iTai vilagkala pOlum-punai cuvarp
pAvai anna pazitIr kATci,
aitu Eyn'tu akanRa alkul, mai kUrn'tu
malar piNaittanna mA itaz mazaik kaN,
10
muyal vETTu ezun'ta muTuku vicaik kata n'Ay
n'al n'Ap puraiyum cIRaTi,
pommal Oti, punaiizai kuNanE!

'poruLvayiR piriyum' enak kavanRa talaimakaTkut tOzi colliyatu.-ammeyyan n'AkanAr

253. kuRijci
puLLup pati cErinum, puNarn'tOrk kANinum,
paLLi yAnaiyin veyya uyirinai,
kazipaTa varun'tiya evvamoTu peritu azin'tu
enava kELAy, n'inaiyinai, n'I n'ani:
5
uLLinum panikkum-oL izaik kuRumakaL,
pEr icai urumoTu mAri muRRiya,
pal kuTaik kaLLin vaN makizp pAri,
palavu uRu kunRam pOla,
perug kavin eytiya arug kAppinaLE.

ceRippu aRiviRIi varaivu kaTAyatu.-kapilar

254. n'eytal
vaNTal taiiyum, varu tirai utaittum,
kunRu Ogku veN maNaR koTi aTumpu koytum,
tuni il n'almozi iniya kURiyum,
col etir peRAay uyagki, mellac
5
celIiya cellum oli irum parappa!
umaNar tan'ta uppu n'oTai n'ellin
ayini mA inRu arun'ta, n'Ilak
kaNam n'ARu perun' toTai puraLum mArpin
tuNai ilai tamiyai cEkkuvai allai-
10
n'Er kaN ciRu taTi n'Irin mARRi,
vAnam vENTA uzavin em
kAnal am ciRu kuTic cEn'tanai celinE

tOzi paTaittu mozin'tatu.-ulOccanAr

257. kuRijci
viLivu il aravamoTu taLi ciRan'tu uraii,
mazai ezun'tu iRutta n'aLir tUgku cilampin,
kazai amalpu n'ITiya vAn uyar n'eTug kOTTu
ilagku veL aruvi viyan malaik kavAan-
5
arumpu vAy avizn'ta karug kAl vEgkaip
pon maruL n'aRu vI kalmicait tAam
n'al malai n'ATa!-n'ayan'tanai aruLAy,
iyagkun'ar maTin'ta ayam tikaz ciRu n'eRik
kaTu mA vazagkutal aRin'tum,
10
n'aTu n'AL varuti; n'OkO yAnE.

tOzi talaimakanatu Etam colli varaivu kaTAyatu.-vaNNakkan cOrumarugkumaranAr

258. n'eytal
pal pUg kAnal pakaRkuRi marIi
celval-koNka!-ceRittanaL yAyE-
katir kAl vempak kalkAy jAyiRRut
tiruvuTai viyal n'akar varu virun'tu ayarmAr,
5
poRRoTi makaLir puRagkaTai ukutta
kokku ukir n'imiral mAn'ti, el paTa,
akal agkATi acai n'izal kuvitta
pacciRAk kavarn'ta pacug kaT kAkkai
tUgkal vagkattuk kUmpil cEkkum
10
marugkUrp paTTinattu anna, ivaL
n'erugku Er elvaLai OTuva kaNTE.

tOzi ceRippu aRivuRIiyatu.-n'akkIrar

259. kuRijci
yAgkuc ceyvAmkol-tOzi!-pon vI
vEgkai Ogkiya tEm kamaz cAral,
perug kal n'ATanoTu irum punattu alki,
cev vAyp paig kiLi Oppi, av vAyp
5
peru varai aTukkattu aruvi ATi,
cAral Aram vaNTu paTa n'Ivi,
peritu amarn'tu iyain'ta kENmai ciRu n'ani
ariya pOlak kANpEn-viri tiraik
kaTal peyarn'tanaiya Aki,
10
pular patam koNTana EnaR kuralE?

tOzi talaimakaLaic ceRippu aRivuRIi, varaivu kaTAyatu.-koRRag koRRanAr

261. kuRijci
aruLilarvAzi-tOzi!-minnu vacipu
iruL tUgku vicumpin atirum ERoTu
vej cuTar karan'ta kamaj cUl vAnam,
n'eTum pal kunRattuk kuRum pala maRuki,
5
tA il perum peyal talaiiya yAmattu,
kaLiRu akappaTutta peruj cina mAcuNam
veLiRu il kAz maram piNittu n'ani miLirkkum
cAn'tam pOkiya tEm kamaz viTar mukai,
eruvai n'aRum pU n'ITiya
10
peru varaic ciRu n'eRi varutalAnE.

ciRaippuRamAkat tOzi iravukkuRi vilakki varaivu kaTAyatu;talaimakaL iyaRpaTa mozin'tatUum Am.-cEn'tan pUtanAr

263. n'eytal
piRai vanappu izan'ta n'utalum, yAza n'in
iRai varai n'illA vaLaiyum, maRaiyAtu
Ur alar tURRum kauvaiyum, n'AN viTTu
urai avaRku uraiyAm Ayinum, irai vETTu,
5
kaTuj cUl vayavoTu kAnal eytAtu,
kazani ozin'ta koTu vAyp pETaikku,
muTa mutir n'Arai kaTal mIn oyyum
mellam pulampaR kaNTu, n'ilaicellAk
karappavum karappavum kaimmikku,
10
uraitta-tOzi!-uNkaN n'IrE.

ciRaippuRamAkat tOzi talaimakanai varaivu kaTAyatu.-iLaveyinanAr

266. mullai
kollaik kOvalar kuRumpunam cErn'ta
kuRug kAR kuravin kuvi iNar vAn pU
ATuTai iTaimakan cUTap pUkkum
akaluL AgkaN cIRUrEmE;
5
atuvE cAlum kAmam; anRiyum,
em viTTu akaRir Ayin, kon onRu
kURuval-vAziyar, aiya!-vERupaTTu
irIiya kAlai iriyin,
periya allavO, periyavar n'ilaiyE?

talaimakanaic celavuTanpaTTatu; kaTin'akar varaippil kaNTu makizn'ta talaimakaRkut tOzi 'n'ummAlE AyiRRu' enRu colliyatUum Am.-kaccippETTu iLan'taccanAr

267. n'eytal
'n'occi mA arumpu anna kaNNa
ekkar jeNTin irug kiLait tozuti,
ilagku eyiRRu Eer in n'akai makaLir
uNagku tinai tuzavum kai pOl, jAzal
5
maNam kamaz n'aRu vI varikkum tuRaivan-
tannoTu puNartta in amar kAnal,
taniyE varutal n'ani pulampu uTaittu' ena,
vArEnman yAn, van'tanen teyya;
ciRu n'A oN maNit teL icai kaTuppa,
10
ina mIn Arkai INTu puL olikkural,
'ivai makan' ennA aLavai,
vaya mAn tOnRal van'tu n'inRananE.

tOzi kAppuk kaimikkuk kAmam perukiya kAlattuc ciRaippuRamAkac colliyatu;varaivu kaTAyatUum Am.-kapilar

268. kuRijci
cUruTai n'anan' talaic cunai n'Ir malka,
mAl peyal talaiiya man n'eTug kunRattu,
karug kAR kuRijci matan il vAn pU,
Ovuk kaNTanna ilvarai izaitta
5
n'ARu koL piracam URu n'ATaRkuk
kAtal ceytavum kAtalanmai
yAtaniRkollO?- tOzi!- vinavukam,
peym maNal muRRam kaTi koNTu
meym mali kazagkin vElaR tan'tE.

talaimakaTkuc colliyatu; talaimakan van'tozukavum vERupATu kaNTAL, 'avan varuvAnAkavum n'I vERupaTTAy, veRi eTuttuk koLLum vakaiyAn' enRatUum Am.-veRi pATiya kAmakkaNNiyAr

269. pAlai
kurumpai maNip pUN peruj ceg kiNkiNip
pAl Ar tuvar vAyp paim pUT putalvan,
mAlaik kaTTil, mArpu Urpu iziya,
av eyiRu ozukiya av vAy mAN n'akaic
5
ceyir tIr koLkai n'am uyir veg kAtali
tirumukattu alamarum kaN iNain'tu alkalum,
peruma! vaLLiyin piNikkum ennAr,
ciRu pal kunRam iRappOr;
aRivAr yAr, avar munniyavvE?

tOzi vAyil maRuttatu; celavu azugkuvittatUum Am.- eyinan'tai makan iLagkIranAr.

270. n'eytal
taTan' tAL tAzaik kuTampai, n'OnAt
taNTalai kamazum vaNTu paTu n'ARRattu
iruL purai kUn'tal pogku tukaL ATi,
uruL poRi pOla em munai varutal,
5
aNit takai allatu piNittal tERRAp
perun' tOT celvattu ivaLinum-ellA!-
eR peritu aLittanai, n'IyE; poRpuTai
viri uLaip polin'ta pariyuTai n'an mAn
vEn'tar OTTiya En'tu vEl n'annan
10
kUn'tal muraRciyin koTitE;
maRappal mAtO, n'in viRal takaimaiyE.

tOzi vAyil n'ErkinRAL talaimakanai n'erugkic colli, vAyil etirkoNTatu,uTanilaik kiLavi vakaiyAl.-paraNar

273. kuRijci
iHtu evankollO- tOzi!-mey paran'tu
evvam kUrn'ta EmuRu tuyaram
vemmaiyin tAn varuttuRIi, n'am vayin
aRiyAtu ayarn'ta annaikku, 'veRi' ena,
5
vElan uraikkum enpa: Akalin,
vaNNam mikun'ta aNNal yAnai
n'Ir koL n'eTuj cunai amain'tu, vArn'tu uRain'tu, en
kaN pOl n'Ilam taN kamaz ciRakkum
kunRa n'ATanai uLLutoRum,
10
n'ejcu n'aTukkuRUum, avan paNpu taru paTarE?

tOzi talaimakanatu varavu uNarn'tu talaimakaTku uraippALAy, 'n'in vERupATu tAykkup pulanAka, avaL vElanaik kUvi veRi ayarum' enpatu paTac colliyatu.-maturai iLampAlAciriyan cEn'tan kUttanAr

274. pAlai
n'eTu vAn minni, kuRun' tuLi talaii,
paTu mazai pozin'ta pakuvAyk kunRattu,
uzai paTu mAn piNai tINTalin, izai makaL
pon cey kAcin, oN pazam tAam
5
kumiz talaimayagkiya kuRum pal attam,
'emmoTu varutiyO, pommal Oti?' enak
kURinRum uTaiyarO maRRE-vERupaTTu
irum puli vazagkum cOlai,
perug kal vaippin curan iRan'tOrE?

tOzi paruvam mARupaTTatu.-kAvan mullaip pUtanAr

276. kuRijci
'kOTu tuvaiyA, kOL vAy n'AyoTu
kATu tErn'tu acaiiya vaya mAn vETTu
vayavar makaLir' enRiAyin,
kuRavar makaLirEm; kunRu kezu koTicciyEm;
5
cENOn izaitta n'eTug kAR kazutil
kAna majjai kaTci cEkkum
kal akattatu em UrE; cellAtu
cEn'tanai, cenmati n'IyE-peru malai
vAgku amaip pazuniya n'aRavu uNTu,
10
vEgkai munRil kuravaiyum kaNTE.

pakaRkuRi van'tu peyarum talaimakanai ulakiyal colliyatu.-tol kapilar

278. n'eytal
paTu kAz n'ARiya parAaraip punnai,
aTu maral mokkuLin, arumpu vAy aviza,
ponnin anna tAtu paTu pal malar
cUTun'ar toTutta miccil kOTutoRum
5
n'ey kani pacug kAy tUgkum tuRaivanai
ini, aRin'ticinE koNkan Akutal-
kazic cERu ATiya kaNaik kAl attiri
kuLampinum cEyiRA oTugkina;
kOtaiyum ellAm Utai veN maNalE.

tOzi talaimakaTku varaivu malin'tatu.- ulOccanAr

282. kuRijci
tOTu amai ceRippin ilagku vaLai jekiza,
kOTu En'tu alkul av vari vATa,
n'al n'utal cAya, paTar mali aru n'Oy
kAtalan tan'tamai aRiyAtu, uNartta,
5
aNagkuRu kazagkin mutu vAy vElan
kiLaviyin taNiyin, n'anRuman-cAral
akil cuTu kAnavan uval cuTu kamaz pukai,
ATu mazai magkulin, maRaikkum
n'ATu kezu veRpanoTu amain'ta, n'am toTarpE?

ciRaippuRamAkat tOzi ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu.-n'allUrc ciRu mEtAviyAr

283. n'eytal
oL n'utal makaLir Ogku kazik kuRRa
kaN n'Er oppina kamaz n'aRu n'eytal
akal varic ciRu manai aNiyum tuRaiva!-
vallOr Ayn'ta tol kavin tolaiya,
5
innai Akutal takumO-Ogku tirai
mun'n'Ir mImicaip palar tozat tOnRi,
EmuRa viLagkiya cuTarinum,
vAymai cAnRa n'in col n'ayan'tOrkkE?

pakaRkuRi van'ta talaimakanait tOzi varaivu kaTAyatu; kaTin'akar pukka tOzi piRRai jAnRu, 'vERupaTAtu ARRinAy' enRu colliyatUum Am.-maturai marutan iLan'AkanAr

285. kuRijci
aravu irai tErum Ar iruL n'aTu n'AL
iravin varutal anRiyum-uravuk kaNai
van kaik kAnavan vej cilai vaNakki,
uLamicait tavirtta muLavumAn ERRaiyoTu,
5
manaivAy jamali orugku puTai ATa,
vETTu valam paTutta uvakaiyan, kATTa
n'aTu kAR kurampait tan kuTivayiR peyarum
kunRa n'ATan kENmai n'amakkE
n'anRAl vAzi-tOzi!-enRum,
10
ayalOr ampalin akalAn,
pakalin varUum, eRi punattAnE.

tOzi ciRaippuRamAkat talaimakaTkuc colluvALAy, talaimakan kETpa, 'ampa lum alarum AyiRRu' enRu colliyatu.- maturaik kollan veNNAkanAr

286. pAlai
'Ucal oN kuzai uTai vAyttanna,
attak kumizin Ay itaz alari
kal aRai varikkum pullen kunRam
cenROrmanRa; celIiyar en uyir' ena,
5
punai izai n'ekiza vimmi, n'on'tu n'on'tu
inaital AnRicin-Ayizai!-n'inaiyin
n'aTTOr Akkam vENTiyum, oTTiya
n'in tOL aNi peRa varaRkum
anRO-tOzi!-avar cenRa tiRamE?

piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRuttatu.-tuRaikkuRumAviR pAlag koRRanAr

288. kuRijci
aruvi Arkkum aNagkuTai n'eTug kOTTu
jAgkar, iLa veyil uNIiya, Ogku cinaip
pIli majjai peTaiyOTu Alum
kunRa n'ATan pirivin cenRu,
5
n'al n'utal paran'ta pacalai kaNTu, annai
cem mutu peNTiroTu n'el mun n'iRIi,
kaTTin kETkum Ayin, veRpil
EnaR cen' tinaip pAl Ar kozug kuraR
ciRu kiLi kaTikam cenRum, 'in'
10
n'eTu vEL aNagkiRRu' ennumkol atuvE?

tOzi ciRaippuRamAkat talaimakaTku uraippALAy, veRi aRivuRIi varaivu kaTA yatu.-kuLampanAr

291. n'eytal
n'Ir peyarn'tu mARiya ceRi cERRu aLLal
n'eyt talaik kozu mIn arun'ta, inak kuruku
kuppai veN maNal ERi, araicar
oN paTait tokutiyin ilagkit tOnRum,
5
taN perum pauva n'Irt tuRaivaRku, n'Iyum,
kaNTAgku uraiyAy; koNmO-pANa!-
mA iru muLLUr mannan mA Urn'tu,
ellit tarIiya ina n'iraip
pal An kizavarin azin'ta ivaL n'alanE?

vAyilAkap pukka pANaRkut tOzi talaimakaLatu kuRippu aRin'tu, n'erugkic colli yatu.- kapilar

292. kuRijci
n'eTun' taN Arattu alagku cinai valan'ta
pacug kEz ilaiya n'aRug koTit tamAlam
tIm tEn koLpavar vAgkupu pariyum,
yANar vaippin, kAnam ennAy;
5
kaLiRu porak karain'ta kayavAyk kuNTu karai
oLiRu vAn paLigkoTu cem pon minnum
karug kaR kAnyARRu aruj cuzi vazagkum
karAam pENAy; iravarin,
vAzEn-aiya!-mai kUr paniyE!

iravukkuRi maRuttatu.- n'alvETTanAr

294. kuRijci
tIyum vaLiyum vicumpu payan'tAgku,
n'Oyum inpamum AkinRumAtO;
mAyam anRu-tOzi!-vEy payinRu,
eruvai n'ITiya peru varaiakamtoRum,
5
tonRu uRai tuppoTu muraN mikac cinaiik
konRa yAnaik kOTu kaNTanna,
cem puTaik kozu mukai avizn'ta kAn'taL
cilampuTan kamazum cAral
ilagku malai n'ATan malarn'ta mArpE!

maNamanaiyuL pukka tOzi talaimakaLatu kavin kaNTu colliyatu.- putukkayattu vaNNakkan kampUr kizAn

295. n'eytal
murin'ta cilampin n'erin'ta vaLLiyin,
puRan azin'tu olivarum tAz irug kUn'tal
Ayamum azugkinRu; yAyum aHtu aRin'tanaL,
arug kaTi ayarn'tanaL, kAppE; en'tai,
5
vERu pal n'ATTuk kAl tara van'ta,
pala vinai n'AvAy tOnRum perun' tuRai,
kali maTaik kaLLin cATi anna, em
iLa n'alam iRkaTai oziyac
cERum; vAziyO! mutirkam yAmE.

tOzi ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu; ciRaippuRamum Am.- auvaiyAr

297. kuRijci
pon cey vaLLattup pAl kizakku iruppa,
n'in oLi eRiyac cEvaTi otugkAy;
pal mAN cEkkaip pakai koLa n'inaii,
makizA n'Okkam makizn'tanai pOnRanai;
5
'evankol?' enRu n'inaikkalum n'inaittilai;
n'innuL tOnRum kuRippu n'ani peritE;
citar n'anai muNaiiya citar kAl vAraNam
mutir kaRi yAppin tujcum n'ATan
mella van'tu, n'al akam peRRamai
10
maiyal uRukuvaL, annai;
aiyam inRik kaTug kavavinaLE.

tOzi ciRaippuRamAkat talaimakaTku uraippALAy, talaimakan kETpac colli yatu; tOzi talaimakaLai aRattoTun'ilai valippittatUum Am.- maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr

299. n'eytal
uru kezu yAnai uTai kOTu anna,
tatar piNi avizn'ta tAzai vAn pU,
tayagku irug kOTai tUkkalin, n'uN tAtu
vayagku izai makaLir vaNTal tAam
5
kAmar ciRukuTi pulampinum, avarkAN:
n'Am ilam Akutal aRitum mannO-
vil eRi pajci pOla, malku tirai
vaLi poru vayagku picir pogkum
n'aLi kaTaR cErppanoTu n'akAa UgkE.

tOzi, talaimakan ciRaippuRamAkac colliyatu.- vaTama vaNNakkan pEricAttanAr

300. marutam
cuTart toTik kOmakaL cinan'tena, atan etir
maTat takai Ayam kaitozutAagku,
uRu kAl oRRa olki, Ampal
tAmaraikku iRaijcum taN tuRai Uran-
5
ciRu vaLai vilai enap perun' tEr paNNi, em
mun kaTai n'iRIic cenRicinOnE!
n'Iyum, tEroTu van'tu pErtal cellAtu,
n'ey vArn'tanna tuy aTagku n'arampin
irum pAN okkal talaivan! perum puN
10
Eer tazumpan UNUr AgkaN,
piccai cUz perug kaLiRu pOla, em
aTTil Olai toTTanai n'inmE.

vAyil maRuttatu; varaivu kaTAyatUum Am, mARROr n'otumalALar varaivin mEliTTu. marutattuk kaLavu - paraNar

301. kuRijci
'n'IL malaik kalitta perug kOR kuRijci
n'ALmalar puraiyum mEni, peruj cunai
malar piNaittanna mA itaz mazaik kaN,
mayil Oranna cAyal, cen' tArk
5
kiLi Oranna kiLavi, paNait tOL,
pAvai anna vanappinaL ivaL' ena,
kAmar n'ejcamoTu pala pArATTi,
yAy maRappu aRiyA maTan'tai-
tEm maRappu aRiyAk kamaz kUn'talaLE.

cETpaTuttu, 'pirivinkaN anpin iyaRkaiyil takuvakaiyatOr ARRAmaiyi nAn' enRu, tOzi tannuLLE colliyatu.-pANTiyan mARan vazuti

306. kuRijci
tan'tai vittiya men tinai paipayac
ciRu kiLi kaTital piRakku yAvaNatO-
'kuLir paTu kaiyaL koTicci celka' ena,
n'alla iniya kURi, mellak
5
koyal toTagkinarE kAnavar; koTug kural
cUR poRai iRutta kOl talai iruvi
vizavu ozi viyan kaLam kaTuppat teRuvara,
paital oru n'ilai kANa vaikal
yAgku varuvatukollO-tIm col
10
ceRi tOTTu el vaLaik kuRumakaL
ciRu punattu alkiya perum puRa n'ilaiyE?

punam maTivu uraittuc ceRippu aRivuRIiyatu; ciRaippuRamum Am.- urOTOkattuk kan'tarattanAr

307. n'eytal
kavar pari n'eTun' tEr maNiyum icaikkum;
peyar paTa iyagkiya iLaiyarum olippar;
kaTal ATu viyal iTaip pEr aNip polin'ta
titalai alkul n'alam pArATTiya
5
varumE-tOzi!-vAr maNaR cErppan:
iRai paTa vAgkiya muzavumutaR punnai
mA arai maRaikam vammati-pAnAL,
pU viri kAnal, puNar kuRi van'tu, n'am
mel iNar n'aRum pozil kANA
10
allal arum paTar kANkam n'Am, ciRitE.

kuRi n'ITa ARRALAkiya talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu.-ammUvanAr

311. n'eytal
peyinE, viTu mAn uLaiyin veRuppat tOnRi,
irug katir n'ellin yANaraHtE:
vaRappin, mA n'Ir muNTakam tAayc cERu pularn'tu,
irug kazic ceRuvin veL uppu viLaiyum,
5
aziyA marapin n'am mUtUr n'anRE-
kozu mIn cuTu pukai maRukinuL mayagki,
ciRu vI jAzal tuRaiyumAr initE;
onRE- tOzi!-n'am kAnalatu paziyE:
karug kOTTup punnai malart tAtu arun'ti,
10
irug kaLip piracam Uta, avar
n'eTun' tEr in oli kETTalO aritE.

alar kURappaTTu ARRALAkiya talaimakaLait tOzi ARRuvittatu.-ulOccanAr

313. kuRijci
karug kAl vEgkai n'AL uRu putup pU,
pon cey kammiyan kaivinai kaTuppa,
takai vanappuRRa, kaNNazi kaTTazittu,
oli pal kUn'tal aNi peRap punaii,
5
kANTaR kAtal kaimmika kaTIiyARku
yAgku Akuvamkol?-tOzi!-kAn'taL
kamaz kulai avizn'ta n'ayavaruj cAral
kUtaLa n'aRum pozil pulampa, Urvayin
mILkuvam pOlat tOnRum-tOTu pularn'tu
10
aruviyin olittal AnA,
koypatam koLLum, n'Am kUum tinaiyE.

tOzi ciRaippuRamAkat talaimakaTkuc colluvALAy, punam azivu uraittu,ceRippu aRivuRIiyatu.-tagkAl poRkollan veNNAkanAr

316. mullai
maTavatu amma, maNi n'iRa ezili-
'malarin mauval n'alam varak kATTi,
kayal Er uNkaN kanagkuzai! ivai n'in
eyiRu Er pozutin EytaruvEm' ena,
5
kaN akan vicumpin mati ena uNarn'ta n'in
n'al n'utal n'Ivic cenROr, tam n'acai
vAyttu varal vArA aLavai, attak
kal micai aTukkam putaiyak kAl vIzttu,
taLi taru taN kAr talaii,
10
viLi icaittanRAl, viyal iTattAnE.

piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRuttatu.-iTaikkATanAr

317. kuRijci
n'ITu iruj cilampin piTiyoTu puNarn'ta
pUm poRi oruttal En'tu kai kaTuppa,
tOTu talai vAgkiya n'ITu kuraR pain' tinai,
pavaLac cev vAyp paig kiLi kavarum
5
uyar varai n'ATa! n'I n'ayan'tOL kENmai
annai aRikuvaL Ayin, pani kalan'tu
en AkuvakoltAnE-en'tai
Ogku varaic cAral tIm cunai ATi,
AyamoTu kuRRa kuvaLai
10
mA itaz mA malar puraiiya kaNNE?

tOzi, talaimakanai varaivu kaTAyatu.-maturaip pUvaNTa n'Akan vETTanAr

318. pAlai
n'inaittalum n'inaitirO-aiya! anRu n'Am
paNait tAL Omaip paTu cinai payan'ta
porun'tAp pukar n'izal irun'tanemAka,
n'aTukkam ceyyAtu, n'aNNuvazit tOnRi,
5
oTittu micaik koNTa Ogku maruppu yAnai
poRi paTu taTakkai curukki, piRitu Or
ARu iTaiyiTTa aLavaikku, vERu uNarn'tu,
enRUz viTar akam cilampa,
pun talai maTap piTi pulampiya kuralE?

pirivu uNarttappaTTa talaimakanait tOzi colliyatu.- pAlai pATiya perug kaTugkO

323. n'eytal
Ogkit tOnRum, tIm kaL peNNai
n'aTuvaNatuvEteyya-maTavaral
Ayamum yAnum aRiyAtu avaNam
Aya n'aTpin mAN n'alam ozin'tu, n'in
5
kiLaimai koNTa vaLai Ar munkai
n'allOL tan'tai ciRukuTip pAkkam:
puli varipu ekkarp punnai utirtta
mali tAtu Utum tEnOTu onRi,
vaNTu imir in icai kaRagka, tiN tErt
10
teri maNi kETTalum aritE;
varum ARu Itu; avaN maRavAtImE.

tOzi iravukkuRi n'Ern'tatu.- vaTama vaNNakkan pEricAttanAr

325. pAlai
kavitalai eNkin parUu mayir ERRai
irai tEr vETkaiyin iravil pOki,
n'ITu ceyal citalait tOTu punain'tu eTutta
ara vAz puRRam oziya, oyyena
5
mura vAy vaL ukir iTappa vAgkum,
Ukku arug kavalai n'In'ti, maRRu-ivaL
pUppOl uNkaN putu n'alam citaiya,
vIgku n'Ir vArak kaNTum,
takumO?-peruma!-tavirka n'um celavE.

tOzi celavu azugkuvittatu.-maturaik kArulaviyag kUttanAr

326. kuRijci
kozuj cuLaip palavin payam kezu kavAan,
cezug kOL vAgkiya mAc cinaik kokkinam
mIn kuTai n'ARRam tAgkalcellAtu,
tuyt talai man'ti tummum n'ATa!
5
n'inakkum uraittal n'ANuval-ivaTkE
n'uN koTip pIrattu Uz uRu pU enap
pacalai Urum annO; pal n'AL
ari amar vanappin em kAnam n'aNNa,
vaNTu enum uNarAvAki,
10
malar ena marIi varUum, ivaL kaNNE.

tOzi, talaimakanai varaivukaTAyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

328. kuRijci
kizagku kIz vIzn'tu, tEn mEl tUgki,
ciRcila vittip paRpala viLain'tu,
tinai kiLi kaTiyum perug kal n'ATan
piRappu Oranmai aRin'tanam: atanAl,
5
atu ini vAzi-tOzi!-oru n'AL,
ciRu pal karuvittu Aki, valan Erpu,
perum peyal talaika, punanE!-iniyE,
eN pizi n'eyyoTu veN kizi vENTAtu
cAn'tu talaikkoNTa Ogku peruj cAral,
10
vilagku malai aTukkattAnum,
kalam peRu viRali ATum iv UrE.

tOzi varaiviTai ARRALAkiya talaimakaLai vaRpuRuttatu.-tol kapilar

329. pAlai
varaiyA n'ayavinar n'iraiyam pENAr,
konRu ARRut tuRan'ta mAkkaLin aTu piNan
iTu muTai marugkil, toTum iTam peRAatu,
puniRRu n'irai katitta, poRiya mutu pARu
5
iRaku puTaittu iRRa paRaip pun tUvi
ceg kaNaic ceRitta vankaN ATavar
ATu koL n'ejcamOTu atar pArttu alkum,
attam iRan'tanar Ayinum, n'at tuRan'tu
alkalar vAzi-tOzi!-utuk kAN:
10
iru vicumpu atira minni,
karuvi mA mazai kaTal mukan'tanavE!

piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi paruvam kATTi vaRpuRuttatu.-maturai marutagkizAr makanAr cokuttanAr

330. marutam
taTa maruppu erumaip piNarc cuval irum pOttu,
maTa n'aTai n'Araip pal inam iriya,
n'eTu n'Irt taN kayam tuTumenap pAyn'tu,
n'AT tozil varuttam vITa, cEN cinai
5
iruL punai marutin in n'izal vatiyum
yANar Ura! n'in mAN izai makaLirai
em manait tan'tu n'I tazIiyinum, avartam
pun manattu uNmaiyO aritE: avarum,
pain' toTi makaLiroTu ciRuvarp payan'tu,
10
n'anRi cAnRa kaRpoTu
em pATu Atal ataninum aritE.

tOzi, talaimakanai vAyil maRuttatu.-AlagkuTi vagkanAr

331. n'eytal
uvar viLai uppin uzAa uzavar
ozukai umaNar varu patam n'Okki,
kAnal iTTa kAvaR kuppai,
pulavu mIn uNagkal paTu puL Oppi,
5
maTa n'Okku AyamoTu uTan Urpu ERi,
'en'tai timil, itu, n'un'tai timil' ena
vaLai n'Ir vETTam pOkiya kiLaijar
tiN timil eNNum taN kaTaR cErppa!
initEteyya, em munivu il n'al Ur;
10
ini, varin tavaRum illai: enaiyatUum
piRar piRar aRital yAvatu-
tamar tamar aRiyAc cEriyum uTaittE.

tOzi iravukkuRi n'Ern'tatu.-ulOccanAr

333. pAlai
mazai tozil ulan'tu, mA vicumpu ukan'tena,
kazai kavin azin'ta kal atarc ciRu n'eRip
paral aval URal ciRu n'Ir marugkin,
pU n'utal yAnaiyoTu puli porutu uNNum
5
curan iRan'tu, ariya ennAr, uran azin'tu,
uL mali n'ejcamoTu vaNmai vENTi,
arum poruTku akanRa kAtalar muyakku etirn'tu,
tirun'tizaip paNait tOL peRun'ar pOlum;
n'IgkukamAtO n'in avalam-Ogkumicai,
10
uyar pukaz n'al il oN cuvarp porun'ti
n'ayavaru kurala palli,
n'aLLen yAmattu, uLLutoRum paTumE.

poruLvayiR pirivinkaN ARRALAkiya talaimakaLait tOzi vaRpuRuttatu.-kaLLik kuTip pUtam pullanAr

334. kuRijci
karu viral man'tic cem mukap perug kiLai
peru varai aTukkattu aruvi ATi,
Ogku kazai Ucal tUgki, vEgkai
veRpu aNi n'aRu vI kaRcunai uRaippa,
5
kalaiyoTu tiLaikkum varaiaka n'ATan-
mAri n'inRa Ar iruL n'aTu n'AL,
aruvi aTukkattu, oru vEl En'ti;
minnu vaci viLakkattu varumenin,
ennO-tOzi!-n'am in uyir n'ilaiyE?

tOzi iravukkuRi mukam pukkatu.

336. kuRijci
piNarc cuvaR panRi tOlmulaip piNavoTu
kaNaik kAl Enal kaimmikak kavartalin,
kal atar arum puzai alki, kAnavan,
villin tan'ta veN kOTTu ERRai,
5
punai irug katuppin manaiyOL keNTi,
kuTi muRai pakukkum n'eTu malai n'ATa!
uravuc cina vEzam uRu puli pArkkum
iravin ajcAy; ajcuval-aravin
Ir aLaip puRRam, kAr ena muRRi,
10
irai tEr eNkinam akazum
varai cEr ciRu n'eRi vArAtImE!

ARu pArttuRRuccolliyatu.-kapilar

337. pAlai
ulakam paTaitta kAlai-talaiva!-
maRan'tanarkollO ciRan'ticinOrE-
mutirA vEnil etiriya atiral,
parAraip pAtirik kuRu mayir mA malar,
5
n'aRu mOrOTamoTu, uTan eRin'tu aTaicciya
ceppu iTan'tanna n'ARRam tokku uTan,
aNi n'iRam koNTa maNi maruL aim pAl
tAz n'aRug katuppil paiyena muLkum
arum peRal perum payam koLLAtu,
10
pirin'tu uRai marapina poruL paTaittOrE.

tOzi, talaimakan poruLvayiR piritaluRRAnatu kuRippaRin'tu vilakkiyatu; tOzi ulakiyal kURip pirivu uNarttiyatUum Am.-pAlai pATiya perugkaTugkO

339. kuRijci
'tOlAk kAtalar tuRan'tu n'am aruLAr;
alarvatu anRukol itu?' enRu, n'anRum
pularA n'ejcamoTu putuva kURi,
iruvEm n'In'tum paruvaral veLLam
5
aRin'tanaLpOlum, annai-ciRan'ta
cIr kezu viyal n'akar varuvanaL muyagki,
n'Ir alaik kalaiiya Ir itazt toTaiyal
oL n'utal petumpai n'al n'alam peRIi,
min n'Er Oti ivaLoTu, n'ALai,
10
pal malar kajaliya veRi kamaz vElit
teN n'Ir maNic cunai ATin,
ennO makaLirtam paNpu enROLE?

ciRaippuRamAkat talaivan kETpac colliyatu.-cIttalaic cAttanAr

342. n'eytal
'mA ena matittu maTal Urn'tu, Agku
matil ena matittu veN tEr ERi,
en vAy n'in mozi mATTEn, n'in vayin
cEri cErA varuvOrkku, enRum
5
aruLal vENTum, anpu uTaiyOy!' ena,
kaN initAkak kOTTiyum tEralaL:
yAnE-elvaLai!-yAtta kAnal
vaNTu uN n'aRu vI n'uNNitin varitta
cennic cEvaTi cErttin,
10
'en enap paTumO?' enRalum uNTE.

kuRai n'Ern'ta tOzi, talaimakaLai mukampukka tan col kELAtu viTalin, iRappa ARRAn AyinAn ena uNarn'tu, ARRALAyt tannuLLE colliyatu; talaimaka nukkuk kuRai n'Ern'ta tOzi, talaimakaLai mukam pukkalaLAy,

344. kuRijci
aNi varai marugkin aitu vaLarn'tiTTa
maNi Er tOTTa mai Ar Enal
irum piTit taTak kaiyin taTaiiya perum punam
kAval kaNNinam Ayin-Ayizai!-
5
n'am n'ilai iTai terin'tu uNarAn, tan malai
Aram n'Iviya aNi kiLar Akam
cAral n'IL iTaic cAla vaNTu Arppa,
celvan cellumkol tAnE-uyar varaip
perug kal viTarakam cilampa, irum puli
10
kaLiRu tolaittu uraRum kaTi iTi mazai cettu,
cen' tinai uNagkal tokukkum,
in kal yANart tam uRaivin UrkkE?

tOzi ciRaippuRamAkat talaimakan kETpac colliyatu.-maturai aRuvai vANi kan iLavETTanAr

345. n'eytal
kAnaR kaNTal kazanRu uku paig kAy
n'Il n'iRa irug kazi uTpaTa vIzn'tena,
uRu kAl tUkka, tUgki Ampal,
ciRu veN kAkkai Avittanna,
5
veLiya viriyum tuRaiva! enRum,
aLiya periya kENmai n'um pOl,
cAlpu etirkoNTa cemmaiyOrum
tERA n'ejcam kaiyaRupu vATa,
n'ITinRu virumpAr Ayin,
10
vAztal maRRu evanO? tEykamA teLivE!

teLiviTai vilagkiyatu.-n'ampi kuTTuvanAr

347. kuRijci
muzagku kaTal mukan'ta kamaj cUl mA mazai
mAtira n'anan' talai putaiyap pAay,
Ogku varai miLira ATTi, pAmpu eRipu,
vAn puku talaiya kunRam muRRi,
5
azi tuLi talaiiya pozutil, pulaiyan
pEz vAyt taNNumai iTam toTTanna,
aruvi izitarum peru varai n'ATan,
'n'Ir ana n'ilaiyan; pEr anpinan' enap
pal mAN kURum paricilar n'eTumozi
10
vEnil tEraiyin aLiya,
kANa vITumO-tOzi!-en n'alanE?

varaiyAtu n'eTugkAlam van'tozuka, ARRALAya talaimakaLait tOzi vaRpuRukka maRuttatu.-perugkunRUr kizAr

351. kuRijci
'iLamai tIrn'tanaL ivaL' ena vaLa manai
arugkaTip paTuttanai; Ayinum, ciRan'tu ivaL
pacan'tanaL enpatu uNarAy; pal n'AL
evva n'ejcamoTu teyvam pENi
5
varun'tal vAzi-vENTu, annai!-karun' tAL
vEgkaiam kavaTTiTaic cAn'tin ceyta
kaLiRRut tuppu ajcAp puli ataL itaNattu,
ciRu tinai viyan punam kAppin,
peRukuvaLmannO en tOzi tan n'alanE.

tOzi aruku aTuttatu.-maturaik kaNNattanAr

353. kuRijci
AL il peNTir tALin ceyta
n'uNagku n'uN panuval pOla, kaNam koLa,
ATu mazai tavazum kOTu uyar n'eTu varai,
muTa mutir palavin kuTam maruL perum pazam
5
kal kezu kuRavar kAtal maTamakaL
karu viral man'tikku varu virun'tu ayarum,
vAn tOy veRpa! cAnROy allai-em
kAmam kanivatuAyinum, yAmattu
irum puli tolaitta perug kai yAnai
10
vej cina urumin uraRum
ajcuvaru ciRu n'eRi varutalAnE.

tOzi ARRatu arumai ajci, tAn ARRALAyc colliyatu.- kapilar

354. n'eytal
tAn atu poRuttal yAvatu-kAnal
ATu arai ozitta n'ITu irum peNNai
vIz kAvOlaic cUz ciRai yAtta
kAnal n'aNNiya vAr maNal munRil,
5
elli anna iruL n'iRap punnai
n'al arai muzumutal av vayin toTutta
tUgkal ampit tUval am cErppin,
kaTu veyil kotitta kal viLai uppu
n'eTu n'eRi ozukai n'irai celap pArppOr
10
aLam pOku Akulam kaTuppa,
kauvai AkinRatu, aiya! n'in n'aTpE?

tOziyAl ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu; manaivayin tOziyait talaimakan pukazn'tARku maRuttuc colliyatUum Am.- ulOccanAr

355. kuRijci
putalvan InRa pUg kaN maTan'tai
mulai vAy uRukkum kai pOl, kAn'taT
kulaivAy tOyum kozu maTal vAzai
am maTal paTTa aruvit tIm n'Ir
5
cem muka man'ti Arum n'ATa!
mun'tai irun'tu n'aTTOr koTuppin,
n'ajcum uNpar n'ani n'Akarikar;
am cil Oti en tOzi tOT tuyil
n'ejcin inpuRAy Ayinum, atu n'I
10
en kaN OTi aLimati-
n'in kaN allatu piRitu yAtum ilaLE!

tOzi aruku aTuttatu; tOzi talaimakaLatu ARRAmai kaNTu varaivu kaTAyatUum Am.

359. kuRijci
cilampin mEyn'ta ciRu kOTTuc cEtA
alagku kulaik kAn'taL tINTi, tAtu uka,
kanRu tAy maruLum kunRa n'ATan
uTukkum tazai tan'tananE; yAm aHtu
5
uTuppin, yAy ajcutumE; koTuppin,
kELuTaik kETu ajcutumE; AyiTai
vATalakollO tAmE-avan malaip
pOruTai varuTaiyum pAyA,
cUruTai aTukkatta koyaRku arun' tazaiyE?

tOzi tazaiyERRuk koNTu n'inRu talaimakan kuRippin OTiyatu-kapilar

360. marutam
muzavu mukam pularn'tu muRaiyin ATiya
vizavu ozi kaLatta pAvai pOla,
n'erun'aip puNarn'tOr putu n'alam vauvi,
inRu taru makaLir men tOL peRIiyar,
5
cenRI-peruma!-ciRakka, n'in parattai!
pallOr pazittal n'ANi, vallE
kAzin kuttik kacin'tavar alaippa,
kaiiTai vaittatu meyyiTait timirum
muniyuTaik kavaLam pOla, n'ani peritu
10
uRRa n'in vizumam uvappen;
maRRum kUTum, manai maTi tuyilE.

parattaiyiR pirin'ta talaimakanait tOzi, talaimakaL kuRippaRin'tu, vAyil maRuttatu; talaimakaL UTic colliyatUum Am.-OrampOkiyAr

361. mullai
ciRu vI mullaip peritu kamaz alari
tAnum cUTinan; iLaijarum malain'tanar;
vicumpu kaTappanna polam paTaik kali mA,
paTu mazai pozin'ta taN n'aRum puRavil,
5
n'eTu n'A oN maNi pATu ciRan'tu icaippa,
mAlai mAnRa maNam mali viyal n'akart
tan'tana n'eTun'takai tErE; enRum
arum paTar akala n'Ikki,
virun'tu ayar viruppinaL, tirun'tuizaiyOLE.

vAyilkaLOTu tOzi uRazn'tu colliyatu.-maturaip pErAlavAyar

363. n'eytal
'kaNTal vElik kazi cUz paTappait
teN kaTal n'ATTuc celven yAn' ena
viyam koNTu EkinaiAyin, enaiyatUum
uRu vinaikku acAvA ulaivu il kammiyan
5
poRi aRu piNaik kUTTum tuRai maNal koNTu
vammO-tOzi!-mali n'Irc cErppa-
pain' tazai citaiya, kOtai vATa,
n'annar mAlai, n'erun'ai, n'innoTu
cila viLagku el vaLai jekiza,
10
alavan ATTuvOL cilampu jemirn'tu enavE.

pakaRkuRi van'tu n'Igkum talaimakanait tOzi, 'talaimakaLai ennai ARRuvikkumenRu AkAtO emperumAn kavalAtu celvatu? yAn ARRuvikkumiTattuk kavanRAl n'I ARRuvi' enac colliyatu; kaiyuRai n'Ern'ta tOzi tala

365. kuRijci
arug kaTi annai kAval n'Ivi,
perug kaTai iRan'tu, manRam pOki,
pakalE, palarum kANa, vAy viTTu
akal vayaR paTappai avan Ur vinavi,
5
cenmO vAzi-tOzi!-pal n'AL
karuvi vAnam peyyAtuAyinum,
aruvi Arkkum ayam tikaz cilampin
vAn tOy mA malaik kizavanai,
'cAnROy allai' enRanam varaRkE.

tOzi, talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaTku uraippALAy iyaRpazittu,'innatu ceytum' enpALAyc colliyatu.-kiLLimagkalam kizAr makanAr cEra kOvanAr

367. mullai
koTug kaN kAkkaik kUr vAyp pETai
n'aTugku ciRaip piLLai tazIi, kiLai payirn'tu,
karug kaN karunaic cen'n'el veN cORu
cUruTaip paliyoTu kavariya, kuRug kAl
5
kUzuTai n'al manaik kuzuvina irukkum
mUtil aruman pEr icaic ciRukuTi
mel iyal arivai! n'in pal irug katuppin
kuvaLaiyoTu toTutta n'aRu vI mullait
taLai aviz alarit taN n'aRug kOtai
10
iLaiyarum cUTi van'tanar: n'amarum
viri uLai n'an mAk kaTaii,
pariyAtu varuvar, ip pani paTu n'ALE.

varavu malin'tatu-n'akkIrar

368. kuRijci
perum punam kavarum ciRu kiLi Oppi,
karug kAl vEgkai Ucal tUgki,
kOTu En'tu alkul tazai aNin'tu, n'ummoTu
ATinam varutalin iniyatum uNTO?
5
n'eRi paTu kUzaik kAr mutirpu irun'ta
veRi kamaz koNTa n'ARRamum, ciRiya
pacalai pAytaru n'utalum, n'Okki,
vaRitu uku n'ejcinaL, piRitu onRu cuTTi,
veyya uyirttanaL yAyE-
10
aiya!-ajcinam, aLiyam yAmE!

tOzi, talaimakaRkuc ceRippu aRivuRIiyatu.- kapilar

372. n'eytal
azitakkanRE-tOzi!-kazi cErpu
kAnaR peNNait tEnuTai azi pazam,
vaL itaz n'eytal varun'ta, mUkku iRupu,
aLLal iruj cERRu Azap paTTena,
5
kiLaik kuruku iriyum tuRaivan vaLaik kOTTu
anna veN maNaRRu akavayin, vETTa
aNNal uLLamoTu amarn'tu, initu n'Okki,
annai tan'ta alagkal vAn kOTu
ulain'tAgku n'Otal ajci, 'aTain'tataRku
10
inaiyal ennum' enpa-manai irun'tu,
irug kazi tuzavum panit talaip paratavar
tiN timil viLakkam eNNum
kaNTal vElik kazi n'al UrE.

mEl iRceRippAn aRin'tu ARRALAki n'inRa talaimakaL ARRa vENTi, ulakiyal mEl vaittuc ciRaippuRamAkac ceRiyAr enac colliyatu.-ulOccanAr

373. kuRijci
munRiR palavin paTu cuLai marIi,
pun talai man'ti tUrppa, tan'tai
mai paTu mAl varai pATinaL koTicci,
aivana veNNel kuRUum n'ATanoTu
5
cUruTaic cilampin aruvi ATi,
kAr arumpu avizn'ta kaNi vAy vEgkaip
pA amai itaNam ERi, pAcinam
vaNar kuraR ciRu tinai kaTiya,
puNarvatukollO, n'ALaiyum n'amakkE?

ceRippu aRivuRIiyatu.-kapilar

375. n'eytal
n'ITu cinaip punnai n'aRun' tAtu utira,
kOTu punai kurukin tOTu talaip peyarum
pal pUg kAnal malku n'Irc cErppa!
anpu ilai; Atalin, tan pulan n'ayan'ta
5
ennum n'ANum n'annutal uvappa,
varuvaiAyinO n'anRE-perug kaTal
iravut talai maNTilam peyarn'tena, uravut tirai
eRivana pOla varUum
uyar maNal paTappai em uRaivin UrE.

varaiyAtu n'eTugkAlam van'tozuka, talaimakaLatu n'ilai uNarn'ta tOzi varaivu kaTAyatu-potumpil kizAr makan veNkaNNi

376. kuRijci
muRajcevi yAnait taTak kaiyin taTaii
iRaijciya kurala pain' tAT cen' tinai,
varaiyOn vaNmai pOla, pala uTan
kiLaiyOTu uNNum vaLaivAyp pAcinam!
5
kullai, kuLavi, kUtaLam, kuvaLai,
illamoTu miTain'ta Irn' taN kaNNiyan,
cuRRu amai villan, ceyalait tOnRum
n'al tAr mArpan, kANkuRin, ciRiya
n'anku avaRku aRiya uraimin; piRRai
10
aNagkum aNagkum pOlum? aNagki,
vaRum punam kAval viTAmai
aRin'tanir allirO, aRan il yAyE?

tOzi, kiLimEl vaittuc ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIiyatu.-kapilar

378. n'eytal
yAmamum n'eTiya kaziyum; kAmamum
kaNpaTal IyAtu perukum; teN kaTal
muzagku tirai, muzavin pANiyin, paipaya,
pazam puN uRun'arin, paravaiyin Alum;
5
Agku avai n'aliyavum, n'Igki yAgkum,
iravu iRan'tu, ellai tOnRalatu; alar vAy
ayal iR peNTir pacalai pATa,
Igku AkinRAl-tOzi!-Ogku maNal
vari Ar ciRu manai citaii van'tu,
10
parivutarat toTTa paNimozi n'ampi,
pATu imiz pani n'Irc cErppanoTu
n'ATAtu iyain'ta n'aNpinatu aLavE.

tOzi ciRaippuRamAkac colliyatu; talaimakan oruvazit taNan'ta pinnai vanpuRai etirmozin'tatUum Am.-vaTama vaNNakkan pEri cAttanAr

379. kuRijci
pun talai man'ti kallA van paRaz
kunRu uzai n'aNNiya munRil pOkAtu,
eri akain'tanna vI tatai iNara
vEgkaiam paTu cinaip porun'ti, kaiya
5
tEm pey tIm pAl vauvalin, koTicci
ezutu ezil citaiya azuta kaNNE,
tEr vaN cOzar kuTan'taivAyil
mAri am kiTagkin Iriya malarn'ta,
peyal uRu n'Ilam pOnRana viralE,
10
pAay av vayiRu alaittalin, AnAtu,
ATu mazai tavazum kOTu uyar potiyil
Ogku iruj cilampil pUtta
kAn'taL am kozu mukai pOnRana, civan'tE.

tOzi talaimakaRkut talaimakaLai maTamai kURiyatu; kAppuk kaimmikka kAlattut talaimakaL tOzikkuc colliyatUum Am.-kuTavAyiR kIrattanAr

380. marutam
n'eyyum kuyyum ATi, meyyoTu
mAcu paTTanRE kaligkamum; tOLum,
titalai men mulait tIm pAl piliRRa,
putalvaR pullip puniRu n'ARummE;
5
vAl izai makaLir cErit tOnRum
tErORku ottanem allEm; atanAl
pon purai n'arampin in kural cIRiyAz
ezAal vallai Ayinum, tozAal;
koNTu cel-pANa!-n'in taN tuRai Uranai,
10
pATu manaip pATal; kUTAtu n'ITu n'ilaip
puraviyum pUN n'ilai munikuva;
viraku ila moziyal, yAm vETTatu il vaziyE!

pANaRkut tOzi vAyil maRuttatu.-kUTalUrp palkaNNanAr

382. n'eytal
kAnal mAlaik kazi n'Ir malka,
n'Il n'iRa n'eytal n'irai itaz porun'ta,
AnAtu alaikkum kaTalE; mIn arun'ti,
puLLinam kuTampai uTan cErpu uLLAr
5
tuRan'tOr tEettu irun'tu, n'ani varun'ti,
Ar uyir azivatuAyinum-n'Erizai!-
karattal vENTumAl maRRE, parappu n'Irt
taNNam tuRaivan n'ANa,
n'aNNAr tURRum pazitAn uNTE.

oruvazit taNan'ta kAlattup pozutupaTa ARRALAki n'inRa talaimakaLait tOzi ARRuvikkallAL AyinATkut talaimakaL colliyatu.- n'ikaNTan kalaikkOTTut taNTanAra

383. kuRijci
kal ayaR kalitta karug kAl vEgkai
alagkal am toTalai anna kuruLai
vayap puniRRu irum piNap pacittena, vayap puli
pukar mukam citaiyat tAkki, kaLiRu aTTu,
5
urum icai uraRum, uTkuvaru n'aTu n'AL,
aruLinai pOlinum, aruLAy anRE-
kanai iruL putaitta ajcuvarum iyavil
pAmpu uTanRu irikkum urumOTu,
Ogku varai n'ATa! n'I varutalAnE.

tOzi ARu pArttuRRuc colliyatu.-kOLiyUrkizAr makanAr ceziyanAr

386. kuRijci
ciRu kaT panRip peruj cina oruttal,
tuRukaT kaNNik kAnavar uzuta
kulavuk kural Enal mAn'ti, jAgkar,
viTar aLaip paLLi vEgkai ajcAtu,
5
kazai vaLar cAral tujcum n'ATan.
'aNagkuTai aruj cUL tarukuven' ena n'I,
'n'ummOr annOr tunnAr ivai' ena,
terin'tu atu viyan'tanen-tOzi!-paNin'tu n'am
kal kezu ciRukuTip poliya,
10
vatuvai enRu avar van'ta jAnRE.

parattaiyin maRuttan'ta talaimakaRku vAyil n'Ern'ta tOzi talaimakaLai mukampukuval ena muRpaTTAL, talaimakaL mATTu n'inRa poRAmai n'IgkAmai aRin'tu, piRitu onRanmEl vaittu, 'pAviyEn inRu pEtaimai ceyt

387. pAlai
n'eRi irug katuppum, n'INTa tOLum,
amma! n'ALum tol n'alam citaiya,
ollAc cen' toTai orIiya kaNNik
kallA mazavar villiTai vilagkiya
5
tun arug kavalai aruj curam iRan'tOr
varuvar vAzi-tOzi!-ceru iRan'tu
AlagkAnattu ajcuvara iRutta
vEl kezu tAnaic ceziyan pAcaRai
uRai kazi vALin minni, utukkAN,
10
n'eTum perug kunRam muRRi,
kaTum peyal poziyum, kali kezu vAnE.

piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi paruvam kATTi vaRpuRIiyatu.- potumpil kizAr makanAr

391. pAlai
Azal, maTan'tai! azugkuvar celavE-
pulip poRi anna puLLi am potumpin
panip pavar mEyn'ta mA iru maruppin
malar talaik kArAn akaRRiya taN n'aTai
5
oN toTi makaLir izai aNik kUTTum,
pon paTu, koNkAna n'annan n'al n'ATTu
EziRkunRam peRinum, poruLvayin
yArO pirikiRpavarE-kuvaLai
n'Ir vAr n'ikar malar anna, n'in
10
pEr amar mazaik kaN teN pani koLavE?

pirivu uNarttappaTTu ARRALAya talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu; varaivu uNarttiyatUum Am.-pAlai pATiya perugkaTugkO

392. n'eytal
kaTuj cuRA eRin'ta koTun' tAT tan'tai
puL imiz perug kaTal koLLAn cenRena,
manai azutu ozin'ta pun talaic ciRAar
tuNaiyatin muyanRa tIm kaN n'ugkin
5
paNai koL vem mulai pATu peRRu uvakkum,
peNNai vEli, uzai kaN cIRUr
n'al manai aRiyin, n'anRumantilla;
cemmal n'ejcamoTu tAm van'tu peyarn'ta
kAnaloTu aziyun'ar pOlAm-pAnAL,
10
muni paTar kaLaiyinum kaLaipa;
n'ani pEr anpinar kAtalOrE.

iravukkuRi mukampukkatu; varaivu n'ITa ARRALAya talaimakaLait tOzi varaivu uNartti vaRpuRuttiyatUum Am.-maturai marutan iLan'AkanAr

393. kuRijci
n'eTug kazai n'ivan'ta n'izal paTu cilampin
kaTuj cUl vayappiTi kanRu InRu uyagka,
pAl Ar pacum puniRu tIriya, kaLi ciRan'tu,
vAlA vEzam vaNar kural kavartalin,
5
kAnavan eRin'ta kaTuj celal jekizi
vEy payil aTukkam cuTara minni,
n'ilai kiLar mInin, tOnRum n'ATan
iravin varUum iTumpai n'Am uya,
varaiya van'ta vAymaikku ERpa,
10
n'amar koTai n'Ern'tanar Ayin, avaruTan,
n'Ervarkol vAzi-tOzi!-n'am kAtalar
putuvar Akiya varavum, n'in
vatuvai n'AN oTukkamum kANugkAlE?

varaivu malin'tatu.-kOvUr kizAr

395. n'eytal
yArai, eluva? yArE, n'I emakku
yAraiyum allai; n'otumalALanai;
anaittAl koNka, n'ammiTaiyE n'inaippin;
kaTum pakaTTu yAnai n'eTun' tErk kuTTuvan
5
vEn'tu aTu mayakkattu muracu atirn'tanna,
OgkaR puNari pAyn'tu ATu makaLir
aNin'tiTu pal pU marIi, Arn'ta
A pulam pukutaru pEr icai mAlaik
kaTal kezu mAn'tai anna, em
10
vETTanai allaiyAl, n'alam tan'tu cenmE.

'n'alam tolain'tatu' enat talaivanait tOzi kURi, varaivu kaTAyatu.-ammUvanAr

396. kuRijci
peytu pOku ezili vaiku malai cEra,
tEn tUgku uyar varai aruvi Arppa,
vEgkai tan'ta veRpu aNi n'al n'AL,
ponnin anna pUj cinai tuzaii,
5
kamaz tAtu ATiya kavin peRu tOkai
pAcaRai mImicaik kaNam koLpu, jAyiRRu
uRu katir iLa veyil uNNum n'ATan!
n'in mArpu aNagkiya cellal aru n'Oy
yArkku n'on'tu uraikkO yAnE-pal n'AL
10
kAmar n'ani col colli,
Emam enRu aruLAy, n'I mayagkinaiyE?

tOzi talaimakanai varaivu kaTAyatu; varaivu uNarttappaTTu ARRALAyc col liyatUum Am; iravukkuRi maRuttatUum Am.

398. n'eytal
uru kezu teyvamum karan'tu uRaiyinRE;
viri katir jAyiRum kuTakku vAgkummE;
n'Ir alaik kalaiiya kUzai vaTiyAc
cAay av vayiRu alaippa, uTan iyain'tu,
5
Orai makaLirum, Ur eytinarE;
pal malar n'aRum pozil pazicci, yAm 'mun,
cenmO, 'cEyizai?' enRanam; atan etir
collAL melliyal, cilavE-n'al akattu
yANar iLa mulai n'anaiya,
10
mAN ezil malark kaN teN pani koLavE.

munnuRa uNarn'tu pakaRkuRi van'tu mILum talaimakanai, 'n'I tAn ivaLatu tanmaiyai ARRuvi' enac colliyatu.- ulOccanAr

399. kuRijci
aruvi Arkkum peru varai aTukkattu,
kuruti oppin kamaz pUg kAn'taL
vari aNi ciRakin vaNTu uNa malarum
vAzai am cilampil, kEzal keNTiya
5
n'ilavarai n'ivan'ta pala uRu tiru maNi
oLi tikaz viLakkattu, InRa maTap piTi,
kaLiRu puRagkAppa, kanRoTu vatiyum
mA malai n'ATan n'ayan'tanan varUum
perumai uTaiyaL enpatu
10
tarumO-tOzi!-n'in tiru n'utal kavinE?

n'eTugkAlam van'tu ozuka ARRAmai vERupaTa n'inRa talaimakaLait tOzi, 'emperumAn itaRkAya n'allatu puriyum' enRu talaimakan ciRaippuRattAnAkac colliyatu.'itaRkAya n'allatu puriyum perumAn tiRam vENTum'