n'aRRAy

29. pAlai
n'inRa vEnil ulan'ta kAn'taL
azal avir n'IL iTai, n'izaliTam peRAatu,
InRu kAn maTin'ta piNavup paci kUrn'tena,
mAnRa mAlai, vazagkun'arc cekIiya,
5
puli pArttu uRaiyum pul atarc ciRu n'eRi
yAgku vallun'aLkoltAnE-yAn, 'tan
vanain'tu En'tu iLa mulai n'Ovakol!' ena
n'inain'tu, kain'n'ekizn'ta anaittaRkut tAn tan
pEr amar mazaik kaN Iriya kaluza,
10
veyya uyirkkum cAyal,
mai Ir Oti, peru maTattakaiyE?

makaLpOkkiya tAycolliyatu.- pUtanAr

110. pAlai
piracam kalan'ta veN cuvait tImpAl
viri katirp poRkalattu oru kai En'ti,
puTaippin cuRRum pUn' talaic ciRu kOl,
'uN' enRu Okkupu pizaippa, teN n'Ir
5
muttu arip poRcilampu olippat tattuRRu,
ari n'araik kUn'taR cem mutu ceviliyar
pari melin'tu oziya, pan'tar OTi,
Eval maRukkum ciRu viLaiyATTi
aRivum ozukkamum yANTu uNarn'tanaLkol?
10
koNTa kozun'an kuTi vaRan uRRena,
koTutta tan'tai kozuj cORu uLLAL,
ozuku n'Ir n'uNagku aRal pOla,
pozutu maRuttu uNNum ciRu matukaiyaLE!

manaimaruTci; makaLn'ilai uraittatUum Am.-pOtanAr

143. pAlai
aitE kamma yAnE; oyyena,
taru maNal jemiriya tiru n'akar muRRattu,
Orai Ayamum n'occiyum kANtoRum,
n'Ir vAr kaNNEn kaluzum enninum,
5
kiLLaiyum, 'kiLai' enak kUum; iLaiyOL
vazu ilaL amma, tAnE; kuzIi,
ampal mUtUr alar vAyp peNTir
innA in urai kETTa cil n'AL
aRiyEn pOla uyirEn;
10
'n'aRiya n'ARum n'in katuppu' enREnE.

manai maruTci.-kaNNakAran koRRanAr

179. pAlai
il ezu vayalai IRRu A tinRena,
pan'tu n'ilattu eRin'tu, pAvai n'Ikki,
av vayiRu alaitta en cey vinaik kuRumakaL
mAn amarppanna maiyal n'OkkamoTu,
5
yAnum tAyum maTuppa, tEnoTu
tIm pAl uNNAL vIgkuvanaL vimmi,
n'erun'alum anaiyaLmannE; inRE,
mai aNaR kALai poy pukalAka,
aruj curam iRan'tanaL enpa-tan
10
murun'tu Er veN pal mukiz n'akai tiRan'tE.

manai maruTci

184. pAlai
oru makaL uTaiyEn mannE; avaLum
ceru miku moympin kUrvER kALaiyoTu
peru malai aruj curam n'erun'al cenRanaL;
'iniyE, tAgku n'in avalam' enRir; atu maRRu
5
yAgganam ollumO? aRivuTaiyIrE!
uLLin uLLam vEmE-uNkaN
maNi vAz pAvai n'aTai kaRRanna en
aNi iyaR kuRumakaL ATiya
maNi Er n'occiyum teRRiyum kaNTE.

manai maruTci

234. kuRijci
cAnROr varun'tiya varuttamum n'umatu
vAn tOyvu anna kuTimaiyum n'Okkit
tiru maNi varanRum kunRam koNTu ivaL
varu mulai Akam vazagkinO n'anRE
5
aHtu AnRu
aTai poruL karutuvir Ayin kuTaiyoTu
kazumalam tan'ta n'al tErc cempiyan
pagkuni vizavin uRan'taiyoTu
uLLi vizavin vajciyum ciRitE.

ceviliyAl aRattoTu n'iRkappaTTa n'aRRAy, tan'tai mutaliyOrkku aRattoTu n'inRatu.

271. pAlai
irum puniRRu erumaip peruj cevik kuzavi
pain' tAtu eruvin vaiku tuyil maTiyum
cezun' taN manaiyOTu em ivaN oziya,
cel perug kALai poym maruNTu, cEy n'ATTuc
5
cuvaik kAy n'ellip pOkku arum pogkar
vIz kaTait tiraL kAy orugkuTan tinRu,
vI cunaic ciRu n'Ir kuTiyinaL, kazin'ta
kuvaLai uNkaN en makaL Oranna,
cey pOz veTTiya poytal Ayam,
10
mAlai viri n'ilavil peyarpu puRagkANTaRku,
mA irun' tAzi kavippa,
tA inRu kazika, eR koLLAk kURRE.

manai maruNTu colliyatu.

279. pAlai
vEmpin oN pazam muNaii, iruppait
tEm pAl ceRRa tIm pazam n'acaii,
vaiku pani uzan'ta vAval, cinaitoRum,
n'ey tOy tiriyin taN citar uRaippa,
5
n'AT curam uzan'ta vAL kEz ERRaiyoTu
poruta yAnaip puT tAL Eyppa,
pacip piTi utaitta Omaic cev varai
veyil kAy amaiyattu imaikkum attattu,
atar uzan'tu acaiyinakollO-tatarvAyc
10
cilampu kazIiya celvam
piRaruzaik kazin'ta en Ayizai aTiyE?

makaT pOkkiya tAy colliyatu.-kayamanAr

293. pAlai
maNik kural n'occit teriyal cUTi,
palik kaL Ar kaip pAr mutu kuyavan
iTu pali n'uvalum akantalai manRattu,
vizavut talaikkoNTa paza viRal mUtUrp
5
pUg kaN Ayam kANtoRum, empOl,
peru vituppuRukamAtO-em iR
pommal Otiyait tan mozik koLIi,
koNTu uTan pOka valitta
vankaN kALaiyai InRa tAyE.

tAy manai maruNTu colliyatu; avariTattAraik kaNTu colliyatUum Am.- kayamanAr

305. pAlai
vari aNi pan'tum, vATiya vayalaiyum,
mayil aTi anna mAk kural n'occiyum,
kaTiyuTai viyal n'akar kAN varat tOnRa,
tamiyE kaNTa taNTalaiyum teRuvara,
5
n'Oy AkinRE-makaLai!-n'in tOzi,
eri cinam taNin'ta ilai il am cinai
varip puRap puRavin pulampu koL teL viLi,
uruppu avir amaiyattu, amarppanaL n'Okki,
ilagku ilai veL vEl viTalaiyai
10
vilagku malai Ar iTai n'aliyumkol enavE.

n'aRRAy, tOzikkuc colliyatu; manai maruTciyum Am.-kayamanAr