uru kezu teyvamum

398. n'eytal
uru kezu teyvamum karan'tu uRaiyinRE;
viri katir jAyiRum kuTakku vAgkummE;
n'Ir alaik kalaiiya kUzai vaTiyAc
cAay av vayiRu alaippa, uTan iyain'tu,
5
Orai makaLirum, Ur eytinarE;
pal malar n'aRum pozil pazicci, yAm 'mun,
cenmO, 'cEyizai?' enRanam; atan etir
collAL melliyal, cilavE-n'al akattu
yANar iLa mulai n'anaiya,
10
mAN ezil malark kaN teN pani koLavE.

munnuRa uNarn'tu pakaRkuRi van'tu mILum talaimakanai, 'n'I tAn ivaLatu tanmaiyai ARRuvi' enac colliyatu.- ulOccanAr