villAp pUvin

146. kuRijci
villAp pUvin kaNNi cUTi,
'n'al EmuRuval' ena, pal Ur tiritaru
n'eTu mAp peNNai maTal mAnOyE!-
kaTan aRi mannar kuTai n'izaR pOlap
5
perun' taNNenRa mara n'izal ciRitu izin'tu,
irun'tanai cenmO-'vazagkuka cuTar!' ena,
aruLik kUTum Arva mAkkaL
n'allEm ennum kiLavi vallOn
ezuti anna kAN taku vanappin
10
aiyaL, mAyOL, aNagkiya
maiyal n'ejcam en mozik koLinE!

pinninRa talaivanmunnilaip puRamoziyAka, tOzi kETpaccolliyatu.-kan'tarattanAr