n'ekizn'ta tOLum

309. kuRijci
n'ekizn'ta tOLum, vATiya variyum,
taLir vanappu izan'ta en n'iRanum n'Okki,
'yAn ceytanRu ivaL tuyar' ena, anpin
Azal; vAzi!-tOzi!-'vAzaik
5
kozu maTal akal ilait taLi talaik kalAvum,
peru malai n'ATan kENmai n'amakkE
vizumamAka aRiyun'ar inRu' ena,
kURuvaimannO, n'IyE;
tERuvanman yAn, avaruTai n'aTpE.

'varaivu n'ITa ARRAL' enak kavanRu tAn ARRALAkiya tOziyait talaimakaL ARRuvittatu.-kapilar