n'OkO yAnE n'ekizn'tana

26. pAlai
n'OkO yAnE; n'ekizn'tana vaLaiyE-
cevvi cErn'ta puLLi veL arai
viNTup puraiyum puNar n'ilai n'eTug kUTTup
piNTa n'ellin tAy manai oziya,
5
cuTar muzutu eRippat tiragkic cezug kAy
muTa mutir palavin attam, n'ummoTu
keTu tuNai Akiya tavaRO?-vai eyiRRu,
pon potin'tanna cuNagkin,
iruj cUz Oti, perun' tOLATkE.

talaivi pirivu uNarn'tu vERupaTTamai colli, tOzi celavu azugkuvittatu.-cAttan'taiyAr