Igkai

2. pAlai
azun'tupaTa vIzn'ta perun' taN kunRattu,
oli val In'tin ulavaiam kATTu,
ARu cel mAkkaL cenni eRin'ta
cem maRut talaiya, n'eyttOr vAya,
5
valliyap perun' talaik kuruLai, mAlai,
mAn n'Okku iNTu ivar Igkaiya curanE;
vai eyiRRu aiyaL maTan'taimun uRRu
elliTai n'Igkum iLaiyOn uLLam,
kAloTu paTTa mAri
10
mAl varai miLirkkum uruminum koTitE!

uTan pOkAn'inRArai iTaic curattuk kaNTAr colliyatu.-perumpatumanAr

86. pAlai
aRavar, vAzi-tOzi! maRavar
vEl ena virin'ta katuppin tOla
pANTil oppin pakanRai malarum
kaTum pani aRciram, n'aTugka, kANtakak
5
kai val vinaivan taiyupu corin'ta
curitaka uruvina Akip periya
kOgkam kuvi mukai aviza, Igkai
n'al taLir n'ayavara n'uTagkum
muRRA vEnil munni van'tOrE!

kuRitta paruvattinvinaimuTittu van'tamai kETTa tOzi talaivikku uraittatu.-n'akkIrar

205. pAlai
aruvi Arkkum peru varai aTukkattu,
ALi n'an mAn, vETTu ezu kOL ukirp
pUm poRi uzuvai tolaicciya, vain' n'uti
En'tu veN kOTTu, vayak kaLiRu izukkum
5
tun arug kAnam ennAy, n'IyE
kuvaLai uNkaN ivaL INTu oziya,
ALvinaikku akaRiAyin, inRoTu
pOyinRukollO tAnE-paTappaik
koTu muL Igkai n'eTu mA am taLir
10
n'Ir mali kataz peyal talaiiya
Ay n'iRam puraiyum ivaL mAmaik kavinE!

talaimakan tan n'ejciRkuc colli, celavu azugkiyatu. tOzi celavu azugkac colliyatUum Am.-iLan'AkanAr

312. pAlai
n'OkO yAnE, n'Om en n'ejcE-
'panip putal Igkai am kuzai varuTa,
ciRai kuvin'tirun'ta paital veN kuruku,
pArvai vETTuvan, kAz kaLain'taruLa,
5
mAri n'inRa, maiyal aRciram-
yAm tan uzaiyam Akavum, tAnE,
etirtta titti muRRA mulaiyaL,
kOTait tigkaLum panippOL-
vATaip perum panikku ennaLkol?' enavE.

poruL valitta talaimakan n'ejcinai n'erugkic colliyatu.-kazArk kIran eyiRRiyAr