konRai

46. pAlai
vaikaltORum inpamum iLamaiyum
ey kaNai n'izalin kaziyum, iv ulakattu;
kANIr enRalO aritE; atu n'ani
pENIr Akuvir-aiya! en tOzi
5
pUN aNi Akam pulampa, pANar
ayirppuk koNTanna konRai am tIm kani,
paRai aRai kaTippin, aRai aRaiyAt tuyalvara,
vev vaLi vazagkum vEy payil azuvattu,
evvam mikUum aruj curam iRan'tu,
10
n'an vAy allA vAzkkai
mannAp poruT piNip piritum yAm enavE.

pirivu uNarttiya talaimakaRkut tOzi colliyatu.

141. pAlai
iruj cERu ATiya koTug kavuL, kaya vAy,
mAri yAnaiyin marugkul tINTi,
pori arai jemirn'ta puzaR kAyk konRai,
n'ITiya caTaiyOTu ATA mEnik
5
kunRu uRai tavaciyar pOla, pala uTan
enRUz n'IL iTaip poRpat tOnRum
aruj curam eLiyaman, n'inakkE; parun'tu paTa,
pANTiloTu poruta pal piNart taTak kai
En'tu kOTTu yAnai icai veg kiLLi
10
vampu aNi uyar koTi ampar cUzn'ta
aricil am taN aRal anna, ivaL
viri oli kUn'tal viTTu amaikalanE.

poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkut talaivan collic celavu azugkiyatu.-calliyagkumaranAr

296. pAlai
en Avatukol? tOzi!-mannar
vinai val yAnaip pukar mukattu aNin'ta
pon cey OTaip punai n'alam kaTuppa,
puzaR kAyk konRaik kOTu aNi koTi iNar
5
E kal mImicai mEtaka malarum,
pirin'tOr iragkum arum peRal kAlaiyum,
vinaiyE n'inain'ta uLLamoTu tunaiic
celpa enpa, kAtalar:
ozitum enpa n'Am, varun'tu paTar uzan'tE.

tOziyAl pirivu uNarttappaTTa talaimakaL colliyatu.- kutirait taRiyanAr

371. mullai
kAyAg kunRattuk konRai pOla,
mA malai viTar akam viLagka minni,
mAyOL irun'ta tEem n'Okki,
viyal iru vicumpu akam putaiyap pAay,
5
peyal toTagkinavE, peyyA vAnam:
n'izal tikaz cuTart toTi jekiza Egki,
azal toTagkinaLE Ayizai; atan etir,
kuzal toTagkinarE kOvalar-
tazagku kural urumin kagkulAnE.

vinai muRRi maRuttarAn'inRAn pAkaRkuc colliyatu.-auvaiyAr