can'tanam (cAn'tam)

261. kuRijci
aruLilarvAzi-tOzi!-minnu vacipu
iruL tUgku vicumpin atirum ERoTu
vej cuTar karan'ta kamaj cUl vAnam,
n'eTum pal kunRattuk kuRum pala maRuki,
5
tA il perum peyal talaiiya yAmattu,
kaLiRu akappaTutta peruj cina mAcuNam
veLiRu il kAz maram piNittu n'ani miLirkkum
cAn'tam pOkiya tEm kamaz viTar mukai,
eruvai n'aRum pU n'ITiya
10
peru varaic ciRu n'eRi varutalAnE.

ciRaippuRamAkat tOzi iravukkuRi vilakki varaivu kaTAyatu;talaimakaL iyaRpaTa mozin'tatUum Am.-cEn'tan pUtanAr