n'elli

87. n'eytal
uL Ur mA atta muL eyiRRu vAval
Ogkal am cinait tUgku tuyil pozutin,
vel pOrc cOzar aziciam perug kATTu
n'elli am puLic cuvaik kanaviyAagku,
5
atu kazin'tanRE-tOzi!-avar n'ATTup
pani arumpu uTain'ta perun' tAT punnai
tuRai mEy ippi Irm puRattu uRaikkum
ciRukuTip paratavar makizcciyum,
perun' taN kAnalum, n'inain'ta ap pakalE.

varaiviTai vaittuppiriya ARRALAya talaivi kanAk kaNTu, tOzikku uraittatu.-n'akkaNNaiyAr

271. pAlai
irum puniRRu erumaip peruj cevik kuzavi
pain' tAtu eruvin vaiku tuyil maTiyum
cezun' taN manaiyOTu em ivaN oziya,
cel perug kALai poym maruNTu, cEy n'ATTuc
5
cuvaik kAy n'ellip pOkku arum pogkar
vIz kaTait tiraL kAy orugkuTan tinRu,
vI cunaic ciRu n'Ir kuTiyinaL, kazin'ta
kuvaLai uNkaN en makaL Oranna,
cey pOz veTTiya poytal Ayam,
10
mAlai viri n'ilavil peyarpu puRagkANTaRku,
mA irun' tAzi kavippa,
tA inRu kazika, eR koLLAk kURRE.

manai maruNTu colliyatu.