punnai

4. n'eytal
kAnal am ciRukuTik kaTal mEm paratavar
n'Il n'iRa punnaik kozu n'izal acaii,
taN perum parappin oN patam n'Okki,
am kaN aril valai uNakkum tuRaivanoTu,
5
'alarE annai aRiyin, ivaN uRai vAzkkai
ariya Akum n'amakku' enak kURin,
koNTum celvarkol-tOzi!-umaNar
veN kal uppin koLLai cARRi,
kaNa n'irai kiLarkkum n'eTu n'eRic cakaTam
10
maNal maTuttu uraRum Ocai kazanik
karug kAl veN kuruku verUum
irug kazic cErppin tam uRaivin UrkkE?

talaivan ciRaippuRattAnAka, tOzi alar accam tOnRac colli varaivu kaTAyatu.-ammUvanAr

31. n'eytal
mA irum parappakam tuNiya n'Okki,
cEyiRA eRin'ta ciRu veN kAkkai
pAy irum panik kazi tuzaii, paig kAl
tAn vIz peTaikkup payiriTUu, curakkum
5
ciRu vI jAzal tuRaiyumAr initE;
perum pulampu uRRa n'ejcamoTu, pala n'inain'tu,
yAnum inaiyEn-Ayin, AnAtu
vERu pal n'ATTil kAl tara van'ta
pala uRu paNNiyam izitaru n'ilavumaNal
10
n'eTuj cinaip punnaik kaTuj cUl veN kuruku
ulavut tirai Otam verUum
uravu n'Irc cErppanoTu maNavA UgkE.

talaivanciRaippuRattAnAka, talaivi vanpuRai etir azin'tatu.-n'akkIranAr

49. n'eytal
paTu tirai kozIiya pAl n'iRa ekkart
toTiyOr maTin'tenat tuRai pulampinRE;
muTivalai mukan'ta muTagku iRAp paravaip
paTu puL Oppalin pakal mAyn'tanRE;
5
kOTTu mIn eRin'ta uvakaiyar vETTam maTin'tu,
emarum alkinar; 'EmArn'tanam' enac
cenRu n'Am aRiyin, evanO-tOzi!
manRap punnai mAc cinai n'aRu vI
munRil tAzaiyoTu kamazum
10
teN kaTaR cErppan vAz ciRu n'al UrkkE?

tOzi, talaimakaLai iravukkuRi n'ayappittatu; ciRaippuRamAkat tOzi ARRAmai viyan'tatUum Am.-n'eytal tattanAr

63. n'eytal
uravuk kaTal uzan'ta peru valaipparatavar
miku mIn uNakkiya putu maNal AgkaN,
kallen cErip pulavaR punnai
vizavu n'ARu viLagku iNar avizn'tu uTan kamazum
5
azugkal UrO aRan inRu; atanAl,
aRan il annai arug kaTip paTuppa,
pacalai Aki viLivatukollO-
puL uRa ocin'ta pU mayagku aLLal
kazic curam n'ivakkum iruj ciRai ivuLi
10
tirai taru puNariyin kazUum
mali tiraic cErppanoTu amain'ta n'am toTarpE?

alar accattAltOzi ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIiyatu.-ulOccanAr

67. n'eytal
cEy vicumpu ivarn'ta cezug katir maNTilam
mAl varai maRaiya, tuRai pulampinRE;
iRavu arun'ti ezun'ta karug kAl veN kuruku
veN kOTTu aruj ciRait tAay, karaiya
5
karug kOTTup punnai iRaikoNTanavE;
kaNaik kAl mA malar karappa, malku kazit
tuNaic cuRA vazagkalum vazagkum; AyiTai,
el imiz panik kaTal, malku cuTark koLIi,
emarum vETTam pukkanar; atanAl,
10
tagkin evanOteyya-pogku picir
muzavu icaip puNari ezutarum
uTai kaTaR paTappai em uRaivin UrkkE?

pakaRkuRi van'tu n'Igkum talaimakanait tOzi varaivu kaTAyatu.-pEri cAttanAr

74. n'eytal
vaTik katir tiritta val jANperu valai
iTik kuraR puNarip pauvattu iTumAr,
n'iRaiyap peyta ampi, kAzOr
ciRai arug kaLiRRin, paratavar oyyum
5
ciRu vI jAzaR perug kaTaR cErppanai,
'EtilALanum' enpa; pOtu aviz
putu maNaR kAnal punnai n'uN tAtu,
koNTal acai vaLi tUkkutoRum, kurukin
veN puRam mociya vArkkum, teN kaTal
10
kaNTal vEliya Ur, 'avan
peNTu' ena aRin'tanRu; peyarttalO aritE!

talaivi pANaRku vAyilmaRuttatu.-ulOccanAr

76. pAlai
varumazai karan'ta vAl n'iRa vicumpin
n'uN tuLi mARiya ulavai am kATTu
Ala n'Izal acaivu n'Ikki,
ajcuvazi ajcAtu, acaivazi acaii,
5
varun'tAtu Ekumati-vAl izaik kuRumakaL!-
immen pEr alar n'um Urp punnai
vI malar utirn'ta tEn n'ARu pulavin
kAnal vAr maNal marIi,
kal uRac civan'ta n'in mel aTi uyaRkE!

puNarn'tu uTanpOkAn'inRa talaivan iTaic curattut talaivikku uraittatu.-ammUvanAr

78. n'eytal
kOT cuRA vazagkum vAL kEz irug kazi
maNi Er n'eytal mA malar n'iRaiya,
pon n'Er n'uN tAtu punnai tUum,
vIz tAz tAzaip pUk kamaz kAnal,
5
paTar van'tu n'aliyum cuTar cel mAlai,
n'Oy mali paruvaral n'Am ivaN uykam;
kETTicin-vAzi, tOzi!-teN kazi
vaL vAy Azi uL vAy tOyinum,
puLLu n'imirn'tanna polam paTaik kali mA
10
valavan kOl uRa aRiyA,
uravu n'Irc cErppan, tErmaNik kuralE!

varaivu malin'tatu.-kIragkIranAr

87. n'eytal
uL Ur mA atta muL eyiRRu vAval
Ogkal am cinait tUgku tuyil pozutin,
vel pOrc cOzar aziciam perug kATTu
n'elli am puLic cuvaik kanaviyAagku,
5
atu kazin'tanRE-tOzi!-avar n'ATTup
pani arumpu uTain'ta perun' tAT punnai
tuRai mEy ippi Irm puRattu uRaikkum
ciRukuTip paratavar makizcciyum,
perun' taN kAnalum, n'inain'ta ap pakalE.

varaiviTai vaittuppiriya ARRALAya talaivi kanAk kaNTu, tOzikku uraittatu.-n'akkaNNaiyAr

91. n'eytal
n'I uNarn'tanaiyE-tOzi!-vI ukap
punnai pUtta in n'izal uyar karaip
pATu imiz panik kaTal tuzaii, peTaiyOTu
uTagku irai tErum taTan' tAL n'Arai
5
aiya ciRu kaN ceg kaTaic ciRu mIn,
mEkku uyar cinaiyin mImicaik kuTampai,
tAyp payir piLLai vAyp paTac coriyum
kAnal am paTappai AnA vaN makizp
peru n'al Ikai n'am ciRu kuTip poliya,
10
puL uyirk koTpin vaL uyir maNit tArk
kaTu mAp pUNTa n'eTun' tEr
n'eTu n'Irc cErppan pakal ivaN varavE?

tOzi, talaimakaTku varaivu malin'tu uraittatu.-picirAn'taiyAr

94. n'eytal
n'Oy alaik kalagkiya matan azi pozutil,
kAmam ceppal ANmakaRku amaiyum;
yAnE, peNmai taTpa n'uNNitin tAgki-
kai val kammiyan kavin peRak kazAa
5
maNNAp pacu muttu Eyppa, kuvi iNarp
punnai arumpiya pulavu n'Irc cErppan
enna makankol-tOzi!-tanvayin
Arvam uTaiyar Aki,
mArpu aNagkuRun'arai aRiyAtOnE!

talaimakanciRaippuRamAka, talaivi, tOzikku uraippALAyccolliyatu.-iLan'tiraiyanAr

101. n'eytal
muRRA majcaT pacum puRam kaTuppac
cuRRiya piNara cUz kazi iRavin
kaNam koL kuppai uNagku tiRan n'Okki,
punnai am kozu n'izal mun uyttup parappum
5
tuRai n'aNi irun'ta pAkkam um uRai n'ani
inituman; aLitO tAnE-tuni tIrn'tu,
akanRa alkul aitu amai n'ucuppin,
mIn eRi paratavar maTa makaL
mAn amar n'Okkam kANA UgkE.

pinninRa talaimakan, tOzi kETpac colliyatu.-veLLiyan'tinnanAr

145. n'eytal
irug kazi poruta Ira veN maNal
mAk koTi aTumpin mA itaz alari
kUn'tal makaLir kOtaik kUTTum
kAmar koNkan, n'Am veg kENmai
5
aitu Eyn'tillA Ugkum, n'ammoTu
puNarn'tanan pOla uNarak kURi,
'tAn yAgku?' ennum aRan il annai;
yAn ezil aRitalum uriyaL n'Iyum; n'am
parAraip punnaic cEri, mella,
10
n'aLLen kagkulum, varumarO-
amma vAzi!-tOzi avar tEr maNik kuralE!

iravukkuRi van'tu talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi varaivukaTAyatu.-n'ampi kuTTuvan

159. n'eytal
maNi tuNin'tanna mA irum parappin
uravut tirai kozIiya pU mali perun' tuRai,
n'ilavuk kuvittanna mOTTu maNal iTikarai,
kOTu tuNarn'tanna kuruku ozukku eNNi,
5
ellai kazippinam Ayin, mella
vaLi cIttu varitta punnai munRil,
kozu mIn Arkaic cezu n'akarc celIiya,
'ezu' enin, avaLum ollAL; yAmum,
'ozi' ena allam Ayinam; yAmattu,
10
uTaitirai oliyin tujcum mali kaTaR
cil kuTip pAkkam kallena
alkuvatAka, n'I amarn'ta tErE!

talaiviyin ARRAmaiyum ulakiyalum kURi, varaivu kaTAyatu.-kaNNampullanAr

163. n'eytal
uyirttanavAkuka, aLiya, n'ALum-
ayirt tukaL mukan'ta AnA UtaiyoTu
elliyum iravum ennAtu, kallenak
kaRagku icai ina maNi kaipuNarn'tu olippa,
5
n'ilavut tavaz maNaR kOTu ERic celavara,
inRu en n'ejcam pOla, tonRu, n'ani
varun'tuman; aLiya tAmE: perug kaTal
n'Il n'iRap punnait tami oN kaitai,
vAnam mUzkiya vayagku oLi n'eTuj cuTark
10
katir kAyn'tu ezun'tu akam kanali jAyiRRu
vaikuRu vanappin, tOnRum
kaitaiam kAnal tuRaivan mAvE!

varaivu malin'tu colliyatu.

167. n'eytal
karug kOTTup punnaik kuTakku vAgku peruj cinai
virun'tin veN kuruku Arppin, Aay
vaN makiz n'ALavaip paricil peRRa
paN amai n'eTun' tErp pANiyin, olikkum
5
taNNam tuRaivan tUtoTum van'ta
payan teri panuvaR pai tIr pANa!
n'in vAyp paNi mozi kaLaiyA-pal mAN
putu vI jAzaloTu punnai tAam
maNam kamaz kAnal, mAN n'alam izan'ta
10
iRai Er el vaLaik kuRumakaL
piRai Er tiru n'utal pAaya pacappE.

tOzi pANaRku vAyil maRuttatu; tUtoTu van'ta pANaRkuc colliyatUum Am.

172. n'eytal
viLaiyATu AyamoTu veN maNal azutti,
maRan'tanam tuRan'ta kAz muLai akaiya,
'n'ey pey tIm pAl peytu initu vaLarppa;
n'umminum ciRan'tatu; n'uvvai Akum' enRu,
5
annai kURinaL, punnaiyatu n'alanE-
amma! n'ANutum, n'ummoTu n'akaiyE;
virun'tin pANar viLar icai kaTuppa,
valampuri vAn kOTu n'aralum ilagku n'Irt
tuRai kezu koNka!-n'I n'alkin,
10
iRaipaTu n'Izal piRavumAr uLavE.

pakaRkuRi van'ta talaimakanait tOzi varaivu kaTAyatu; kuRipeyarttITum Am.

175. n'eytal
n'eTug kaTal alaitta koTun' timiR paratavar
kozu mIn koLLai azi maNal kuvaii,
mIn n'ey aTTik kiLijcil pottiya
ciRu tI viLakkil tujcum, n'aRu malarp
5
punnai Ogkiya, tuRaivanoTu annai
tAn aRin'tanRO ilaLE; pAnAL
cEriam peNTir ciRu col n'ampi,
cuTuvAn pOla n'Okkum,
aTu pAl anna en pacalai meyyE.

tOzi ciRaippuRamAkac colliyatu.

227. n'eytal
aRin'tOr 'aRan ilar' enRalin, ciRan'ta
in uyir kaziyinum n'ani innAtE;
punnaiam kAnal puNar kuRi vAytta
pin Ir Oti en tOzikku, annO!
5
paTu maNi yAnaip pacumpUT cOzar
koTi n'uTagku maRukin ArkkATTu AgkaN,
kaLLuTait taTavil puL olittu OvAt
tEr vazagku teruvin anna,
kauvai AkinRatu-aiya!-n'in aruLE.

varaiyAtu n'eTugkAlam van'tu ozuka, tOzi talaimakanai varaivu muTukac colliyatu.-tEvanAr

231. n'eytal
mai aRa viLagkiya maNi n'iRa vicumpil
kaitozum marapin ezu mIn pOla,
perug kaTaR parappin irum puRam tOya,
ciRu veN kAkkai palavuTan ATum
5
tuRai pulampu uTaittE-tOzi!-paNTum,
uL Urk kurIik karu uTaittanna,
perum pOtu avizn'ta karun' tAT punnaik
kAnal am koNkan tan'ta
kAtal n'ammoTu n'IgkAmARE.

ciRaippuRamAkat tOzi colli, varaivu kaTAyatu.-iLan'AkanAr

249. n'eytal
irumpin anna karug kOTTup punnai
n'Ilattu anna pAcilai akamtoRum,
veLLi anna viLagku iNar n'AppaN
ponnin anna n'aRun' tAtu utira,
5
pulip poRik koNTa pU n'ARu kurUuc cuval
vari vaNTu Utalin, puli cettu verIi,
pariyuTai vayagku tAL pan'tin tAvat
tAgkavum takai varai n'illA AgkaN,
mallal am cEri kallenat tOnRi,
10
ampal mUtUr alar eza,
cenRatu anRO, koNkan tErE?

varaiviTai melin'tatu.-ulOccanAr

278. n'eytal
paTu kAz n'ARiya parAaraip punnai,
aTu maral mokkuLin, arumpu vAy aviza,
ponnin anna tAtu paTu pal malar
cUTun'ar toTutta miccil kOTutoRum
5
n'ey kani pacug kAy tUgkum tuRaivanai
ini, aRin'ticinE koNkan Akutal-
kazic cERu ATiya kaNaik kAl attiri
kuLampinum cEyiRA oTugkina;
kOtaiyum ellAm Utai veN maNalE.

tOzi talaimakaTku varaivu malin'tatu.- ulOccanAr

307. n'eytal
kavar pari n'eTun' tEr maNiyum icaikkum;
peyar paTa iyagkiya iLaiyarum olippar;
kaTal ATu viyal iTaip pEr aNip polin'ta
titalai alkul n'alam pArATTiya
5
varumE-tOzi!-vAr maNaR cErppan:
iRai paTa vAgkiya muzavumutaR punnai
mA arai maRaikam vammati-pAnAL,
pU viri kAnal, puNar kuRi van'tu, n'am
mel iNar n'aRum pozil kANA
10
allal arum paTar kANkam n'Am, ciRitE.

kuRi n'ITa ARRALAkiya talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu.-ammUvanAr

311. n'eytal
peyinE, viTu mAn uLaiyin veRuppat tOnRi,
irug katir n'ellin yANaraHtE:
vaRappin, mA n'Ir muNTakam tAayc cERu pularn'tu,
irug kazic ceRuvin veL uppu viLaiyum,
5
aziyA marapin n'am mUtUr n'anRE-
kozu mIn cuTu pukai maRukinuL mayagki,
ciRu vI jAzal tuRaiyumAr initE;
onRE- tOzi!-n'am kAnalatu paziyE:
karug kOTTup punnai malart tAtu arun'ti,
10
irug kaLip piracam Uta, avar
n'eTun' tEr in oli kETTalO aritE.

alar kURappaTTu ARRALAkiya talaimakaLait tOzi ARRuvittatu.-ulOccanAr

315. n'eytal
INTu perun' teyvattu-yANTu pala kazin'tena,
pArt tuRaip puNari alaittalin, puTai koNTu,
mUttu, vinai pOkiya muri vAy ampi,
n'al erutu n'aTai vaLam vaittena, uzavar
5
pulluTaik kAvil tozil viTTAgku,
n'aRu virai n'an pukai koTAar, ciRu vI
jAzaloTu kezIiya punnai am kozu n'izal
muzavu mutaR piNikkum tuRaiva! n'anRum
vizumitin koNTa kENmai n'ovvitin
10
tavaRum; n'anku aRiyAy Ayin, em pOl,
jekiz tOL, kaluzn'ta kaNNar,
malar tIyn'tanaiyar, n'in n'ayan'tOrE.

talaimakanaip parattai n'on'tu colliyatu.- ammUvanAr

323. n'eytal
Ogkit tOnRum, tIm kaL peNNai
n'aTuvaNatuvEteyya-maTavaral
Ayamum yAnum aRiyAtu avaNam
Aya n'aTpin mAN n'alam ozin'tu, n'in
5
kiLaimai koNTa vaLai Ar munkai
n'allOL tan'tai ciRukuTip pAkkam:
puli varipu ekkarp punnai utirtta
mali tAtu Utum tEnOTu onRi,
vaNTu imir in icai kaRagka, tiN tErt
10
teri maNi kETTalum aritE;
varum ARu Itu; avaN maRavAtImE.

tOzi iravukkuRi n'Ern'tatu.- vaTama vaNNakkan pEricAttanAr

327. n'eytal
n'ATal cAnROr n'amputal pazi enin,
pATu ila kaluzum kaNNoTu cAayc
cAtalum initE-kAtal am tOzi!-
an' n'ilai allaAyinum, 'cAnROr
5
kaTan n'ilai kunRalum ilar' enRu, uTan amarn'tu,
ulakam kURuvatu uNTu ena, n'ilaiiya
tAyam Akalum urittE-pOtu aviz
punnai Ogkiya kAnaR
taNNam tuRaivan cAyal mArpE.

varaiyAtu n'eTugkAlam van'tozuka, ARRALAya talaimakaL vanpuRai etir azin' tatu.-ammUvanAr

354. n'eytal
tAn atu poRuttal yAvatu-kAnal
ATu arai ozitta n'ITu irum peNNai
vIz kAvOlaic cUz ciRai yAtta
kAnal n'aNNiya vAr maNal munRil,
5
elli anna iruL n'iRap punnai
n'al arai muzumutal av vayin toTutta
tUgkal ampit tUval am cErppin,
kaTu veyil kotitta kal viLai uppu
n'eTu n'eRi ozukai n'irai celap pArppOr
10
aLam pOku Akulam kaTuppa,
kauvai AkinRatu, aiya! n'in n'aTpE?

tOziyAl ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu; manaivayin tOziyait talaimakan pukazn'tARku maRuttuc colliyatUum Am.- ulOccanAr

375. n'eytal
n'ITu cinaip punnai n'aRun' tAtu utira,
kOTu punai kurukin tOTu talaip peyarum
pal pUg kAnal malku n'Irc cErppa!
anpu ilai; Atalin, tan pulan n'ayan'ta
5
ennum n'ANum n'annutal uvappa,
varuvaiAyinO n'anRE-perug kaTal
iravut talai maNTilam peyarn'tena, uravut tirai
eRivana pOla varUum
uyar maNal paTappai em uRaivin UrE.

varaiyAtu n'eTugkAlam van'tozuka, talaimakaLatu n'ilai uNarn'ta tOzi varaivu kaTAyatu-potumpil kizAr makan veNkaNNi

388. n'eytal
amma vAzi, tOzi!-n'annutaRku
yAgku AkinRukol pacappE-n'On purik
kayiRu kaTai yAtta kaTu n'aTai eRi uLit
tiN timil paratavar oN cuTark koLIi,
5
n'aTu n'AL vETTam pOki, vaikaRaik
kaTal mIn tan'tu, kAnaR kuvaii,
Ogku irum punnai vari n'izal irun'tu,
tEm kamaz tERal kiLaiyoTu mAn'ti,
periya makizum tuRaivan em
10
ciRiya n'ejcattu akalvu aRiyAnE?

varaivu n'ITa ARRALAkiya tOzikkut talaimakan ciRaippuRamAkac colliyatu;'manaiyuL vERupaTAtu ARRinAy' enRARkut talaimakaL colliyatUum Am.-maturai marutagkizAr makanAr perugkaNNanAr