mUgkil (kazai, vEy)

7. pAlai
cUruTai n'anan' talaic cunai n'Ir malka,
peru varai aTukkattu aruvi Arppa,
kal alaittu izitarum kaTu varaR kAn yARRuk
kazai mAy n'Ittam kATu alai Arppa,
5
tazagku kural ERoTu muzagki, vAnam
innE peyya minnumAl-tOzi!
veNNel arun'tiya vari n'utal yAnai
taN n'aRuj cilampil tujcum
ciRiyilaic can'tina vATu perug kATTE.

paTTa pinRai varaiyAtu kizavOn n'eTTiyiTaik kazin'tu poruLvayiRpiriya,ARRALAya talaivikkuttOzicolliyatu.-n'alveLLiyAr

28. pAlai
en kaik koNTu tan kaN oRRiyum,
tan kaik koNTu en n'al n'utal n'Iviyum.
annai pOla iniya kURiyum,
kaLvar pOlak koTiyanmAtO-
5
maNi ena izitarum aruvi, pon ena
vEgkai tAya Ogku malai aTukkattu,
ATu kazai n'ivan'ta paig kaN mUgkil
OTu mazai kizikkum cenni,
kOTu uyar piRagkal, malaikizavOnE!

pirivinkaN ARRALAkiya talaivikkut tOzi colliyatu; kuRai n'ayappum Am.-mutukURRanAr

46. pAlai
vaikaltORum inpamum iLamaiyum
ey kaNai n'izalin kaziyum, iv ulakattu;
kANIr enRalO aritE; atu n'ani
pENIr Akuvir-aiya! en tOzi
5
pUN aNi Akam pulampa, pANar
ayirppuk koNTanna konRai am tIm kani,
paRai aRai kaTippin, aRai aRaiyAt tuyalvara,
vev vaLi vazagkum vEy payil azuvattu,
evvam mikUum aruj curam iRan'tu,
10
n'an vAy allA vAzkkai
mannAp poruT piNip piritum yAm enavE.

pirivu uNarttiya talaimakaRkut tOzi colliyatu.

51. kuRijci
yAgkuc ceyvAmkol-tOzi! Ogku kazaik
kAmpuTai viTar akam cilampa, pAmpu uTanRu
Ogku varai miLira ATTi, vIgku celal
kaTug kural ERoTu kanai tuLi talaiip
5
peyal AnAtE, vAnam; peyaloTu
minnu n'imirn'tanna vElan van'tena,
pinnu viTu mucci aLippu AnAtE;
perun' taN kuLavi kuzaitta pA aTi,
iruj cERu ATiya n'utala, kolkaLiRu
10
pEtai Acini ocitta
vI tatar vEgkaiya malai kizavORkE?

ARRAtu Etam ajci vERupaTTAL, veRiyATaluRRa iTattu, ciRaippuRamAkaccolliyatu.-pErAlavAyar

62. pAlai
vEr piNi vetirattuk kAl poru n'aral icai
kan'tu piNi yAnai ayar uyirttanna
enRUz n'ITiya vEy payil azuvattu,
kunRu Ur matiyam n'Okki, n'inRu, n'inain'tu,
5
uLLinen allenO yAnE-'muL eyiRRu,
tilakam taiiya tEm kamaz tiru n'utal,
ematum uNTu, Or matin'AT tigkaL,
uraRu kural vev vaLi eTuppa, n'izal tapa
ulavai Akiya maratta
10
kal piRagku uyar malai umparaHtu' enavE?

mun oru kAlattupporuLvayiR pirin'tu van'ta talaivan, pinnum poruLvalikkappaTTa n'ejciRkuc celavu azugkuvittatu.-iLagkIranAr

82. kuRijci
n'Oyum n'ekizcciyum vITacciRan'ta
vEy vanappuRRa tOLai n'IyE,
en uyavu aRitiyO, n'al n'aTaik koTicci!
muruku puNarn'tu iyanRa vaLLi pOla, n'in
5
uruvu kaN eRippa n'Okkal ARRalenE-
pOkiya n'Akap pOkku arug kavalai,
ciRu kaT panRip peruj cina oruttal
cERu ATu irum puRam n'IRoTu civaNa,
veL vacip paTIiyar, moytta vaLpu azIi,
10
kOL n'Ay koNTa koLLaik
kAnavar peyarkkum ciRukuTiyAnE.

tOziyiRpuNarccikkaN tannilaik koLIiyatu.-ammUvanAr

85. kuRijci
Ay malar mazaik kaN teN pani uRaippavum,
vEy maruL paNait tOL viRal izai n'ekizavum,
ampal mUtUr aravam Ayinum,
kuRu vari irum puli ajcik kuRu n'aTaik
5
kanRuTai vEzam n'inRu kAttu alkum,
Ar iruL kaTukiya, ajcu varu ciRu n'eRi
vAraRkatilla-tOzi!-cAral
kAnavan eyta muLavu mAn kozug kuRai,
tEm kamaz katuppin koTicci, kizagkoTu
10
kAn'taL am ciRukuTip pakukkum
Ogku malai n'ATan, n'in n'acaiyinAnE!

talaivan varavu uNarn'ta tOzi talaivikku uraittatu.-n'alviLakkanAr

95. kuRijci
kazai pATu iragka, pal iyam kaRagka,
ATu makaL n'aTan'ta koTum puri n'On kayiRRu,
atavat tIm kani anna cem mukat
tuyt talai man'ti van paRaz tUgka,
5
kazaik kaN irum poRai ERi vicaittu ezun'tu,
kuRak kuRumAkkaL tALam koTTum ak
kunRakattatuvE, kuzu miLaic cIRUr;
cIRUrOLE, n'ARu mayirk koTicci;
koTicci kaiyakattatuvE, piRar
10
viTuttaRku AkAtu piNitta en n'ejcE.

talaimakan pAgkaRku, 'ivviTattu ittanmaittu' ena uraittatu.-kOTTampalavanAr

105. pAlai
muLi koTi valan'ta muL arai ilavattu
oLir cinai atira vIci, viLipaTa
vev vaLi vazagkum vEy payil marugkil,
kaTu n'aTai yAnai kanRoTu varun'ta,
5
n'eTu n'Ir aRRa n'izal il AgkaN
aruj curak kavalaiya ennAy; n'eTuj cEN
paTTanai, vAziya-n'ejcE!-kuTTuvan
kuTa varaic cunaiya mA itazk kuvaLai
vaNTu paTu vAn pOtu kamazum
10
am cil Oti arum paTar uRavE.

iTaic curattu mILaluRRa n'ejcinait talaimakan kazaRiyatu.-muTattirumARan

188. kuRijci
paTu n'Irc cilampil kalitta vAzaik
koTu maTal InRa kUr vAyk kuvi mukai,
oL izai makaLir ilagku vaLait toTUum
mel viral mOcai pOla, kAn'taL
5
vaL itaz tOyum vAn tOy veRpa!
'n'anRi viLaivum tItoTu varum' ena,
anRu n'aRku aRin'tanaL Ayin, kunRattut
tEm mutir cilampil taTaiiya
vEy maruL paNait tOL aziyalaLmannE.

pakaRkuRi maRuttu varaivu kaTAyatu.

213. kuRijci
aruvi Arkkum peru varai n'aNNi,
'kanRu kAlyAtta manRap palavin
vErk koNTu tUgkum kozuj cuLaip perum pazam
kuzavic cEtA mAn'ti, ayalatu
5
vEy payil iRumpin Am aRal parukum
perug kal vElic ciRukuTi yAtu?' ena,
collavum collIr; Ayin, kallena
karuvi mA mazai vIzn'tena, ezun'ta
ceg kEz ATiya cezug kuraR ciRu tinaik
10
koy punam kAvalum n'umatO?-
kOTu En'tu alkul, n'IL tOLIrE!

mati uTanpaTukkum talaimakan colliyatu.-kaccippETTup perun'taccanAr

294. kuRijci
tIyum vaLiyum vicumpu payan'tAgku,
n'Oyum inpamum AkinRumAtO;
mAyam anRu-tOzi!-vEy payinRu,
eruvai n'ITiya peru varaiakamtoRum,
5
tonRu uRai tuppoTu muraN mikac cinaiik
konRa yAnaik kOTu kaNTanna,
cem puTaik kozu mukai avizn'ta kAn'taL
cilampuTan kamazum cAral
ilagku malai n'ATan malarn'ta mArpE!

maNamanaiyuL pukka tOzi talaimakaLatu kavin kaNTu colliyatu.- putukkayattu vaNNakkan kampUr kizAn

322. kuRijci
Agkanam taNikuvatuAyin, yAgkum
itanin koTiyatu piRitu onRu illai;
vAykol vAzi-tOzi! vEy uyarn'tu,
eRin'tu ceRittanna piNagku aril viTar mukai,
5
Un tin piNavin uyagku paci kaLaiiyar,
AL iyagku arum puzai oRRi, vAL varik
kaTug kaN vayap puli oTugkum n'ATan
taN kamaz viyal mArpu uritinin peRAtu,
n'al n'utal pacan'ta paTar mali aru n'Oy
10
aNagku ena uNarak kURi, vElan
in iyam kaRagkap pATi,
pal malar citaRip paravuRu palikkE.

tOzi ciRaippuRamAkac colliyatu; talaimakaL, pAgkikku uraittatUum Am.-maturaip pAlAciriyan cEn'tan koRRanAr

333. pAlai
mazai tozil ulan'tu, mA vicumpu ukan'tena,
kazai kavin azin'ta kal atarc ciRu n'eRip
paral aval URal ciRu n'Ir marugkin,
pU n'utal yAnaiyoTu puli porutu uNNum
5
curan iRan'tu, ariya ennAr, uran azin'tu,
uL mali n'ejcamoTu vaNmai vENTi,
arum poruTku akanRa kAtalar muyakku etirn'tu,
tirun'tizaip paNait tOL peRun'ar pOlum;
n'IgkukamAtO n'in avalam-Ogkumicai,
10
uyar pukaz n'al il oN cuvarp porun'ti
n'ayavaru kurala palli,
n'aLLen yAmattu, uLLutoRum paTumE.

poruLvayiR pirivinkaN ARRALAkiya talaimakaLait tOzi vaRpuRuttatu.-kaLLik kuTip pUtam pullanAr

334. kuRijci
karu viral man'tic cem mukap perug kiLai
peru varai aTukkattu aruvi ATi,
Ogku kazai Ucal tUgki, vEgkai
veRpu aNi n'aRu vI kaRcunai uRaippa,
5
kalaiyoTu tiLaikkum varaiaka n'ATan-
mAri n'inRa Ar iruL n'aTu n'AL,
aruvi aTukkattu, oru vEl En'ti;
minnu vaci viLakkattu varumenin,
ennO-tOzi!-n'am in uyir n'ilaiyE?

tOzi iravukkuRi mukam pukkatu.

366. pAlai
aravuk kiLarn'tanna viravuRu pal kAz
vITuRu n'uN tukil UTu van'tu imaikkum
tirun'tuizai alkul, perun' tOT kuRumakaL
maNi Er aimpAl mAcu aRak kazIi,
5
kUtir mullaik kuRug kAl alari
mAtar vaNToTu curumpu paTa muTitta
irum pal mel aNai oziya, karumpin
vEl pOl veN mukai viriyat tINTi,
mutuk kuRaik kurIi muyanRu cey kuTampai
10
mUgkil am kazait tUgka, oRRum
vaTa pula vATaikkup pirivOr
maTavar vAzi, iv ulakattAnE!

ulakiyal kURip poruLvayiR piriya valitta n'ejciRkut talaimakan colliyatu.-maturai Izattup pUtan tEvanAr

386. kuRijci
ciRu kaT panRip peruj cina oruttal,
tuRukaT kaNNik kAnavar uzuta
kulavuk kural Enal mAn'ti, jAgkar,
viTar aLaip paLLi vEgkai ajcAtu,
5
kazai vaLar cAral tujcum n'ATan.
'aNagkuTai aruj cUL tarukuven' ena n'I,
'n'ummOr annOr tunnAr ivai' ena,
terin'tu atu viyan'tanen-tOzi!-paNin'tu n'am
kal kezu ciRukuTip poliya,
10
vatuvai enRu avar van'ta jAnRE.

parattaiyin maRuttan'ta talaimakaRku vAyil n'Ern'ta tOzi talaimakaLai mukampukuval ena muRpaTTAL, talaimakaL mATTu n'inRa poRAmai n'IgkAmai aRin'tu, piRitu onRanmEl vaittu, 'pAviyEn inRu pEtaimai ceyt

393. kuRijci
n'eTug kazai n'ivan'ta n'izal paTu cilampin
kaTuj cUl vayappiTi kanRu InRu uyagka,
pAl Ar pacum puniRu tIriya, kaLi ciRan'tu,
vAlA vEzam vaNar kural kavartalin,
5
kAnavan eRin'ta kaTuj celal jekizi
vEy payil aTukkam cuTara minni,
n'ilai kiLar mInin, tOnRum n'ATan
iravin varUum iTumpai n'Am uya,
varaiya van'ta vAymaikku ERpa,
10
n'amar koTai n'Ern'tanar Ayin, avaruTan,
n'Ervarkol vAzi-tOzi!-n'am kAtalar
putuvar Akiya varavum, n'in
vatuvai n'AN oTukkamum kANugkAlE?

varaivu malin'tatu.-kOvUr kizAr

394. mullai
maran'talai maNan'ta n'anan' talaik kAnattu,
alan'talai jemaiyattu irun'ta kuTijai,
pon cey kollanin, iniya teLirppa,
peym maNi Arkkum izai kiLar n'eTun' tEr,
5
van paral murampin, n'Emi atira,
cenRicin vAziyO, panik kaTu n'ALE;
iTaic curattu ezili uRaittena, mArpin
kuRum poRik koNTa cAn'tamoTu
n'aRun' taNNiyankol; n'OkO yAnE?

vinai muRRi maRuttarAn'inRa talaimakanai iTaic curattuk kaNTAr colliyatu;vancollAl kuRai n'ayappitta tOzi tan'tu aLittatUum Am.-auvaiyAr