kuvaLai

6. kuRijci
n'Ir vaLar AmpaR tUmpuTaittiraL kAl
n'Ar urittanna matan il mAmai,
kuvaLai anna En'tu ezil mazaik kaN,
titalai alkul, perun' tOL, kuRumakaTku
5
eytac cenRu ceppun'arp peRinE,
'ivar yAr?' enkuvaL allaL; munAatu,
attak kumizin koTu mUkku viLai kani
eRi maTa mARku valci Akum
val vil Ori kAnam n'ARi,
10
irum pal olivarum kUn'tal
perum pEtuRuvaL, yAm van'tanam enavE.

iravukkuRippARpaTTu ARRAnAya talaivan, tOzi kETpa, tann'ejciRkuc colliyatu.-paraNar

34. kuRijci
kaTavuT kaRcunai aTai iRan'tu avizn'ta
paRiyAk kuvaLai malaroTu kAn'taL
kuruti oN pU uru kezak kaTTi,
peru varai aTukkam poRpac cUrmakaL
5
aruvi in iyattu ATum n'ATan
mArpu tara van'ta paTar mali aru n'Oy
n'in aNagku anmai aRin'tum, aNNAn'tu,
kAr n'aRug kaTampin kaNNi cUTi,
vElan vENTa, veRi manai van'tOy!
10
kaTavuL Ayinum Aka,
maTavai manRa, vAziya murukE!

tOzi teyvattukku uraippALAy veRi vilakkiyatu.-piramacAri

37. pAlai
piNagku aril vATiya paza viRaln'anan' talai,
uNagkuUN Ayattu Or An teL maNi
paipaya icaikkum attam, vai eyiRRu
ivaLoTum celinO n'anRE; kuvaLai
5
n'Ir cUz mA malar anna kaN aza,
kalai ozi piNaiyin kalagki, mARi
anpilir akaRir Ayin, en param
Akuvatu anRu, ivaL avalam-n'Akattu
aNagkuTai arun' talai uTali, valan Erpu,
10
Arkali n'al ERu tiritarum
kAr cey mAlai varUum pOztE.

varaiviTai vaittuppirivinkaN tOzi colliyatu.-pEri cAttanAr

77. kuRijci
malaiyan mA Urn'tu pOki, pulaiyan
perun' tuTi kaRagkap piRa pulam pukku, avar
arug kuRumpu erukki, ayA uyirttAagku
uyttanRumannE-n'ejcE!-cev vErc
5
cinaitoRum tUgkum payam kezu palavin
cuLaiyuTai munRil, manaiyOL kagkul
oli veL aruvi oliyin tujcum
URalaj cEric cIRUr, vallOn
vAL aram poruta kOL n'Er el vaLai
10
akan toTi ceRitta munkai, oL n'utal,
titalai alkul, kuRumakaL
kuvaLai uNkaN makiz maTa n'OkkE.

pinninRa talaivann'ejciRku uraittatu.-kapilar

105. pAlai
muLi koTi valan'ta muL arai ilavattu
oLir cinai atira vIci, viLipaTa
vev vaLi vazagkum vEy payil marugkil,
kaTu n'aTai yAnai kanRoTu varun'ta,
5
n'eTu n'Ir aRRa n'izal il AgkaN
aruj curak kavalaiya ennAy; n'eTuj cEN
paTTanai, vAziya-n'ejcE!-kuTTuvan
kuTa varaic cunaiya mA itazk kuvaLai
vaNTu paTu vAn pOtu kamazum
10
am cil Oti arum paTar uRavE.

iTaic curattu mILaluRRa n'ejcinait talaimakan kazaRiyatu.-muTattirumARan

262. pAlai
taN punak karuviLaik kaN pOl mA malar,
ATu mayiR pIliyin vATaiyoTu tuyalvara,
uRai mayakkuRRa Ur tujcu yAmattu,
n'aTugku piNi n'aliya n'al ezil cAay,
5
tuni kUr manattaL, muni paTar uzakkum
paNait tOL, arumpiya cuNagkin, kaNaik kAl,
kuvaLai n'ARum kUn'tal, tEmozi
ivaLin tIrn'tum, ALvinai valippa,
'pirival' n'ejcu, ennum Ayin,
10
aritu manRamma, inmaiyatu iLivE.

talaimakaL ARRAk kuRippu aRin'tu, piriviTai vilakkiyatu.-perun'talaic cAttanAr

271. pAlai
irum puniRRu erumaip peruj cevik kuzavi
pain' tAtu eruvin vaiku tuyil maTiyum
cezun' taN manaiyOTu em ivaN oziya,
cel perug kALai poym maruNTu, cEy n'ATTuc
5
cuvaik kAy n'ellip pOkku arum pogkar
vIz kaTait tiraL kAy orugkuTan tinRu,
vI cunaic ciRu n'Ir kuTiyinaL, kazin'ta
kuvaLai uNkaN en makaL Oranna,
cey pOz veTTiya poytal Ayam,
10
mAlai viri n'ilavil peyarpu puRagkANTaRku,
mA irun' tAzi kavippa,
tA inRu kazika, eR koLLAk kURRE.

manai maruNTu colliyatu.

317. kuRijci
n'ITu iruj cilampin piTiyoTu puNarn'ta
pUm poRi oruttal En'tu kai kaTuppa,
tOTu talai vAgkiya n'ITu kuraR pain' tinai,
pavaLac cev vAyp paig kiLi kavarum
5
uyar varai n'ATa! n'I n'ayan'tOL kENmai
annai aRikuvaL Ayin, pani kalan'tu
en AkuvakoltAnE-en'tai
Ogku varaic cAral tIm cunai ATi,
AyamoTu kuRRa kuvaLai
10
mA itaz mA malar puraiiya kaNNE?

tOzi, talaimakanai varaivu kaTAyatu.-maturaip pUvaNTa n'Akan vETTanAr

332. kuRijci
ikuLai tOzi! iHtu en enappaTumO-
'kuvaLai kuRun'ar n'Ir vETTAgku,
n'ALumn'AL uTan kavavavum, tOLE
tol n'ilai vazIiya n'in toTi' enap pal mAN
5
uraittal AnRicin, n'IyE: viTar mukai,
In piNavu oTukkiya irug kEz vayap puli
irai n'acaiip parikkum malaimutal ciRu n'eRi,
talain'AL anna pENalan, pala n'AL,
Ar iruL varutal kANpERku,
10
yAgku AkummE, ilagku izai ceRippE?

piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi kaLavuk kAlattu vaRpuRuppa,talaivi kURiyatu; vanpuRai etirmaRuttatUum Am.-kunRUrkizAr makan kaNNattanAr

367. mullai
koTug kaN kAkkaik kUr vAyp pETai
n'aTugku ciRaip piLLai tazIi, kiLai payirn'tu,
karug kaN karunaic cen'n'el veN cORu
cUruTaip paliyoTu kavariya, kuRug kAl
5
kUzuTai n'al manaik kuzuvina irukkum
mUtil aruman pEr icaic ciRukuTi
mel iyal arivai! n'in pal irug katuppin
kuvaLaiyoTu toTutta n'aRu vI mullait
taLai aviz alarit taN n'aRug kOtai
10
iLaiyarum cUTi van'tanar: n'amarum
viri uLai n'an mAk kaTaii,
pariyAtu varuvar, ip pani paTu n'ALE.

varavu malin'tatu-n'akkIrar

376. kuRijci
muRajcevi yAnait taTak kaiyin taTaii
iRaijciya kurala pain' tAT cen' tinai,
varaiyOn vaNmai pOla, pala uTan
kiLaiyOTu uNNum vaLaivAyp pAcinam!
5
kullai, kuLavi, kUtaLam, kuvaLai,
illamoTu miTain'ta Irn' taN kaNNiyan,
cuRRu amai villan, ceyalait tOnRum
n'al tAr mArpan, kANkuRin, ciRiya
n'anku avaRku aRiya uraimin; piRRai
10
aNagkum aNagkum pOlum? aNagki,
vaRum punam kAval viTAmai
aRin'tanir allirO, aRan il yAyE?

tOzi, kiLimEl vaittuc ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIiyatu.-kapilar