vEgkai

13. kuRijci
ezAaAkalin, ezil n'alam tolaiya
azAatImO, n'otumalar talaiyE!-
Enal kAvalar mA vIzttup paRitta
pakazi anna cEyari mazaik kaN,
5
n'alla perun' tOLOyE! kollan
eRi pon pitirin ciRu pala tAay
vEgkai vI ukum Ogku malaik kaTci
mayil aRipu aRiyAmannO;
payil kural kavarum paim puRak kiLiyE.

iyaRkaippuNarcciyin piRRai jAnRu, talaiviyin vERupATu kaNTa tOzi, talaivi maRaittaRkuc colliyatu.- kapilar

28. pAlai
en kaik koNTu tan kaN oRRiyum,
tan kaik koNTu en n'al n'utal n'Iviyum.
annai pOla iniya kURiyum,
kaLvar pOlak koTiyanmAtO-
5
maNi ena izitarum aruvi, pon ena
vEgkai tAya Ogku malai aTukkattu,
ATu kazai n'ivan'ta paig kaN mUgkil
OTu mazai kizikkum cenni,
kOTu uyar piRagkal, malaikizavOnE!

pirivinkaN ARRALAkiya talaivikkut tOzi colliyatu; kuRai n'ayappum Am.-mutukURRanAr

51. kuRijci
yAgkuc ceyvAmkol-tOzi! Ogku kazaik
kAmpuTai viTar akam cilampa, pAmpu uTanRu
Ogku varai miLira ATTi, vIgku celal
kaTug kural ERoTu kanai tuLi talaiip
5
peyal AnAtE, vAnam; peyaloTu
minnu n'imirn'tanna vElan van'tena,
pinnu viTu mucci aLippu AnAtE;
perun' taN kuLavi kuzaitta pA aTi,
iruj cERu ATiya n'utala, kolkaLiRu
10
pEtai Acini ocitta
vI tatar vEgkaiya malai kizavORkE?

ARRAtu Etam ajci vERupaTTAL, veRiyATaluRRa iTattu, ciRaippuRamAkaccolliyatu.-pErAlavAyar

112. kuRijci
virun'tu evanceykO-tOzi!-cAral
arumpu aRa malarn'ta karug kAl vEgkaic
curumpu imir aTukkam pulampak kaLiRu aTTu,
urumpu il uLLattu arimA vazagkum
5
perug kal n'ATan varavu aRin'tu, virumpi,
mAk kaTal mukan'tu, maNi n'iRattu aruvit
tAz n'Ir n'anan' talai azun'tu paTap pAay,
malai imaippatu pOl minni,
cilai val ERRoTu ceRin'ta im mazaikkE?

paruva varavinkaN ARRALAya talaiviyait tOzi vaRpuRuttiyatu.-perugkunRUr kizAr

125.kuRijci
'irai tEr eNkin paku vAy ERRai
koTu varip puRRam vAyppa vAgki,
n'al arA n'aTugka uraRi, kollan
Utu ulaik kurukin uL uyirttu, akazum
5
n'aTu n'AL varutal ajcutum yAm' ena,
varain'tu varal irakkuvam Ayin, n'am malai
n'al n'AL vatuvai kUTi, n'ITu inRu
n'ammoTu celvarman-tOzi!-mella
vEgkaik kaNNiyar erutu eRi kaLamar
10
n'ilam kaNTanna akan kaN pAcaRai,
men tinai n'eTum pOr purimAr
tujcu kaLiRu eTuppum tam perug kal n'ATTE.

varaivu n'ITTippa, ARRALAya talaiviyait tOzi vaRpuRuttiyatu.

151. kuRijci
n'al n'utal pacappinum, perun' tOL n'ekizinum,
kol muraN irum puli arum puzait tAkkic
cem maRuk koNTa veN kOTTu yAnai
kal micai aruviyin kazUuj cAral
5
vAraRkatilla-tOzi!-kaTuvan,
muRi Ar perug kiLai aRital ajci,
kaRi vaLar aTukkattu, kaLavinil puNarn'ta
cem muka man'ti ceykuRi, karug kAl
pon iNar vEgkaip pUj cinaic celIiyar,
10
kuNTu n'Ir n'eTuj cunai n'Okkik kavizn'tu, tan
pun talaip pARu mayir tiruttum
kunRa n'ATan iravinAnE!

iravukkuRicciRaippuRamAkat tOzi colliyatu.-iLan'AkanAr

157. pAlai
irug kaN jAlattu INTu tozil utavip
perum peyal pozin'ta vazi n'AL amaiyattu,
pal poRi aravin cel puRam kaTuppa
yARRu aRal n'uNagkiya n'AT pata vEnil,
5
iNar tutai mAatta puNar kuyil viLittoRum,
n'amvayin n'inaiyum n'ejcamoTu, kaimmikak
kETToRum kaluzumAl peritE-kATTa
kuRum poRai ayala n'eTun' tAL vEgkai
am pUn' tAtu ukkanna
10
n'uN pal titti mAayOLE.

poruLvayiR pirin'ta talaivan paruvam uNarn'ta n'ejciRku uraittatu.-iLa vETTanAr

168. kuRijci
curumpu uNa virin'ta karug kAl vEgkaip
peruj cinait toTutta kozug kaN iRAal,
puLLuRRuk kacin'ta tIm tEn kal aLaik
kuRak kuRumAkkaL uNTa miccilaip
5
pun talai man'ti van paRaz n'akkum
n'an malai n'ATa! paNpu enap paTumO-
n'in n'ayan'tu uRaivi in uyir uLLAy,
aNagkuTai aravin Ar iruL n'aTu n'AL,
mai paTu ciRu n'eRi eHku tuNai Aka
10
Aram kamazum mArpinai,
cAraR ciRukuTi Igku n'I varalE?

tOzi iravukkuRi maRuttatu.

222. kuRijci
karug kAl vEgkaic cev vIvAgku cinai
vaTuk koLap piNitta viTupuri muraRcik
kai punai ciRu n'eRi vAgki, paiyena,
vicumpu ATu Ay mayil kaTuppa, yAn inRu,
5
pacug kAz alkul paRRuvanan Ukkic
celavuTan viTukO-tOzi!-palavuTan
vAzai Ogkiya vazai amai cilampil,
tujcu piTi marugkin majcu paTa, kANAtu,
perug kaLiRu piLiRum cOlai avar
10
cEN n'eTug kunRam kANiya n'IyE?

tOzi, talaimakan varavu uNarn'tu, ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu.-kapilar

232. kuRijci
ciRu kaN yAnaip perug kai Ir-inam
kuLavit taN kayam kuzaiyat tINTi,
cOlai vAzai muNaii, ayalatu
vEral vElic ciRukuTi alaRa,
5
ceg kAR palavin tIm pazam micaiyum
mA malai n'ATa!-kAmam n'alkena
vENTutum-vAziya! en'tai, vEgkai
vI uka varin'ta munRil,
kal kezu pAkkattu alkinai celinE.

pakal varuvAnai iravu vA enat tOzi colliyatu.-mutuvegkaNNanAr

257. kuRijci
viLivu il aravamoTu taLi ciRan'tu uraii,
mazai ezun'tu iRutta n'aLir tUgku cilampin,
kazai amalpu n'ITiya vAn uyar n'eTug kOTTu
ilagku veL aruvi viyan malaik kavAan-
5
arumpu vAy avizn'ta karug kAl vEgkaip
pon maruL n'aRu vI kalmicait tAam
n'al malai n'ATa!-n'ayan'tanai aruLAy,
iyagkun'ar maTin'ta ayam tikaz ciRu n'eRik
kaTu mA vazagkutal aRin'tum,
10
n'aTu n'AL varuti; n'OkO yAnE.

tOzi talaimakanatu Etam colli varaivu kaTAyatu.-vaNNakkan cOrumarugkumaranAr

259. kuRijci
yAgkuc ceyvAmkol-tOzi!-pon vI
vEgkai Ogkiya tEm kamaz cAral,
perug kal n'ATanoTu irum punattu alki,
cev vAyp paig kiLi Oppi, av vAyp
5
peru varai aTukkattu aruvi ATi,
cAral Aram vaNTu paTa n'Ivi,
peritu amarn'tu iyain'ta kENmai ciRu n'ani
ariya pOlak kANpEn-viri tiraik
kaTal peyarn'tanaiya Aki,
10
pular patam koNTana EnaR kuralE?

tOzi talaimakaLaic ceRippu aRivuRIi, varaivu kaTAyatu.-koRRag koRRanAr

313. kuRijci
karug kAl vEgkai n'AL uRu putup pU,
pon cey kammiyan kaivinai kaTuppa,
takai vanappuRRa, kaNNazi kaTTazittu,
oli pal kUn'tal aNi peRap punaii,
5
kANTaR kAtal kaimmika kaTIiyARku
yAgku Akuvamkol?-tOzi!-kAn'taL
kamaz kulai avizn'ta n'ayavaruj cAral
kUtaLa n'aRum pozil pulampa, Urvayin
mILkuvam pOlat tOnRum-tOTu pularn'tu
10
aruviyin olittal AnA,
koypatam koLLum, n'Am kUum tinaiyE.

tOzi ciRaippuRamAkat talaimakaTkuc colluvALAy, punam azivu uraittu,ceRippu aRivuRIiyatu.-tagkAl poRkollan veNNAkanAr

334. kuRijci
karu viral man'tic cem mukap perug kiLai
peru varai aTukkattu aruvi ATi,
Ogku kazai Ucal tUgki, vEgkai
veRpu aNi n'aRu vI kaRcunai uRaippa,
5
kalaiyoTu tiLaikkum varaiaka n'ATan-
mAri n'inRa Ar iruL n'aTu n'AL,
aruvi aTukkattu, oru vEl En'ti;
minnu vaci viLakkattu varumenin,
ennO-tOzi!-n'am in uyir n'ilaiyE?

tOzi iravukkuRi mukam pukkatu.

373. kuRijci
munRiR palavin paTu cuLai marIi,
pun talai man'ti tUrppa, tan'tai
mai paTu mAl varai pATinaL koTicci,
aivana veNNel kuRUum n'ATanoTu
5
cUruTaic cilampin aruvi ATi,
kAr arumpu avizn'ta kaNi vAy vEgkaip
pA amai itaNam ERi, pAcinam
vaNar kuraR ciRu tinai kaTiya,
puNarvatukollO, n'ALaiyum n'amakkE?

ceRippu aRivuRIiyatu.-kapilar

396. kuRijci
peytu pOku ezili vaiku malai cEra,
tEn tUgku uyar varai aruvi Arppa,
vEgkai tan'ta veRpu aNi n'al n'AL,
ponnin anna pUj cinai tuzaii,
5
kamaz tAtu ATiya kavin peRu tOkai
pAcaRai mImicaik kaNam koLpu, jAyiRRu
uRu katir iLa veyil uNNum n'ATan!
n'in mArpu aNagkiya cellal aru n'Oy
yArkku n'on'tu uraikkO yAnE-pal n'AL
10
kAmar n'ani col colli,
Emam enRu aruLAy, n'I mayagkinaiyE?

tOzi talaimakanai varaivu kaTAyatu; varaivu uNarttappaTTu ARRALAyc col liyatUum Am; iravukkuRi maRuttatUum Am.