erutu (pakaTu)

125.kuRijci
'irai tEr eNkin paku vAy ERRai
koTu varip puRRam vAyppa vAgki,
n'al arA n'aTugka uraRi, kollan
Utu ulaik kurukin uL uyirttu, akazum
5
n'aTu n'AL varutal ajcutum yAm' ena,
varain'tu varal irakkuvam Ayin, n'am malai
n'al n'AL vatuvai kUTi, n'ITu inRu
n'ammoTu celvarman-tOzi!-mella
vEgkaik kaNNiyar erutu eRi kaLamar
10
n'ilam kaNTanna akan kaN pAcaRai,
men tinai n'eTum pOr purimAr
tujcu kaLiRu eTuppum tam perug kal n'ATTE.

varaivu n'ITTippa, ARRALAya talaiviyait tOzi vaRpuRuttiyatu.

290. marutam
vayal veL Ampal cUTu taru putup pUk
kanRuTaip puniRRA tinRa miccil
Oyn'aTai mutu pakaTu Arum Uran
toTarpu n'I veHkinai Ayin, en col
5
koLLalmAtO, muL eyiRROyE!
n'IyE peru n'alattaiyE; avanE,
'n'eTu n'Irp poykai n'aTu n'AL eyti,
taN kamaz putu malar Utum
vaNTu' ena mozipa; 'makan' ennArE.

parattai viRalimEl vaittut talaimakaLai n'erugkic colliyatu; parattaiyiRpiriya, vAyilAyp pukka pANan kETpa, tOzi colliyatUum Am.-maturai marutan iLan'AkanAr

315. n'eytal
INTu perun' teyvattu-yANTu pala kazin'tena,
pArt tuRaip puNari alaittalin, puTai koNTu,
mUttu, vinai pOkiya muri vAy ampi,
n'al erutu n'aTai vaLam vaittena, uzavar
5
pulluTaik kAvil tozil viTTAgku,
n'aRu virai n'an pukai koTAar, ciRu vI
jAzaloTu kezIiya punnai am kozu n'izal
muzavu mutaR piNikkum tuRaiva! n'anRum
vizumitin koNTa kENmai n'ovvitin
10
tavaRum; n'anku aRiyAy Ayin, em pOl,
jekiz tOL, kaluzn'ta kaNNar,
malar tIyn'tanaiyar, n'in n'ayan'tOrE.

talaimakanaip parattai n'on'tu colliyatu.- ammUvanAr

340. marutam
pullEn, makizn'a! pulattalum illEn-
kallA yAnaik kaTun' tErc ceziyan
paTai mAN perug kuLa maTai n'Ir viTTena,
kAl aNain'tu etiriya kaNaik kOTTu vALai
5
aLLal am kazani uLvAy OTi,
pakaTu cERu utaitta puLLi veN puRattu,
cej cAl uzavar kOl puTai matari,
paig kAR ceRuvin aNaimutal piRazum
vANan ciRukuTi anna, en
10
kOL n'Er el vaLai n'ekiztta n'ummE!

parattaiyiR maRuttan'ta talaimakanait talaimakaL n'on'tu colliyatu.-n'akkIrar