cigkam (maTagkal, arimA)

57. kuRijci
taTagkOTTu AmAn, maTagkal mA n'iraik
kunRa vEgkaik kanRoTu vatin'tena,
tujcu patam peRRa tuyt talai man'ti
kallen cuRRam kai kaviyAk kuRuki,
5
vIgku curai jemugka vAgki, tIm pAl
kallA van paRazk kain' n'iRai piziyum
mA malai n'ATa! maruTkai uTaittE-
ceg kOl, koTug kural, ciRu tinai viyan punam
koy patam kuRukumkAlai, em
10
mai Ir Oti mAN n'alam tolaivE!

ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu.-potumpil kizAr

112. kuRijci
virun'tu evanceykO-tOzi!-cAral
arumpu aRa malarn'ta karug kAl vEgkaic
curumpu imir aTukkam pulampak kaLiRu aTTu,
urumpu il uLLattu arimA vazagkum
5
perug kal n'ATan varavu aRin'tu, virumpi,
mAk kaTal mukan'tu, maNi n'iRattu aruvit
tAz n'Ir n'anan' talai azun'tu paTap pAay,
malai imaippatu pOl minni,
cilai val ERRoTu ceRin'ta im mazaikkE?

paruva varavinkaN ARRALAya talaiviyait tOzi vaRpuRuttiyatu.-perugkunRUr kizAr