yAnai (kaLiRu, piTi, vEzam, kOTTumA, oruttal, n'almAn)

14. pAlai
tol kavin tolaiya, tOL n'alamcAaya,
n'alkAr n'Ittanar Ayinum, n'alkuvar;
n'aTTanar, vAzi!-tOzi!-kuTTuvan
akappA aziya n'URi, cempiyan
5
pakal tI vETTa jATpinum mikap peritu
alar ezac cenRanar Ayinum-malar kavizn'tu
mA maTal avizn'ta kAn'taL am cAral,
inam cAl vayak kaLiRu pAn'taT paTTena,
tujcAt tuyarattu ajcu piTip pUcal
10
n'eTu varai viTarakattu iyampum
kaTu mAn pulliya kATu iRan'tOrE.

iyaRpazitta tOzikkut talaivi iyaRpaTa mozin'tatu.- mAmUlanAr

18. pAlai
paruvaral n'ejcamoTu pal paTar akala
varuvar vAzi-tOzi!-mUvan
muzu vali muL eyiRu azuttiya katavin,
kAnal am toNTip porun'an, ven vEl
5
teRal arun' tAnaip poRaiyan, pAcaRai,
n'ejcam n'aTukkuRUum tujcA maRavar
tirai tapu kaTalin initu kaN paTuppa,
kaTAam kazIiya katan aTagku yAnait
taTAa n'ilai oru kOTTanna,
10
onRu ilagku aruviya kunRu iRan'tOrE.

piriviTai ARRALAkiya talaiviyait tOzi vaRpuRuttiyatu.-poykaiyAr

19. n'eytal
iRavup puRattu anna piNar paTu taTavu mutal
cuRavuk kOTTanna muL ilait tAzai,
perug kaLiRRu maruppin anna arumpu mutirpu,
n'al mAn uzaiyin vERupaTat tOnRi,
5
vizavuk kaLam kamazum uravu n'Irc cErppa!
ina maNi n'eTun' tEr pAkan iyakka,
celIiya cERiAyin, ivaLE
varuvai Akiya cil n'AL
vAzALAtal n'aRku aRin'tanai cenmE!

puNarn'tu n'Igkiya talaivanait tOzi varaivu kaTAyatu.-n'akkaNNaiyAr

36. kuRijci
kuRug kai irum pulik kOL val ERRai,
pU n'utal irum piTi pulampa, tAkki,
tAz n'Ir n'anan' talaip peru kaLiRu aTUum
kallaka veRpan collin tERi,
5
yAm em n'alan izan'tanamE; yAmattu,
alar vAyp peNTir ampaloTu onRi,
purai il tI mozi payiRRiya urai eTuttu,
AnAk kauvaittuAka,
tAn en izan'tatu, iv azugkal UrE?

iravukkuRicciRaippuRamAkat tOzi colliyatu.- cIttalaiccAttanAr

39. kuRijci
collin col etirkoLLAy, yAza n'in
tirumukam iRaijci n'ANuti katumena;
kAmam kaimmikin tAgkutal eLitO?
koTug kEz irum puRam n'aTugkak kuttip
5
puli viLaiyATiya pulavu n'ARu vEzattin
talai maruppu Eyppa, kaTai maNi civan'ta n'in
kaNNE katava? alla; n'aNNAr
araN talai matilarAkavum, muracu koNTu,
Ompu araN kaTan'ta aTu pOrc ceziyan
10
perum peyark kUTal anna n'in
karumpuTait tOLum uTaiyavAl aNagkE.

iraNTAm kUTTattu etircciyil talaivan colliyatu.-marutan iLan'AkanAr

41. pAlai
paig kaN yAnaip parUut tAL utaitta
veN puRak kaLari viTu n'IRu ATi,
curan mutal varun'tiya varuttam paipayap
pAar mali ciRu kUvalin taNiyum
5
n'eTuj cEN cenRu varun'tuvar mAtO-
elli van'ta n'al icai virun'tiRku,
kiLar izai arivai! n'ey tuzan'tu aTTa
viLar Un am pukai eRin'ta n'eRRi,
ciRu n'uN pal viyar poRitta
10
kuRu n'aTaik kUTTam vENTuvOrE.

pirivu uNarttappaTTu ARRALAya talaimakaLait tOzi ulakiyalkURi vaRpuRuttiyatu.-iLan'tEvanAr

43. pAlai
tukil virittanna veyil avir uruppin
enRUz n'ITiya kunRattuk kavAan,
Oypacic cen'n'Ay uyagkumarai tolaicci
Arn'tana ozin'ta miccil cEy n'ATTu
5
aruj curam celvOrkku valci Akum
vemmai Ar iTai iRattal n'umakkE
meym mali uvakai AkinRu; ivaTkE,
ajcal enRa iRai kaiviTTena,
paig kaN yAnai vEn'tu puRattu iRuttalin,
10
kaLaiyun'ark kANAtu kalagkiya uTai matil
Or eyin mannan pOla,
azivu van'tanRAl, ozital kETTE.

pirivu uNarttappaTTa tOzi talaivanaic celavu azugkuvittatu.-eyinan'taiyAr

47. kuRijci
perug kaLiRu uzuvai aTTena, irum piTi
uyagkupiNi varuttamoTu iyagkal cellAtu,
n'eytaR pAcaTai puraiyum am cevip
paital am kuzavi tazIi, oyyena
5
arum puN uRun'arin varun'ti vaikum
kAnaka n'ATaRku, 'itu ena' yAn atu
kURin evanO-tOzi! vERu uNarn'tu,
aNagku aRi kazagkin kOTTam kATTi,
veRi ena uNarn'ta uLLamoTu maRi aRuttu,
10
annai ayarum muruku n'in
pon n'Er pacalaikku utavAmARE?

ciRaippuRamAkattOzi talaimakaLukku uraippALAyccolliyatu.-n'alveLLiyAr

51. kuRijci
yAgkuc ceyvAmkol-tOzi! Ogku kazaik
kAmpuTai viTar akam cilampa, pAmpu uTanRu
Ogku varai miLira ATTi, vIgku celal
kaTug kural ERoTu kanai tuLi talaiip
5
peyal AnAtE, vAnam; peyaloTu
minnu n'imirn'tanna vElan van'tena,
pinnu viTu mucci aLippu AnAtE;
perun' taN kuLavi kuzaitta pA aTi,
iruj cERu ATiya n'utala, kolkaLiRu
10
pEtai Acini ocitta
vI tatar vEgkaiya malai kizavORkE?

ARRAtu Etam ajci vERupaTTAL, veRiyATaluRRa iTattu, ciRaippuRamAkaccolliyatu.-pErAlavAyar

62. pAlai
vEr piNi vetirattuk kAl poru n'aral icai
kan'tu piNi yAnai ayar uyirttanna
enRUz n'ITiya vEy payil azuvattu,
kunRu Ur matiyam n'Okki, n'inRu, n'inain'tu,
5
uLLinen allenO yAnE-'muL eyiRRu,
tilakam taiiya tEm kamaz tiru n'utal,
ematum uNTu, Or matin'AT tigkaL,
uraRu kural vev vaLi eTuppa, n'izal tapa
ulavai Akiya maratta
10
kal piRagku uyar malai umparaHtu' enavE?

mun oru kAlattupporuLvayiR pirin'tu van'ta talaivan, pinnum poruLvalikkappaTTa n'ejciRkuc celavu azugkuvittatu.-iLagkIranAr

65. kuRijci
amutam uNka, n'am ayal ilATTi!-
kiTagkil anna iTTuk karaik kAn yARRuk
kalagkum pAci n'Ir alaik kalAva,
oLiRu veL aruvi oN tuRai maTuttu,
5
puliyoTu poruta puN kUr yAnai
n'aR kOTu n'ayan'ta anpu il kAnavar
viR cuzippaTTa n'Amap pUcal
urumiTaik kaTi iTi karaiyum
peru malai n'ATanai 'varUum' enROLE.

viricci peRRuppukanRa tOzi talaimakaTkuc colliyatu.-kapilar

74. n'eytal
vaTik katir tiritta val jANperu valai
iTik kuraR puNarip pauvattu iTumAr,
n'iRaiyap peyta ampi, kAzOr
ciRai arug kaLiRRin, paratavar oyyum
5
ciRu vI jAzaR perug kaTaR cErppanai,
'EtilALanum' enpa; pOtu aviz
putu maNaR kAnal punnai n'uN tAtu,
koNTal acai vaLi tUkkutoRum, kurukin
veN puRam mociya vArkkum, teN kaTal
10
kaNTal vEliya Ur, 'avan
peNTu' ena aRin'tanRu; peyarttalO aritE!

talaivi pANaRku vAyilmaRuttatu.-ulOccanAr

75. kuRijci
n'ayan inmaiyin, payan itu ennAtu,
pUm poRip polin'ta, azal umiz akan pai,
pAmpu uyir aNagkiyAgkum Igku itu
takAatu-vAziyO, kuRumakaL!-n'akAatu
5
uraimati; uTaiyum en uLLam-cAral
koTu viR kAnavan kOTTumA tolaiccip
paccUn peyta pakazi pOla,
cEyari paran'ta mA itaz mazaik kaN
uRAa n'Okkam uRRa en
10
paital n'ejcam uyyumARE.

cETpaTukkappaTTu ARRAnAkiya talaimakan tOzi kETpaccolliyatu.-mAmUlanAr

85. kuRijci
Ay malar mazaik kaN teN pani uRaippavum,
vEy maruL paNait tOL viRal izai n'ekizavum,
ampal mUtUr aravam Ayinum,
kuRu vari irum puli ajcik kuRu n'aTaik
5
kanRuTai vEzam n'inRu kAttu alkum,
Ar iruL kaTukiya, ajcu varu ciRu n'eRi
vAraRkatilla-tOzi!-cAral
kAnavan eyta muLavu mAn kozug kuRai,
tEm kamaz katuppin koTicci, kizagkoTu
10
kAn'taL am ciRukuTip pakukkum
Ogku malai n'ATan, n'in n'acaiyinAnE!

talaivan varavu uNarn'ta tOzi talaivikku uraittatu.-n'alviLakkanAr

89. mullai
koNTal ARRi viNtalaicceRIiyar,
tiraip pitir kaTuppa mukaTu ukan'tu ERi,
n'iraittu n'iRai koNTa kamaj cUl mA mazai
azi tuLi kazippiya vazi peyaR kaTai n'AL,
5
irum panip paruvatta mayirk kAy uzun'tin
akal ilai akala vIci, akalAtu
alkalum alaikkum n'alkA vATai,
paruma yAnai ayA uyirttAagku,
innum varumE-tOzi!-vArA
10
vankaNALarOTu iyain'ta
punkaN mAlaiyum pulampum mun'tuRuttE!

'poruL muRRi maRuttan'tAn' enak kETTa tOzi talaivikku uraittatu.-iLam pullUrk kAviti

92. pAlai
uLLArkollO-tOzi!-tuNaiyoTu
vEnil Oti pATu n'aTai vazalai
vari maral n'ukumpin vATi, avaNa
vaRan porun'tu kunRattu ucci kavAan
5
vETTac cIRUr akan kaN kENip
paya n'iraikku eTutta maNi n'Irp pattar,
pun talai maTap piTi kanROTu Ara,
vil kaTin'tu UTTina peyarum
kol kaLiRRu oruttal curan iRan'tOrE!

piriviTai vERupaTTa kizattikkut tOzi colliyatu.

103. pAlai
onRu terin'tu uraitticin-n'ejcE! pun kAl
ciRiyilai vEmpin periya konRu,
kaTAam cerukkiya kaTuj cina munpin
kaLiRu n'inRu iRan'ta n'Ir al Irattu,
5
pAl avi tOl mulai akaTu n'ilam cErttip
paci aTa muTagkiya paig kaT cen'n'Ay
mAyA vETTam pOkiya kaNavan
poyyA marapin piNavu n'inain'tu iragkum
virun'tin veg kATTu varun'tutum yAmE;
10
ALvinaikku akalvAm eninum,
mILvAm eninum, n'I tuNin'tatuvE.

poruLvayiRpirin'ta talaivan iTaiccurattu ARRAtAkiya n'ejcinaikkazaRiyatu.-marutan iLa n'AkanAr

104. kuRijci
pUm poRi uzuvaip pEz vAy ERRai
tEm kamaz cilampin kaLiRRoTu porinE,
tuRukal mImicai, uRukaN ajcAk
kuRak kuRumAkkaL pukaRciyin eRin'ta
5
toNTakac ciRu paRaip pANi ayalatu
pain' tAL cen'tinaip paTu kiLi Oppum
Ar kali veRpan mArpu n'ayan'tu uRaiyum
yAnE anRiyum uLarkol-pAnAL,
pAmpuTai viTara Ogku malai miLira,
10
urumu civan'tu eRiyum pozutoTu, peru n'Ir
pOkku aRa vilagkiya cAral,
n'Okku aruj ciRu n'eRi n'inaiyumOrE?

talaivi ARupArttu uRRa accattAl colliyatu.-pEri cAttanAr

105. pAlai
muLi koTi valan'ta muL arai ilavattu
oLir cinai atira vIci, viLipaTa
vev vaLi vazagkum vEy payil marugkil,
kaTu n'aTai yAnai kanRoTu varun'ta,
5
n'eTu n'Ir aRRa n'izal il AgkaN
aruj curak kavalaiya ennAy; n'eTuj cEN
paTTanai, vAziya-n'ejcE!-kuTTuvan
kuTa varaic cunaiya mA itazk kuvaLai
vaNTu paTu vAn pOtu kamazum
10
am cil Oti arum paTar uRavE.

iTaic curattu mILaluRRa n'ejcinait talaimakan kazaRiyatu.-muTattirumARan

107. pAlai
uLLutoRum n'akuvEn-tOzi!-vaL ukirp
piTi piLan'tiTTa n'Ar il veN kOTTuk
koTiRu pOl kAya vAl iNarp pAlai,
cel vaLi tUkkalin, ilai tIr n'eRRam
5
kal izi aruviyin ollena olikkum,
pul ilai Omaiya, puli vazagku attam
cenRa kAtalarvazi vazippaTTa
n'ejcE n'alvinaippARRE; INTu ozin'tu,
AnAk kauvai malain'ta
10
yAnE, tOzi! n'OyppAlEnE.

piriviTai melin'ta talaivi tOzikkuc colliyatu

108. kuRijci
malai ayaR kalitta mai Ar Enal
tuNaiyin tIrn'ta kaTugkaN yAnai
aNaiyak kaNTa am kuTik kuRavar,
kaNaiyar, kiNaiyar, kai punai kavaNar,
5
viLiyar, puRakkuTi Arkkum n'ATa!
pazakiya pakaiyum pirivu innAtE;
mukai Er ilagku eyiRRu in n'akai maTan'tai
cuTar purai tiru n'utal pacappa,
toTarpu yAgku viTTanai? n'OkO yAnE!

varaiyAtu n'eTug kAlamvan'tu ozukalARRALAya tOzi, talaimakaLatu ARRAmai kURi varaivu kaTAyatu.

112. kuRijci
virun'tu evanceykO-tOzi!-cAral
arumpu aRa malarn'ta karug kAl vEgkaic
curumpu imir aTukkam pulampak kaLiRu aTTu,
urumpu il uLLattu arimA vazagkum
5
perug kal n'ATan varavu aRin'tu, virumpi,
mAk kaTal mukan'tu, maNi n'iRattu aruvit
tAz n'Ir n'anan' talai azun'tu paTap pAay,
malai imaippatu pOl minni,
cilai val ERRoTu ceRin'ta im mazaikkE?

paruva varavinkaN ARRALAya talaiviyait tOzi vaRpuRuttiyatu.-perugkunRUr kizAr

114. kuRijci
veN kOTu koNTu viyal aRai vaippavum,
paccUn keNTi vaL ukir muNakkavum,
maRukutoRu pulAvum ciRukuTi aravam
vaikik kETTup paiyAn'ticinE;
5
aLitO tAnE-tOzi!-alkal
van'tOnmanRa kunRa n'ATan;
tuLi peyal poRitta puLLit tol karai
poru tirai n'ivappin varum yARu ajcuval;
Irg kural urumin Ar kali n'al ERu
10
pAmpu kavin azikkum Ogku varai potti,
maiyal maTap piTi inaiya,
kai UnRupu izitaru kaLiRu eRin'tanRE.

ARu pArttu uRRa accattAl tOzi talaivikku uraippALAy, ciRaippuRamAkac colliyatu.- tolkapilar

126. pAlai
paig kAy n'al iTam orIiya cegkAyk
karug kaLi In'tin veN puRak kaLari
iTu n'IRu ATiya kaTu n'aTai oruttal
AL peRal n'acaii, n'AL curam vilagki,
5
tunaitarum vampalark kANAtu, ac cinam
panaik kAnRu ARum pAz n'ATTu attam,
iRan'tu cey poruLum inpam tarum enin,
iLamaiyin ciRan'ta vaLamaiyum illai;
iLamai kazin'ta pinRai, vaLamai
10
kAmam tarutalum inRE; atanAl,
n'illAp poruT piNic cERi;
vallE-n'ejcam!-vAykka n'in vinaiyE!

poruL valitta n'ejcinait talaivan n'erugkic celavu azugkiyatu.

137. pAlai
taNNiya kamazum tAz irug kUn'tal,
taTa men paNait tOL, maTa n'allOLvayin
piriyac cUzn'tanai Ayin, ariyatu onRu
eytinai, vAziya-n'ejcE!-cev varai
5
aruvi AnRa n'Ir il n'IL iTai,
kayan' talai maTap piTi uyagku paci kaLaiiyar,
perug kaLiRu tolaitta muTat tAL Omai
aruj curam celvOrkku alkun'izal' Akum
kunRa vaippin kAnam
10
cenRu, cEN akaRal valliya n'IyE!

talaivan celavu azugkiyatu.-perugkaNNanAr

141. pAlai
iruj cERu ATiya koTug kavuL, kaya vAy,
mAri yAnaiyin marugkul tINTi,
pori arai jemirn'ta puzaR kAyk konRai,
n'ITiya caTaiyOTu ATA mEnik
5
kunRu uRai tavaciyar pOla, pala uTan
enRUz n'IL iTaip poRpat tOnRum
aruj curam eLiyaman, n'inakkE; parun'tu paTa,
pANTiloTu poruta pal piNart taTak kai
En'tu kOTTu yAnai icai veg kiLLi
10
vampu aNi uyar koTi ampar cUzn'ta
aricil am taN aRal anna, ivaL
viri oli kUn'tal viTTu amaikalanE.

poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkut talaivan collic celavu azugkiyatu.-calliyagkumaranAr

144. kuRijci
perug kaLiRu uzuvai tAkkalin, irum piTi
karuvi mA mazaiyin aravam ajcupu,
pOtu Er uN kaN kaluzavum, Etil
pEtai n'ejcam kavalai kavaRRa
5
Igku AkinRAl-tOzi!-pakuvAyp
piNavup puli vazagkum aNagku arug kavalai,
avir aRal ozukum virai celal kAn yARRuk
karai arug kuTTam tamiyar n'In'ti,
viravu malar poRitta tOLar
10
iravin varutal aRiyAtERkE.

ARRatu EtattiRkukkavanRu ciRaippuRamAkat talaivi colliyatu.-kaccippETTup perun'taccanAr

148. pAlai
vaNNam n'Okkiyum, men mozi kURiyum,
'n'I avaN varutal ARRAy' enat tAm
toTagki ALvinaip pirin'tOr, inRE,
n'eTug kayam purin'ta n'Ir il n'IL iTai,
5
ceg kAl marAattu am puTaip porun'ti,
vAgku cilai maRavar vIgku n'ilai ajcAtu,
kal aLaic ceRin'ta vaL ukirp piNavin
in puniRRu iTumpai tIra, cinam ciRan'tu,
ceg kaN irum pulik kOL val ERRai
10
uyar maruppu oruttal pukar mukam pAyum
aruj curam iRappa enpa;
varun'tEn-tOzi!-vAykka, avar celavE!

pirivuNarn'tu vERupaTTa talaiviyait tOzi vaRpuRIiyatu.-kaLLampALanAr

150. marutam
n'akai n'anku uTaiyan-pANa!-n'um perumakan:
'miLai vali citaiyak kaLiRu pala parappi,
araN pala kaTan'ta muraN koL tAnai
vazuti, vAziya pala! enat tozutu, INTu
5
man eyil uTaiyOr pOla, aHtu yAm
ennatum pariyalO ilam' enat taN n'aTaik
kali mA kaTaii van'tu, em cErit
tArum kaNNiyum kATTi, orumaiya
n'ejcam koNTamai viTumO? ajca,
10
kaNNuTaic ciRu kOl paRRik
katam peritu uTaiyaL, yAy; azugkalO ilaLE.

talain'inRu ozukappaTA n'inRa parattai talaivanai n'erugkip pANaRku uraittatu.-kaTuvan iLamaLLanAr

151. kuRijci
n'al n'utal pacappinum, perun' tOL n'ekizinum,
kol muraN irum puli arum puzait tAkkic
cem maRuk koNTa veN kOTTu yAnai
kal micai aruviyin kazUuj cAral
5
vAraRkatilla-tOzi!-kaTuvan,
muRi Ar perug kiLai aRital ajci,
kaRi vaLar aTukkattu, kaLavinil puNarn'ta
cem muka man'ti ceykuRi, karug kAl
pon iNar vEgkaip pUj cinaic celIiyar,
10
kuNTu n'Ir n'eTuj cunai n'Okkik kavizn'tu, tan
pun talaip pARu mayir tiruttum
kunRa n'ATan iravinAnE!

iravukkuRicciRaippuRamAkat tOzi colliyatu.-iLan'AkanAr

154. kuRijci
kAnamum kammenRanRE; vAnamum
varai kizippanna mai iruL parappi,
pal kural ezili pATu OvAtE;
majcu tavaz iRumpil kaLiRu valam paTutta
5
vej cina uzuvaip pEz vAy ERRai
ajcutaka uraRum; Ocai kELAtu
tujcutiyO-ila, tUvilATTi!-
pEr ajar poruta pukar paTu n'ejcam
n'Ir aTu n'eruppin taNiya, inRu avar
10
vArAr AyinO n'anRE; cAral
vilagku malai Ar ARu uLLutoRum,
n'ilam paran'tu ozukum, en n'iRai il n'ejcE?

iravukkuRit talaivanciRaippuRamAka varaivu kaTAyatu.- n'allAvUr kizAr

158. kuRijci
amma vAzi, tOzi! n'amvayin,
yAnO kANEn-atutAn karan'tE,
kal atar mannum kAl kollummE;
kanai iruL mannum kaN kollummE-
5
viTar mukaic ceRin'ta vej cina irum puli
pukar muka vEzam pulampat tAkki,
kuruti parukiya kozug kavuT kaya vAy
vEgkai mutaloTu tuTaikkum
Ogku malai n'ATan varUum ARE.

ARu pArttu uRRa accattAl ciRaippuRamAkac colliyatu.-veLLaikkuTi n'AkanAr

171. pAlai
n'Ir n'acaikku Ukkiya uyaval yAnai
vEniR kunRattu vev varaik kavAan
n'ilam cela, cellAk kayan' talaik kuzavi
cEri am peNTir n'ejcattu eRiya
5
Ur AnkanRoTu pukutum n'ATan
pan malai aruj curam iRappin, n'am viTTu,
yAgku vallun'a maRRE-jAgka
vinaip pUN teN maNi vIzn'tana n'ikarppak
kazutu kAlkoLLum pozutu koL pAnAL,
10
Arva n'ejcamoTu aLaii,
mArpu uRap paTuttal marIiya kaNNE?

pirivu uNarttappaTTa tOzi talaimakaTku uraittatu.

176. kuRijci
em n'ayan'tu uRaivi Ayin, yAm n'ayan'tu
n'alkinam viTTatu en? n'alattOn av vayin
cAlpin aLittal aRiyAtu, 'avaTku avaL
kAtalaL ennumO?' uraitticin-tOzi!-
5
n'iraitta yAnai mukattu vari kaTuppap
pOtu poti uTain'ta oN ceg kAn'taL
vAzai am cilampin vampu paTak kuvaii,
yAz Orttanna in kural ina vaNTu,
aruvi muzavin pAToTu orAgku,
10
menmela icaikkum cAral,
kunRa vElit tam uRaivin UrE.

parattai talaiviyin pAgkikkup pAgkAyinAr kETpa, viRalikkuc colliyatu.

182. kuRijci
n'ilavum maRain'tanRu; iruLum paTTanRu;
Ovattu anna iTanuTai varaippin,
pAvai anna n'iR puRagkAkkum
ciRan'ta celvattu annaiyum tujcinaL;
5
keTuttuppaTu n'an kalam eTuttuk koNTAgku,
n'an mArpu aTaiya muyagki, menmela,
kaNTanam varukam cenmO?-tOzi!-
kIzum mElum kAppOr n'Itta
vaRun' talaip perug kaLiRu pOla,
10
tamiyan van'tOn, paniyalai n'IyE!

varaivu n'ITTippa, talaimakaL ARRAmai aRin'ta tOzi ciRaippuRamAkac colli varaivu kaTAyatu.

186. pAlai
kal URRu INTala kayan aRa, vAgki,
irum piNart taTak kai n'ITTi, n'Ir n'oNTu,
perug kai yAnai piTi etir OTum
kAnam vempiya vaRam kUr kaTattiTai,
5
vEnil Oti n'iRam peyar mutu pOttu,
pAN yAz kaTaiya, vAgki, pAgkar
n'eTu n'ilai yAam ERum tozila-
piRarkku ena muyalum pEr aruL n'ejcamoTu
kAmar poruT piNi pOkiya
10
n'Am veg kAtalar cenRa ARE.

piriviTai melin'ta tOzikkut talaivi colliyatu.

192. kuRijci
'kuruti vETkai uru kezu vaya mAn
vali miku munpin maza kaLiRu pArkkum
maram payil cOlai maliya, pUziyar
uruvat turuvin, n'AL mEyal Arum
5
mAri eNkin malaic cura n'IL iTai,
n'I n'ayan'tu varutal evan?' enap pala pulan'tu,
azutanai uRaiyum am mA arivai!
payam kezu palavin kollik kuTa varaip
pUtam puNartta putitu iyal pAvai
10
viri katir iLa veyil tOnRi anna, n'in
Ay n'alam uLLi varin, emakku
Emam Akum, malaimutal ARE.

iravukkuRi maRukkappaTTu ARRAnAya talaimakan colliyatu.

194. kuRijci
amma vAzi, tOzi! kaimmARu
yAtu ceyvAgkol n'AmE-kaya vAyk
kanRuTai marugkin piTi puNarn'tu iyalum,
valan uyar maruppin, n'ilam Irt taTak kai,
5
aNNal yAnaikku anRiyum, kal micait
tani n'ilai itaNam pulampap pOki,
man'tiyum aRiyA maram payil oru ciRai,
kunRa veRpanoTu n'Am viLaiyATa,
irumpu kavarkoNTa EnaR
10
perug kural koLLAc ciRu pacug kiLikkE?

ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIiyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

202. pAlai
puli porac civan'ta pulAl am ceg kOTTu
oli pal muttam Arppa, vali ciRan'tu,
van cuval parArai murukki, kanRoTu
maTap piTi tazIiya taTak kai vEzam,
5
tEn cey perug kiLai iriya, vEgkaip
pon purai kavaLam puRan'tarupu UTTum
mA malai viTarakam kavaii, kANvara,
kaNTicin-vAziyO, kuRumakaL!-n'un'tai,
aRumIn payan'ta aRam cey tigkaL
10
cel cuTar n'eTug koTi pOla,
pal pUg kOgkam aNin'ta kATE.

uTan pOkAn'inRa talaimakan talaimakaTkuc colliyatu.-pAlai pATiya perug kaTugkO

205. pAlai
aruvi Arkkum peru varai aTukkattu,
ALi n'an mAn, vETTu ezu kOL ukirp
pUm poRi uzuvai tolaicciya, vain' n'uti
En'tu veN kOTTu, vayak kaLiRu izukkum
5
tun arug kAnam ennAy, n'IyE
kuvaLai uNkaN ivaL INTu oziya,
ALvinaikku akaRiAyin, inRoTu
pOyinRukollO tAnE-paTappaik
koTu muL Igkai n'eTu mA am taLir
10
n'Ir mali kataz peyal talaiiya
Ay n'iRam puraiyum ivaL mAmaik kavinE!

talaimakan tan n'ejciRkuc colli, celavu azugkiyatu. tOzi celavu azugkac colliyatUum Am.-iLan'AkanAr

217. kuRijci
icai paTa vAzpavar celvam pOlak
kAN toRum poliyum, kataz vAy vEzam,
irug kEz vayap puli verIi, ayalatu
karug kAl vEgkai URupaTa maRali,
5
peruj cinam taNiyum kunRan'ATan
n'ani peritu iniyanAyinum, tuni paTarn'tu
UTal uRuvEn-tOzi!-n'ITu
pulampu cEN akala n'Ikki,
pulavi uNarttal vanmaiyAnE.

talaimakaL vAyil maRuttatu.-kapilar.

222. kuRijci
karug kAl vEgkaic cev vIvAgku cinai
vaTuk koLap piNitta viTupuri muraRcik
kai punai ciRu n'eRi vAgki, paiyena,
vicumpu ATu Ay mayil kaTuppa, yAn inRu,
5
pacug kAz alkul paRRuvanan Ukkic
celavuTan viTukO-tOzi!-palavuTan
vAzai Ogkiya vazai amai cilampil,
tujcu piTi marugkin majcu paTa, kANAtu,
perug kaLiRu piLiRum cOlai avar
10
cEN n'eTug kunRam kANiya n'IyE?

tOzi, talaimakan varavu uNarn'tu, ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu.-kapilar

225. kuRijci
muruku uRaz munpoTu kaTuj cinam cerukkip
poruta yAnai veN kOTu kaTuppa,
vAzai InRa vai En'tu kozu mukai,
mel iyal makaLir Oti anna
5
pUvoTu, tuyal varum mAl varai n'ATanai
iran'tOr uLarkol-tOzi!-tirun'tu izait
toyyil vana mulai vari vanappu izappap
payan'tu ezu paruvaral tIra,
n'ayan'tOrkku utavA n'Ar il mArpE?

vanpuRai etir azin'tatu; parattai talaimakaTkup pAgkAyina vAyil kETpac colliyatUum Am.-kapilar

227. n'eytal
aRin'tOr 'aRan ilar' enRalin, ciRan'ta
in uyir kaziyinum n'ani innAtE;
punnaiam kAnal puNar kuRi vAytta
pin Ir Oti en tOzikku, annO!
5
paTu maNi yAnaip pacumpUT cOzar
koTi n'uTagku maRukin ArkkATTu AgkaN,
kaLLuTait taTavil puL olittu OvAt
tEr vazagku teruvin anna,
kauvai AkinRatu-aiya!-n'in aruLE.

varaiyAtu n'eTugkAlam van'tu ozuka, tOzi talaimakanai varaivu muTukac colliyatu.-tEvanAr

228. kuRijci
en enappaTumO-tOzi!-minnu vacipu
atir kural ezili, mutir kaTan tIra,
kaN tUrpu virin'ta kanai iruL n'aTu n'AL,
paNpu il Ar iTai varUum n'am tiRattu
5
aruLAnkollO tAnE-kAnavan
ciRu puRam kaTukkum perug kai vEzam,
veRi koL cApattu eRi kaNai verIi,
azun'tupaTa viTarakattu iyampum
ezun'tu vIz aruviya malai kizavOnE?

tOzi, ciRaippuRamAkat talaimakaTkuc colluvALAy,talaimakan kETpac colliyatu.-muTattirumARanAr

232. kuRijci
ciRu kaN yAnaip perug kai Ir-inam
kuLavit taN kayam kuzaiyat tINTi,
cOlai vAzai muNaii, ayalatu
vEral vElic ciRukuTi alaRa,
5
ceg kAR palavin tIm pazam micaiyum
mA malai n'ATa!-kAmam n'alkena
vENTutum-vAziya! en'tai, vEgkai
vI uka varin'ta munRil,
kal kezu pAkkattu alkinai celinE.

pakal varuvAnai iravu vA enat tOzi colliyatu.-mutuvegkaNNanAr

237. pAlai
n'ani mikap pacan'tu, tOLum cAay,
pani mali kaNNum paNTu pOlA;
in uyir anna pirivu arug kAtalar
n'Ittu n'ITinar ennum pulavi
5
uTkoNTu UTinRum ilaiyO?-maTan'tai!-
uvakkAN tOnRuva, Ogki-viyappuTai
iravalar varUum aLavai, aNTiran
puravu etirn'tu tokutta yAnai pOla,
ulakam uvappa, Otu arum
10
vERu pal uruvin, Ertarum mazaiyE!

tOzi urai mARupaTTatu.-kArikkaNNanAr

247. kuRijci
tonRu paTu tuppoTu muraN mikac cinaiik
konRa yAnaic ceg kOTu kazAa,
azi tuLi pozin'ta in kural ezili,
eHkuRu pajciRRu Aki, vaikaRaik
5
kOTu uyar n'eTu varai ATum n'ATa! n'I
n'alkAy Ayinum, n'ayan ila ceyyinum,
n'in vazippaTUum en tOzi n'al n'utal
virun'tu iRaikUTiya pacalaikku
marun'tu piRitu inmai n'anku aRin'tanai cenmE!

'n'ITTiyAmai varai' enat tOzi colliyatu.-paraNar

248. mullai
'ciRu vI mullait tEm kamaz pacu vI,
poRi vari n'al mAn pukar mukam kaTuppa,
taN putal aNipeRa malara, vaN peyal
kAr varu paruvam' enRanarman-ini,
5
pEr ajar uLLam n'aTugkal kANiyar,
anpu inmaiyin paNpu ila payiRRum
poy iTi atir kural vAy cettu Alum
ina mayil maTak kaNam pOla,
n'inai maruLvEnO? vAziyar, mazaiyE!

paruvam kaNTu ARRALAkiya talaimakaLait tOzi mazai mEl vaittup paruvam maRuttatu.-kAcipan kIranAr

253. kuRijci
puLLup pati cErinum, puNarn'tOrk kANinum,
paLLi yAnaiyin veyya uyirinai,
kazipaTa varun'tiya evvamoTu peritu azin'tu
enava kELAy, n'inaiyinai, n'I n'ani:
5
uLLinum panikkum-oL izaik kuRumakaL,
pEr icai urumoTu mAri muRRiya,
pal kuTaik kaLLin vaN makizp pAri,
palavu uRu kunRam pOla,
perug kavin eytiya arug kAppinaLE.

ceRippu aRiviRIi varaivu kaTAyatu.-kapilar

255. kuRijci
kazutu kAl kiLara Ur maTin'tanRE;
uru kezu marapin kuRijci pATi,
kaTiyuTai viyal n'akark kAnavar tujcAr;
vayak kaLiRu poruta vAL vari uzuvai
5
kal mukaic cilampil kuzumum; annO!-
men tOL n'ekizn'tu n'Am varun'tinum, inRu avar
vArAr AyinO n'anRumantilla-
uyar varai aTukkattu oLiRupu minnip
peyal kAlmayagkiya pozutu kazi pAnAL,
10
tirumaNi aravut tErn'tu uzala,
urumuc civan'tu eRiyum Ogku varai ARE!

ARu pArttu uRRatu.-AlampEri cAttanAr

261. kuRijci
aruLilarvAzi-tOzi!-minnu vacipu
iruL tUgku vicumpin atirum ERoTu
vej cuTar karan'ta kamaj cUl vAnam,
n'eTum pal kunRattuk kuRum pala maRuki,
5
tA il perum peyal talaiiya yAmattu,
kaLiRu akappaTutta peruj cina mAcuNam
veLiRu il kAz maram piNittu n'ani miLirkkum
cAn'tam pOkiya tEm kamaz viTar mukai,
eruvai n'aRum pU n'ITiya
10
peru varaic ciRu n'eRi varutalAnE.

ciRaippuRamAkat tOzi iravukkuRi vilakki varaivu kaTAyatu;talaimakaL iyaRpaTa mozin'tatUum Am.-cEn'tan pUtanAr

273. kuRijci
iHtu evankollO- tOzi!-mey paran'tu
evvam kUrn'ta EmuRu tuyaram
vemmaiyin tAn varuttuRIi, n'am vayin
aRiyAtu ayarn'ta annaikku, 'veRi' ena,
5
vElan uraikkum enpa: Akalin,
vaNNam mikun'ta aNNal yAnai
n'Ir koL n'eTuj cunai amain'tu, vArn'tu uRain'tu, en
kaN pOl n'Ilam taN kamaz ciRakkum
kunRa n'ATanai uLLutoRum,
10
n'ejcu n'aTukkuRUum, avan paNpu taru paTarE?

tOzi talaimakanatu varavu uNarn'tu talaimakaTku uraippALAy, 'n'in vERupATu tAykkup pulanAka, avaL vElanaik kUvi veRi ayarum' enpatu paTac colliyatu.-maturai iLampAlAciriyan cEn'tan kUttanAr

279. pAlai
vEmpin oN pazam muNaii, iruppait
tEm pAl ceRRa tIm pazam n'acaii,
vaiku pani uzan'ta vAval, cinaitoRum,
n'ey tOy tiriyin taN citar uRaippa,
5
n'AT curam uzan'ta vAL kEz ERRaiyoTu
poruta yAnaip puT tAL Eyppa,
pacip piTi utaitta Omaic cev varai
veyil kAy amaiyattu imaikkum attattu,
atar uzan'tu acaiyinakollO-tatarvAyc
10
cilampu kazIiya celvam
piRaruzaik kazin'ta en Ayizai aTiyE?

makaT pOkkiya tAy colliyatu.-kayamanAr

287. n'eytal
'vicumpu uRaz puricai vempa muRRi,
paig kaN yAnai vEn'tu puRattu iRutta;
n'al eyiluTaiyOr uTaiyam' ennum
perun' takai maRavan pOla-koTug kazip
5
pAcaTai n'eytaR pani n'Irc cErppan,
n'Ama mutalai n'aTugku pakai ajcAn,
kAmam perumaiyin, van'ta jAnRai-
arukAtu Aki avankaN n'ejcam
n'aLLen kagkul puL oli kETToRum,
10
'tEr maNit teL icaikol?' ena,
Ur maTi kagkulum tuyil maRan'tatuvE.

kAppu mikutikkaN ARRALAkiya talaimakaL colliyatu.-ulOccanAr

292. kuRijci
n'eTun' taN Arattu alagku cinai valan'ta
pacug kEz ilaiya n'aRug koTit tamAlam
tIm tEn koLpavar vAgkupu pariyum,
yANar vaippin, kAnam ennAy;
5
kaLiRu porak karain'ta kayavAyk kuNTu karai
oLiRu vAn paLigkoTu cem pon minnum
karug kaR kAnyARRu aruj cuzi vazagkum
karAam pENAy; iravarin,
vAzEn-aiya!-mai kUr paniyE!

iravukkuRi maRuttatu.- n'alvETTanAr

294. kuRijci
tIyum vaLiyum vicumpu payan'tAgku,
n'Oyum inpamum AkinRumAtO;
mAyam anRu-tOzi!-vEy payinRu,
eruvai n'ITiya peru varaiakamtoRum,
5
tonRu uRai tuppoTu muraN mikac cinaiik
konRa yAnaik kOTu kaNTanna,
cem puTaik kozu mukai avizn'ta kAn'taL
cilampuTan kamazum cAral
ilagku malai n'ATan malarn'ta mArpE!

maNamanaiyuL pukka tOzi talaimakaLatu kavin kaNTu colliyatu.- putukkayattu vaNNakkan kampUr kizAn

299. n'eytal
uru kezu yAnai uTai kOTu anna,
tatar piNi avizn'ta tAzai vAn pU,
tayagku irug kOTai tUkkalin, n'uN tAtu
vayagku izai makaLir vaNTal tAam
5
kAmar ciRukuTi pulampinum, avarkAN:
n'Am ilam Akutal aRitum mannO-
vil eRi pajci pOla, malku tirai
vaLi poru vayagku picir pogkum
n'aLi kaTaR cErppanoTu n'akAa UgkE.

tOzi, talaimakan ciRaippuRamAkac colliyatu.- vaTama vaNNakkan pEricAttanAr

300. marutam
cuTart toTik kOmakaL cinan'tena, atan etir
maTat takai Ayam kaitozutAagku,
uRu kAl oRRa olki, Ampal
tAmaraikku iRaijcum taN tuRai Uran-
5
ciRu vaLai vilai enap perun' tEr paNNi, em
mun kaTai n'iRIic cenRicinOnE!
n'Iyum, tEroTu van'tu pErtal cellAtu,
n'ey vArn'tanna tuy aTagku n'arampin
irum pAN okkal talaivan! perum puN
10
Eer tazumpan UNUr AgkaN,
piccai cUz perug kaLiRu pOla, em
aTTil Olai toTTanai n'inmE.

vAyil maRuttatu; varaivu kaTAyatUum Am, mARROr n'otumalALar varaivin mEliTTu. marutattuk kaLavu - paraNar

302. pAlai
izai aNi makaLirin vizaitakap pUtta
n'ITu curi iNara cuTar vIk konRaik
kATu kavin pUttaAyinum, n'anRum
varu mazaikku etiriya maNi n'iRa irum putal
5
n'arai n'iRam paTutta n'al iNart teRuz vI
tAam tEralarkollO-cEy n'ATTu,
kaLiRu utaittu ATiya kaviz kaN iTu n'IRu
veLiRu il kAza vElam n'ITiya
pazagkaN mutu n'eRi maRaikkum,
10
vazagku arug kAnam iRan'ticinOrE?

paruvam kazin'tatu kaNTu talaimakaL colliyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

310. marutam
viLakkin anna cuTar viTu tAmarai,
kaLiRRuc cevi anna pAcaTai tayagka,
uNtuRai makaLir iriya, kuNTu n'Ir
vALai piRazum UraRku, n'ALai
5
makaT koTai etirn'ta maTam kezu peNTE!
tolain'ta n'Avin ulain'ta kuRu mozi
uTanpaTTu, OrAt tAyaroTu ozipuTan
collalaikollO n'IyE-vallai,
kaLiRu peRu valcip pANan kaiyatai
10
vaL uyirt taNNumai pOla,
uL yAtum illatu Or pOrvaiam collE?

vAyilAkap pukka viRaliyait tOzi colliyatu; viRaliyai etirppaTTa parattai colliyatUum Am.-paraNar

318. pAlai
n'inaittalum n'inaitirO-aiya! anRu n'Am
paNait tAL Omaip paTu cinai payan'ta
porun'tAp pukar n'izal irun'tanemAka,
n'aTukkam ceyyAtu, n'aNNuvazit tOnRi,
5
oTittu micaik koNTa Ogku maruppu yAnai
poRi paTu taTakkai curukki, piRitu Or
ARu iTaiyiTTa aLavaikku, vERu uNarn'tu,
enRUz viTar akam cilampa,
pun talai maTap piTi pulampiya kuralE?

pirivu uNarttappaTTa talaimakanait tOzi colliyatu.- pAlai pATiya perug kaTugkO

333. pAlai
mazai tozil ulan'tu, mA vicumpu ukan'tena,
kazai kavin azin'ta kal atarc ciRu n'eRip
paral aval URal ciRu n'Ir marugkin,
pU n'utal yAnaiyoTu puli porutu uNNum
5
curan iRan'tu, ariya ennAr, uran azin'tu,
uL mali n'ejcamoTu vaNmai vENTi,
arum poruTku akanRa kAtalar muyakku etirn'tu,
tirun'tizaip paNait tOL peRun'ar pOlum;
n'IgkukamAtO n'in avalam-Ogkumicai,
10
uyar pukaz n'al il oN cuvarp porun'ti
n'ayavaru kurala palli,
n'aLLen yAmattu, uLLutoRum paTumE.

poruLvayiR pirivinkaN ARRALAkiya talaimakaLait tOzi vaRpuRuttatu.-kaLLik kuTip pUtam pullanAr

340. marutam
pullEn, makizn'a! pulattalum illEn-
kallA yAnaik kaTun' tErc ceziyan
paTai mAN perug kuLa maTai n'Ir viTTena,
kAl aNain'tu etiriya kaNaik kOTTu vALai
5
aLLal am kazani uLvAy OTi,
pakaTu cERu utaitta puLLi veN puRattu,
cej cAl uzavar kOl puTai matari,
paig kAR ceRuvin aNaimutal piRazum
vANan ciRukuTi anna, en
10
kOL n'Er el vaLai n'ekiztta n'ummE!

parattaiyiR maRuttan'ta talaimakanait talaimakaL n'on'tu colliyatu.-n'akkIrar

344. kuRijci
aNi varai marugkin aitu vaLarn'tiTTa
maNi Er tOTTa mai Ar Enal
irum piTit taTak kaiyin taTaiiya perum punam
kAval kaNNinam Ayin-Ayizai!-
5
n'am n'ilai iTai terin'tu uNarAn, tan malai
Aram n'Iviya aNi kiLar Akam
cAral n'IL iTaic cAla vaNTu Arppa,
celvan cellumkol tAnE-uyar varaip
perug kal viTarakam cilampa, irum puli
10
kaLiRu tolaittu uraRum kaTi iTi mazai cettu,
cen' tinai uNagkal tokukkum,
in kal yANart tam uRaivin UrkkE?

tOzi ciRaippuRamAkat talaimakan kETpac colliyatu.-maturai aRuvai vANi kan iLavETTanAr

349. n'eytal
kaTun' tEr ERiyum, kAlin cenRum,
koTug kazi marugkin aTumpu malar koytum,
kaitai tUkkiyum, n'eytal kuRRum,
puNarn'tAm pOla, uNarn'ta n'ejcamoTu
5
vaikalum inaiyam Akavum, cey tArp
pacum pUN vEn'tar azin'ta pAcaRai,
oLiRu vEl azuvattuk kaLiRu paTap poruta
perum puNNuRun'arkkup pEey pOla,
pinnilai muniyA n'amvayin,
10
en ena n'inaiyumkol, paratavar makaLE?

talaimakan, tOzi kETpat tannuLLE colliyatu.- miLai kizAn n'alvETTanAr

362. pAlai
vinai amai pAvaiyin iyali, n'un'tai
manai varai iRan'tu van'tanai; Ayin,
talai n'ATku etiriya taN pata ezili
aNi miku kAnattu akan puRam paran'ta
5
kaTuj cemmUtAy kaNTum, koNTum,
n'I viLaiyATuka ciRitE; yAnE,
maza kaLiRu urijciya parArai vEgkai
maNal iTu marugkin irum puRam porun'ti,
amar varin, ajcEn, peyarkkuven;
10
n'umar varin, maRaikuven-mAayOLE!

uTanpOkAn'inRa talaimakan, talaimakaTkuc colliyatu.-maturai marutan iLa n'AkanAr

376. kuRijci
muRajcevi yAnait taTak kaiyin taTaii
iRaijciya kurala pain' tAT cen' tinai,
varaiyOn vaNmai pOla, pala uTan
kiLaiyOTu uNNum vaLaivAyp pAcinam!
5
kullai, kuLavi, kUtaLam, kuvaLai,
illamoTu miTain'ta Irn' taN kaNNiyan,
cuRRu amai villan, ceyalait tOnRum
n'al tAr mArpan, kANkuRin, ciRiya
n'anku avaRku aRiya uraimin; piRRai
10
aNagkum aNagkum pOlum? aNagki,
vaRum punam kAval viTAmai
aRin'tanir allirO, aRan il yAyE?

tOzi, kiLimEl vaittuc ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIiyatu.-kapilar

389. kuRijci
vEgkaiyum puli InRana; aruviyum
tEm paTu n'eTu varai maNiyin mAnum;
annaiyum amarn'tu n'OkkinaLE, ennaiyum-
kaLiRRu mukam tiRan'ta kallA vizut toTai
5
Eval iLaiyaroTu mA vazippaTTena,
'ciRu kiLi muraNiya perug kural Enal
kAval n'I' enROLE; cEvaloTu
cilampin pOkiya citar kAl vAraNam
mutaic cuval kiLaitta pUzi, mikap pala
10
n'an pon imaikkum n'ATanoTu
anpuRu kAmam amaika n'am toTarpE.

pakaRkuRi van'tu ozukAn'inRa kAlattut talaimakan kETpac colliyatu.-kAvirip pUmpaTTinattuc cegkaNNanAr

393. kuRijci
n'eTug kazai n'ivan'ta n'izal paTu cilampin
kaTuj cUl vayappiTi kanRu InRu uyagka,
pAl Ar pacum puniRu tIriya, kaLi ciRan'tu,
vAlA vEzam vaNar kural kavartalin,
5
kAnavan eRin'ta kaTuj celal jekizi
vEy payil aTukkam cuTara minni,
n'ilai kiLar mInin, tOnRum n'ATan
iravin varUum iTumpai n'Am uya,
varaiya van'ta vAymaikku ERpa,
10
n'amar koTai n'Ern'tanar Ayin, avaruTan,
n'Ervarkol vAzi-tOzi!-n'am kAtalar
putuvar Akiya varavum, n'in
vatuvai n'AN oTukkamum kANugkAlE?

varaivu malin'tatu.-kOvUr kizAr

399. kuRijci
aruvi Arkkum peru varai aTukkattu,
kuruti oppin kamaz pUg kAn'taL
vari aNi ciRakin vaNTu uNa malarum
vAzai am cilampil, kEzal keNTiya
5
n'ilavarai n'ivan'ta pala uRu tiru maNi
oLi tikaz viLakkattu, InRa maTap piTi,
kaLiRu puRagkAppa, kanRoTu vatiyum
mA malai n'ATan n'ayan'tanan varUum
perumai uTaiyaL enpatu
10
tarumO-tOzi!-n'in tiru n'utal kavinE?

n'eTugkAlam van'tu ozuka ARRAmai vERupaTa n'inRa talaimakaLait tOzi, 'emperumAn itaRkAya n'allatu puriyum' enRu talaimakan ciRaippuRattAnAkac colliyatu.'itaRkAya n'allatu puriyum perumAn tiRam vENTum'