kAkkai

31. n'eytal
mA irum parappakam tuNiya n'Okki,
cEyiRA eRin'ta ciRu veN kAkkai
pAy irum panik kazi tuzaii, paig kAl
tAn vIz peTaikkup payiriTUu, curakkum
5
ciRu vI jAzal tuRaiyumAr initE;
perum pulampu uRRa n'ejcamoTu, pala n'inain'tu,
yAnum inaiyEn-Ayin, AnAtu
vERu pal n'ATTil kAl tara van'ta
pala uRu paNNiyam izitaru n'ilavumaNal
10
n'eTuj cinaip punnaik kaTuj cUl veN kuruku
ulavut tirai Otam verUum
uravu n'Irc cErppanoTu maNavA UgkE.

talaivanciRaippuRattAnAka, talaivi vanpuRai etir azin'tatu.-n'akkIranAr

231. n'eytal
mai aRa viLagkiya maNi n'iRa vicumpil
kaitozum marapin ezu mIn pOla,
perug kaTaR parappin irum puRam tOya,
ciRu veN kAkkai palavuTan ATum
5
tuRai pulampu uTaittE-tOzi!-paNTum,
uL Urk kurIik karu uTaittanna,
perum pOtu avizn'ta karun' tAT punnaik
kAnal am koNkan tan'ta
kAtal n'ammoTu n'IgkAmARE.

ciRaippuRamAkat tOzi colli, varaivu kaTAyatu.-iLan'AkanAr

258. n'eytal
pal pUg kAnal pakaRkuRi marIi
celval-koNka!-ceRittanaL yAyE-
katir kAl vempak kalkAy jAyiRRut
tiruvuTai viyal n'akar varu virun'tu ayarmAr,
5
poRRoTi makaLir puRagkaTai ukutta
kokku ukir n'imiral mAn'ti, el paTa,
akal agkATi acai n'izal kuvitta
pacciRAk kavarn'ta pacug kaT kAkkai
tUgkal vagkattuk kUmpil cEkkum
10
marugkUrp paTTinattu anna, ivaL
n'erugku Er elvaLai OTuva kaNTE.

tOzi ceRippu aRivuRIiyatu.-n'akkIrar

272. n'eytal
kaTal am kAkkaic cev vAyc cEval,
paTiva makaLir koTi koytu azitta
pommal aTumpin veN maNal oru ciRai,
kaTuj cUl vatin'ta kAmar pETaikku,
5
iruj cERRu ayirai tEriya, teN kazip
pUuTaik kuTTam tuzavum tuRaivan
n'alkAmaiyin, n'acai pazutAka,
perug kaiyaRRa en ciRumai, palar vAy
ampal mUtUr alarn'tu,
10
n'Oy AkinRu; atu n'Oyinum peritE.

varaiyAtu n'eTugkAlam van'tozuka ARRALAya talaimakaL colliyatu; tOzi talaimakaLukkuc colluvALAy, talaimakan kETpac colliyatUum Am.-mukkal AcAn n'alveLLaiyAr

281. pAlai
mAcu il maratta pali uN kAkkai
vaLi poru n'eTuj cinai taLiyoTu tUgki,
vel pOrc cOzar kazAark koLLum
n'al vakai miku palik koTaiyOTu ukukkum
5
aTagkAc conRi, am pal yANar
viTakkuTaip peruj cORu, uLLuvana iruppa,
mazai amain'tu uRRa mAl iruL n'aTu n'AL,
tAm n'am uzaiyarAkavum, n'Am n'am
panik kaTumaiyin, n'ani peritu azugki,
10
tujcAm Akalum aRivOr
anpilar-tOzi!-n'am kAtalOrE.

vanpoRai etir azin'ta talaimakaL tOzikkuc colliyatu; 'ARRAL' enak kavanRa tOzi talaimakaTku uraittatUum Am.- kazArk kIran eyiRRiyAr

343. pAlai
mullai tAya kal atarc ciRu n'eRi
aTaiyAtu irun'ta am kuTic cIRUrt
tAtu eru maRukin, A puRam tINTum
n'eTu vIz iTTa kaTavuL Alattu,
5
uku pali arun'tiya toku viraR kAkkai
punkaN an'tik kiLaivayin ceRiya,
paTaiyoTu van'ta paiyuL mAlai
illaikol vAzi-tOzi!-n'attuRan'tu
arum poruT kUTTam vENTip
10
pirin'tu uRai kAtalar cenRa n'ATTE?

talaimakaL piriviTai ARRALAyc colliyatu.-karuvUrk katappiLLaic cAttanAr

345. n'eytal
kAnaR kaNTal kazanRu uku paig kAy
n'Il n'iRa irug kazi uTpaTa vIzn'tena,
uRu kAl tUkka, tUgki Ampal,
ciRu veN kAkkai Avittanna,
5
veLiya viriyum tuRaiva! enRum,
aLiya periya kENmai n'um pOl,
cAlpu etirkoNTa cemmaiyOrum
tERA n'ejcam kaiyaRupu vATa,
n'ITinRu virumpAr Ayin,
10
vAztal maRRu evanO? tEykamA teLivE!

teLiviTai vilagkiyatu.-n'ampi kuTTuvanAr

358. n'eytal
'perun' tOL n'ekiza, av vari vATa,
ciRu mel Akam perum pacappu Ura,
innEm Aka, eR kaNTu n'ANi,
n'innoTu teLittanar Ayinum, ennatUum,
5
aNagkal Ompumati, vAziya n'I!' ena,
kaNam kezu kaTavuTku uyar pali tUuy,
paravinam varukam cenmO-tOzi!-
peruj cEyiRavin tuyt talai muTagkal
ciRu veN kAkkai n'AL irai peRUum
10
pacum pUN vazuti marugkai anna, en
arum peRal Ay kavin tolaiya,
pirin'tu ANTu uRaital valliyOrE.

paTTapinRai varaiyAtu poruLvayiR pirin'ta kAlattu, tOzi, 'ivaL ARRA LAyinAL; ivaLai izan'tEn' enak kavanRAL vaRpuRuttatu; ak kAlattu ARRA LAy n'inRa talaimakaL tOzikkuc colliyatUum Am.- n'akkIrar

367. mullai
koTug kaN kAkkaik kUr vAyp pETai
n'aTugku ciRaip piLLai tazIi, kiLai payirn'tu,
karug kaN karunaic cen'n'el veN cORu
cUruTaip paliyoTu kavariya, kuRug kAl
5
kUzuTai n'al manaik kuzuvina irukkum
mUtil aruman pEr icaic ciRukuTi
mel iyal arivai! n'in pal irug katuppin
kuvaLaiyoTu toTutta n'aRu vI mullait
taLai aviz alarit taN n'aRug kOtai
10
iLaiyarum cUTi van'tanar: n'amarum
viri uLai n'an mAk kaTaii,
pariyAtu varuvar, ip pani paTu n'ALE.

varavu malin'tatu-n'akkIrar