kiLi (pAcinam, kiLLai)

13. kuRijci
ezAaAkalin, ezil n'alam tolaiya
azAatImO, n'otumalar talaiyE!-
Enal kAvalar mA vIzttup paRitta
pakazi anna cEyari mazaik kaN,
5
n'alla perun' tOLOyE! kollan
eRi pon pitirin ciRu pala tAay
vEgkai vI ukum Ogku malaik kaTci
mayil aRipu aRiyAmannO;
payil kural kavarum paim puRak kiLiyE.

iyaRkaippuNarcciyin piRRai jAnRu, talaiviyin vERupATu kaNTa tOzi, talaivi maRaittaRkuc colliyatu.- kapilar

25. kuRijci
av vaLai verin'in arakku Irttanna
cev vari itaza cEN n'ARu piTavin
n'aRun' tAtu ATiya tumpi, pacug kEzp
pon urai kallin, n'al n'iRam peRUum
5
vaLa malai n'ATan n'erun'al n'ammoTu
kiLai mali ciRu tinaik kiLi kaTin'tu acaii,
colliTam peRAan peyarn'tanan; peyarn'tatu
allal anRu atu-kAtal am tOzi!-
tAtu uN vETkaiyin pOtu terin'tu UtA
10
vaNTu Oranna avan taNTAk kATci
kaNTum, kazal toTi valitta en
paNpu il ceyti n'inaippu AkinRE!

talaimakaLait tOzi kuRai n'ayappuk kURiyatu.- pEri cAttanAr

102. kuRijci
koTug kuraR kuRaitta cev vAyppaig kiLi!
ajcal Ompi, Ar patam koNTu,
n'in kuRai muTitta pinRai, en kuRai
ceytalvENTumAl; kai tozutu irappal;
5
pal kOT palavin cAral avar n'ATTu,
n'in kiLai marugkin, cERiAyin,
am malai kizavORku uraimati-im malaik
kAnak kuRavar maTa makaL
Enal kAval AyinaL enavE.

kAmam mikka kazipaTarkiLavi.-cempiyanAr

104. kuRijci
pUm poRi uzuvaip pEz vAy ERRai
tEm kamaz cilampin kaLiRRoTu porinE,
tuRukal mImicai, uRukaN ajcAk
kuRak kuRumAkkaL pukaRciyin eRin'ta
5
toNTakac ciRu paRaip pANi ayalatu
pain' tAL cen'tinaip paTu kiLi Oppum
Ar kali veRpan mArpu n'ayan'tu uRaiyum
yAnE anRiyum uLarkol-pAnAL,
pAmpuTai viTara Ogku malai miLira,
10
urumu civan'tu eRiyum pozutoTu, peru n'Ir
pOkku aRa vilagkiya cAral,
n'Okku aruj ciRu n'eRi n'inaiyumOrE?

talaivi ARupArttu uRRa accattAl colliyatu.-pEri cAttanAr

134. kuRijci
'initin initu talaippaTum' enpatu
itukol?-vAzi, tOzi!-kAtalar
varu kuRi ceyta varaiyakac ciRu tinaic
cev vAyp pAcinam kaTIiyar, 'koTicci!
5
av vAyt taTTaiyoTu avaNai Aka!' ena,
EyaLman yAyum; n'un'tai, 'vAziyar,
am mA mEni n'irai toTik kuRumakaL!
cellAyO; n'in muL eyiRu uNku' ena,
melliya iniya kURalin, yAn aHtu
10
ollEn pOla uraiyATuvalE!

'iRceRippAr' ena ARRALAya talaiviyai, aHtu ilar enpatu paTa, tOzi colliyatu.

143. pAlai
aitE kamma yAnE; oyyena,
taru maNal jemiriya tiru n'akar muRRattu,
Orai Ayamum n'occiyum kANtoRum,
n'Ir vAr kaNNEn kaluzum enninum,
5
kiLLaiyum, 'kiLai' enak kUum; iLaiyOL
vazu ilaL amma, tAnE; kuzIi,
ampal mUtUr alar vAyp peNTir
innA in urai kETTa cil n'AL
aRiyEn pOla uyirEn;
10
'n'aRiya n'ARum n'in katuppu' enREnE.

manai maruTci.-kaNNakAran koRRanAr

147. kuRijci
yAgku AkuvamO-'aNi n'utaR kuRumakaL!
tEm paTu cAraR ciRu tinaip perug kural
cev vAyp paig kiLi kavara, n'I maRRu
ev vAyc cenRanai, avaN?' enak kURi,
5
annai AnAL kazaRa, mun n'inRu,
'aruvi Arkkum peru varai n'ATanai
aRiyalum aRiyEn; kANTalum ilanE;
vetir punai taTTaiyEn malar pUk koytu,
cunai pAyn'tu ATiRRum ilan' ena n'inaivilai
10
poyyal, an'tO! vAyttanai? atu kETTu,
talai iRaijcinaLE annai;
celavu ozin'tanaiyAl, aLiyai n'I, punattE?

ciRaippuRamAkattOzi colliyatu.-koLLampakkanAr

194. kuRijci
amma vAzi, tOzi! kaimmARu
yAtu ceyvAgkol n'AmE-kaya vAyk
kanRuTai marugkin piTi puNarn'tu iyalum,
valan uyar maruppin, n'ilam Irt taTak kai,
5
aNNal yAnaikku anRiyum, kal micait
tani n'ilai itaNam pulampap pOki,
man'tiyum aRiyA maram payil oru ciRai,
kunRa veRpanoTu n'Am viLaiyATa,
irumpu kavarkoNTa EnaR
10
perug kural koLLAc ciRu pacug kiLikkE?

ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIiyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

206. kuRijci
'tuyt talaip puniRRuk kural pAl vArpu iRaijci,
tOTu alaik koNTana Enal enRu,
tuRu kal mImicaik kuRuvana kuzIi,
cev vAyp pAcinam kavarum' enRu, av vAyt
5
taTTaiyum puTaittanai, kavaNaiyum toTukka' ena
en'tai van'tu uraittananAka, annaiyum,
'n'al n'AL vEgkaiyum malarkamA, ini' ena
en mukam n'OkkinaL; evankol?-tOzi!-
celvAL enRukol? 'ceRippal' enRukol?
10
kal kezu n'ATan kENmai
aRin'tanaLkol? aHtu aRikalen yAnE!

talaimakan ciRaippuRattAnAkat tOzi colliyatu.-aiyUr muTavanAr

209. kuRijci
malai iTampaTuttuk kOTTiya kollait
taLi patam peRRa kAn uzu kuRavar
cila vittu akala iTTena, pala viLain'tu,
iRagkukural piRagkiya Enal uLLAL,
5
mazalai am kuRumakaL, mizalaiam tIm kural
kiLiyum tAm aRipavvE; enakkE
paTumkAl paiyuL tIrum; paTAatu
tavirumkAlaiAyin, en
uyirOTu ellAm uTan vAgkummE!

kuRai maRukkappaTTup pinninRa talaimakan ARRAnAy, n'ejciRkuc colluvAnAyc colliyatu; tOzi kETTuk kuRai muTippatu payan.-n'occi n'iyamagkizAr

259. kuRijci
yAgkuc ceyvAmkol-tOzi!-pon vI
vEgkai Ogkiya tEm kamaz cAral,
perug kal n'ATanoTu irum punattu alki,
cev vAyp paig kiLi Oppi, av vAyp
5
peru varai aTukkattu aruvi ATi,
cAral Aram vaNTu paTa n'Ivi,
peritu amarn'tu iyain'ta kENmai ciRu n'ani
ariya pOlak kANpEn-viri tiraik
kaTal peyarn'tanaiya Aki,
10
pular patam koNTana EnaR kuralE?

tOzi talaimakaLaic ceRippu aRivuRIi, varaivu kaTAyatu.-koRRag koRRanAr

288. kuRijci
aruvi Arkkum aNagkuTai n'eTug kOTTu
jAgkar, iLa veyil uNIiya, Ogku cinaip
pIli majjai peTaiyOTu Alum
kunRa n'ATan pirivin cenRu,
5
n'al n'utal paran'ta pacalai kaNTu, annai
cem mutu peNTiroTu n'el mun n'iRIi,
kaTTin kETkum Ayin, veRpil
EnaR cen' tinaip pAl Ar kozug kuraR
ciRu kiLi kaTikam cenRum, 'in'
10
n'eTu vEL aNagkiRRu' ennumkol atuvE?

tOzi ciRaippuRamAkat talaimakaTku uraippALAy, veRi aRivuRIi varaivu kaTA yatu.-kuLampanAr

301. kuRijci
'n'IL malaik kalitta perug kOR kuRijci
n'ALmalar puraiyum mEni, peruj cunai
malar piNaittanna mA itaz mazaik kaN,
mayil Oranna cAyal, cen' tArk
5
kiLi Oranna kiLavi, paNait tOL,
pAvai anna vanappinaL ivaL' ena,
kAmar n'ejcamoTu pala pArATTi,
yAy maRappu aRiyA maTan'tai-
tEm maRappu aRiyAk kamaz kUn'talaLE.

cETpaTuttu, 'pirivinkaN anpin iyaRkaiyil takuvakaiyatOr ARRAmaiyi nAn' enRu, tOzi tannuLLE colliyatu.-pANTiyan mARan vazuti

304. kuRijci
vAral men tinaip pularvuk kural mAn'ti,
cAral varaiya kiLaiuTan kuzIi,
vaLi eRi vayirin kiLi viLi payiRRum
n'aLi iruj cilampin n'al malai n'ATan
5
puNarin, puNarumAr ezilE; piriyin,
maNi miTai ponnin mAmai cAya, en
aNi n'alam citaikkumAr pacalai; atanAl,
acuNam kolpavar kai pOl, n'anRum,
inpamum tunpamum uTaittE,
10
taN kamaz n'aRun' tAr viRalOn mArpE.

varaiyAtu n'eTugkAlam van'tozuka, ARRALAkiya talaimakaL vanpuRai etir mozin'tatu.- mAROkkattu n'appacalaiyAr

317. kuRijci
n'ITu iruj cilampin piTiyoTu puNarn'ta
pUm poRi oruttal En'tu kai kaTuppa,
tOTu talai vAgkiya n'ITu kuraR pain' tinai,
pavaLac cev vAyp paig kiLi kavarum
5
uyar varai n'ATa! n'I n'ayan'tOL kENmai
annai aRikuvaL Ayin, pani kalan'tu
en AkuvakoltAnE-en'tai
Ogku varaic cAral tIm cunai ATi,
AyamoTu kuRRa kuvaLai
10
mA itaz mA malar puraiiya kaNNE?

tOzi, talaimakanai varaivu kaTAyatu.-maturaip pUvaNTa n'Akan vETTanAr

328. kuRijci
kizagku kIz vIzn'tu, tEn mEl tUgki,
ciRcila vittip paRpala viLain'tu,
tinai kiLi kaTiyum perug kal n'ATan
piRappu Oranmai aRin'tanam: atanAl,
5
atu ini vAzi-tOzi!-oru n'AL,
ciRu pal karuvittu Aki, valan Erpu,
perum peyal talaika, punanE!-iniyE,
eN pizi n'eyyoTu veN kizi vENTAtu
cAn'tu talaikkoNTa Ogku peruj cAral,
10
vilagku malai aTukkattAnum,
kalam peRu viRali ATum iv UrE.

tOzi varaiviTai ARRALAkiya talaimakaLai vaRpuRuttatu.-tol kapilar

368. kuRijci
perum punam kavarum ciRu kiLi Oppi,
karug kAl vEgkai Ucal tUgki,
kOTu En'tu alkul tazai aNin'tu, n'ummoTu
ATinam varutalin iniyatum uNTO?
5
n'eRi paTu kUzaik kAr mutirpu irun'ta
veRi kamaz koNTa n'ARRamum, ciRiya
pacalai pAytaru n'utalum, n'Okki,
vaRitu uku n'ejcinaL, piRitu onRu cuTTi,
veyya uyirttanaL yAyE-
10
aiya!-ajcinam, aLiyam yAmE!

tOzi, talaimakaRkuc ceRippu aRivuRIiyatu.- kapilar

376. kuRijci
muRajcevi yAnait taTak kaiyin taTaii
iRaijciya kurala pain' tAT cen' tinai,
varaiyOn vaNmai pOla, pala uTan
kiLaiyOTu uNNum vaLaivAyp pAcinam!
5
kullai, kuLavi, kUtaLam, kuvaLai,
illamoTu miTain'ta Irn' taN kaNNiyan,
cuRRu amai villan, ceyalait tOnRum
n'al tAr mArpan, kANkuRin, ciRiya
n'anku avaRku aRiya uraimin; piRRai
10
aNagkum aNagkum pOlum? aNagki,
vaRum punam kAval viTAmai
aRin'tanir allirO, aRan il yAyE?

tOzi, kiLimEl vaittuc ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIiyatu.-kapilar

389. kuRijci
vEgkaiyum puli InRana; aruviyum
tEm paTu n'eTu varai maNiyin mAnum;
annaiyum amarn'tu n'OkkinaLE, ennaiyum-
kaLiRRu mukam tiRan'ta kallA vizut toTai
5
Eval iLaiyaroTu mA vazippaTTena,
'ciRu kiLi muraNiya perug kural Enal
kAval n'I' enROLE; cEvaloTu
cilampin pOkiya citar kAl vAraNam
mutaic cuval kiLaitta pUzi, mikap pala
10
n'an pon imaikkum n'ATanoTu
anpuRu kAmam amaika n'am toTarpE.

pakaRkuRi van'tu ozukAn'inRa kAlattut talaimakan kETpac colliyatu.-kAvirip pUmpaTTinattuc cegkaNNanAr