kuyil

9. pAlai
azivilar muyalum Arva mAkkaL
vazipaTu teyvam kaN kaNTAagku,
alamaral varuttam tIra, yAza n'in
n'ala men paNait tOL eytinam; Akalin,
5
porip pUm punkin azaR takai oN muRi
cuNagku aNi vana mulai aNagku koLat timiri,
n'izal kANtORum n'eTiya vaiki,
maNal kANtORum vaNTal taii,
varun'tAtu Ekumati-vAl eyiRROyE!
10
mA n'anai kozuti makiz kuyil Alum
n'aRun' taN pozila, kAnam;
kuRum pal Ura, yAm cellum ARE.

uTanpOkAn'inRa talaimakan talaimakaTku uraittatu.-pAlai pATiya perugkaTugkO

97. mullai
azun'tu paTu vizup puN vazumpu vAypularA
evva n'ejcattu eHku eRin'tAgku,
pirivila pulampi n'uvalum kuyilinum,
tERu n'Ir kezIiya yARu n'ani koTitE;
5
ataninum koTiyaL tAnE, 'matanin
tuyt talai itaza paig kurukkattiyoTu
pittikai viravu malar koLLIrO?' ena
vaNTu cUz vaTTiyaL tiritarum
taNTalai uzavar tani maTa makaLE.

paruvam kaNTu ARRALAya talaivi tOzikku uraittatu.-mARan vazuti

118. pAlai
aTaikarai mAattu alagku cinai poliyat
taLir kavin eytiya taN n'aRum potumpil,
cEvaloTu kezIiya ceg kaN irug kuyil
pukanRu etir Alum pU mali kAlaiyum,
5
'akanROrmanRa n'am maRan'ticinOr' ena,
iNar uRupu, uTaivatantalaiyum puNarvinai
Ova mAkkaL oL arakku UTTiya
tukilikai anna, tuyt talaip pAtiri
vAl itaz alari vaNTu paTa En'ti,
10
putu malar teruvutoRu n'uvalum
n'otumalATTikku n'Om, en n'ejcE!

paruvam kaNTu ARRALAya talaivi colliyatu.-pAlai pATiya perugkaTugkO

157. pAlai
irug kaN jAlattu INTu tozil utavip
perum peyal pozin'ta vazi n'AL amaiyattu,
pal poRi aravin cel puRam kaTuppa
yARRu aRal n'uNagkiya n'AT pata vEnil,
5
iNar tutai mAatta puNar kuyil viLittoRum,
n'amvayin n'inaiyum n'ejcamoTu, kaimmikak
kETToRum kaluzumAl peritE-kATTa
kuRum poRai ayala n'eTun' tAL vEgkai
am pUn' tAtu ukkanna
10
n'uN pal titti mAayOLE.

poruLvayiR pirin'ta talaivan paruvam uNarn'ta n'ejciRku uraittatu.-iLa vETTanAr

224. pAlai
anpinar, mannum periyar; atantalai,
'pinpani amaiyam varum' ena, munpanik
kozun'tu mun'tuRIik kuravu arumpinavE;
'puNarn'tIr puNarminO' enna, iNarmicaic
5
ceg kaN irug kuyil etir kural payiRRum
inpa vEnilum van'tanRu; n'amvayin
'piriyalam' enRu, teLittOr tEettu,
ini evan mozikO, yAnE-kayan aRak
kaN azin'tu ulaRiya pal mara n'eTu n'eRi
10
vil mUcu kavalai vilagkiya
vem munai aruj curam munniyOrkkE?

tOziyAl pirivu uNarttappaTTa talaimakaL peyarttum col kaTAvappaTTu,'aRivilAtEm ennai colliyum, piriyAr AkArO?' enRu colliyatu.-pAlai pATiya perugkaTugkO

243. pAlai
tEm paTu cilampil teL aRal tazIiya
tuRukal ayala tU maNal aTaikarai,
alagku cinai potuLiya n'aRu vaTi mAattup
potumputORu alkum pUg kaN irug kuyil,
5
'kavaRu peyarttanna n'illA vAzkkai iTTu
akaRal Ompumin, aRivuTaiyIr!' ena,
kaiyaRat tuRappOrk kazaRuva pOla,
mey uRa irun'tu mEvara n'uvala,
innAtu Akiya kAlai, poruLvayiR
10
piriyal ATavarkku iyalpu enin,
aritu manRamma, aRattinum poruLE?

piriviTai melin'ta talaimakaL colliyatu.-kAmakkaNip pacalaiyAr

246. pAlai
iTUu UgkaN iniya paTUum;
n'eTuj cuvarp palliyum pAgkil tERRum;
manai mA n'occi mImicai mAc cinai,
vinai mAN irug kuyil payiRRalum payiRRum;
5
uram puri uLLamoTu curam pala n'In'ti,
ceyporuTku akanRanarAyinum poyyalar,
varuvar vAzi-tOzi!-puRavin
pon vIk konRaiyoTu piTavut taLai aviza,
in icai vAnam iragkum; avar,
10
'varutum' enRa paruvamO ituvE?

piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu.-kAppiyaj cEn'tanAr