puRA

66. pAlai
miLaku peytanaiya cuvaiya pun kAy
ulaRu talai ukAayc citar citarn'tu uNTa
pulampu koL n'eTuj cinai ERi, n'inain'tu, tan
poRi kiLar eruttam veRi paTa maRuki,
5
pun puRA uyavum ven' tukaL iyavin,
n'ayan'ta kAtalaR puNarn'tanaL Ayinum,
civan'tu oLi mazugki amarttanakollO-
kOtai mayagkinum, kuRun' toTi n'ekizinum,
kAz peyal alkul kAcu muRai tiriyinum,
10
mAN n'alam kaiyaRak kaluzum en
mAyak kuRumakaL malar Er kaNNE?

manai maruTci.-inican'ta n'AkanAr

71. pAlai
mannAp poruT piNi munni, 'innatai
vaLai aNi munkai n'in ikuLaikku uNarttu' enap
pal mAN irattir Ayin, 'cenm' ena,
viTun'aL Atalum uriyaL; viTinE,
5
kaNNum n'utalum n'Ivi, mun n'inRu,
pirital vallirO-aiya! celvar
vakai amar n'al il aka iRai uRaiyum
vaNNap puRavin ceg kAR cEval
vIz tuNaip payirum kaiyaRu mural kural
10
n'um ilaL pulampak kETToRum
pommal Oti peru vituppuRavE?

talaivanait tOzi celavu azugkuvittatu.-vaNNappuRak kan'tarattanAr

162. pAlai
'manai uRai puRavin ceg kAR pETaik
kAmar tuNaiyoTu cEval cEra,
pulampinRu ezutaru punkaN mAlait
taniyE iruttal ARREn' enRu, n'in
5
pani vAr uNkaN paitala kaluza,
'n'ummoTu varuval' enRi; emmoTu-
perum peyart tan'tai n'ITu pukaz n'eTu n'akar
yAyoTu n'ani mika maTavai!-munAatu
vEnil iRRit tOyA n'eTu vIz,
10
vazi n'Ar Ucalin, kOTai tUkkutoRum,
tujcu piTi varuTum attam
vallai Akutal ollumO, n'inakkE?

'uTan pOtuval' enRa talaivikkut talaivan coRRatu.

189. pAlai
tam alatu illA n'am n'ayan'tu aruLi
innum vArAr; Ayinum, cenniyar,
teRal arug kaTavuL munnar, cIRiyAz
n'arampu icaittanna in kuraR kurukin
5
kagkai vagkam pOkuvarkollO-
ev vinai ceyvarkol tAmE?-vev vinaik
kolai val vETTuvan valai parin'tu pOkiya
kAnap puRavin cEval vAy n'Ul
cilampi am cinai verUum,
10
alagkal ulavai am kATu iRan'tOrE?

piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu.

305. pAlai
vari aNi pan'tum, vATiya vayalaiyum,
mayil aTi anna mAk kural n'occiyum,
kaTiyuTai viyal n'akar kAN varat tOnRa,
tamiyE kaNTa taNTalaiyum teRuvara,
5
n'Oy AkinRE-makaLai!-n'in tOzi,
eri cinam taNin'ta ilai il am cinai
varip puRap puRavin pulampu koL teL viLi,
uruppu avir amaiyattu, amarppanaL n'Okki,
ilagku ilai veL vEl viTalaiyai
10
vilagku malai Ar iTai n'aliyumkol enavE.

n'aRRAy, tOzikkuc colliyatu; manai maruTciyum Am.-kayamanAr

314. pAlai
'mutirn'tOr iLamai azin'tum eytAr;
vAz n'AL vakai aLavu aRijarum illai;
mArip pittikattu Ir itaz alari
n'aRug kAz AramoTu miTain'ta mArpil,
5
kuRum poRik koNTa kommai am pukarppin
karug kaN vem mulai jemugkap pullik
kazivatAka, kagkul' enRu
tAm mozi vanmaiyin poyttanar, vAziya-
n'oTi viTuvanna kAy viTu kaLLi
10
alagkal am pAvai ERi, pulampu koL
pun puRA vIz peTaip payirum
enRUz n'ILiTaic cenRicinOrE!

piriviTai melin'ta talaimakaL colliyatu.- muppEr n'AkanAr

384. pAlai
paim puRap puRavin ceg kAR cEval
kaLari Ogkiya kavai muTak kaLLi
muLari am kuTampai InRu, iLaippaTTa
uyavu n'aTaip pETai uNIiya, mannar
5
munai kavar mutu pAz uku n'eR peRUum
araN il cEy n'ATTu atar iTai, malarn'ta
n'al n'AL vEgkaip pon maruL putup pUp
paran'tana n'aTakka, yAm kaNTanam mAtO:
kAN ini vAzi-en n'ejcE!-n'AN viTTu
10
arun' tuyar uzan'ta kAlai
marun'tu enappaTUum maTavOLaiyE.

uTan pOkAn'inRAn malin'tu tan n'ejciRkuc colliyatu.-pAlai pATiya perugkaTugkO