vaNTu (tumpi, curumpu)

17. kuRijci
n'AL mazai talaiiya n'al n'eTugkunRattu,
mAl kaTal tiraiyin izitarum aruvi
akal irug kAnattu alku aNi n'Okki,
tAgkavum takaivarai n'illA n'Ir cuzalpu
5
En'tu ezil mazaik kaN kaluztalin, annai,
'evan ceytanaiyO? n'in ilagku eyiRu uNku' ena,
melliya iniya kURalin, val virain'tu,
uyirinum ciRan'ta n'ANum n'ani maRan'tu,
uraittal uyn'tananE-tOzi!-cAral,
10
kAn'taL Utiya maNi n'iRat tumpi
tIm toTai n'arampin imirum
vAn tOy veRpan mArpu aNagku enavE.

munnilaippuRamoziyAkat talaimakaL tOzikkuccolliyatu.-n'occin'iyamagkizAr

25. kuRijci
av vaLai verin'in arakku Irttanna
cev vari itaza cEN n'ARu piTavin
n'aRun' tAtu ATiya tumpi, pacug kEzp
pon urai kallin, n'al n'iRam peRUum
5
vaLa malai n'ATan n'erun'al n'ammoTu
kiLai mali ciRu tinaik kiLi kaTin'tu acaii,
colliTam peRAan peyarn'tanan; peyarn'tatu
allal anRu atu-kAtal am tOzi!-
tAtu uN vETkaiyin pOtu terin'tu UtA
10
vaNTu Oranna avan taNTAk kATci
kaNTum, kazal toTi valitta en
paNpu il ceyti n'inaippu AkinRE!

talaimakaLait tOzi kuRai n'ayappuk kURiyatu.- pEri cAttanAr

27. n'eytal
n'Iyum yAnum, n'erun'al, pUvin
n'uN tAtu uRaikkum vaNTinam Oppi,
ozi tirai varitta veN maNal aTaikaraik
kazi cUz kAnal ATiyatu anRi,
5
karan'tu n'Am ceytatu onRu illai; uNTu enin,
paran'tu piRar aRin'tanRum ilarE-n'anRum
evan kuRittanaL kol, annai?-kayan'tORu
iRa Ar inak kuruku olippa, cuRavam
kazi cEr marugkin kaNaik kAl n'ITi,
10
kaN pOl pUttamai kaNTu, 'n'uN pala
ciRu pAcaTaiya n'eytal
kuRumO, cenRu' enak kURAtOLE.

ciRaippuRamAkattOzi ceRippu aRivuRIiyatu.-kuTavAyiR kIrattanAr

30. marutam
kaNTanen-makizn'a!-kaNTu evanceykO?-
pANan kaiyatu paNpuTaic cIRiyAz
yANar vaNTin immena imirum,
Ertaru teruvin, etircci n'Okki, n'in
5
mArpu talaikkoNTa mANizai makaLir
kaval EmuRRa veytu vIz arip pani-
kAl EmuRRa paitaru kAlai,
kaTalmaram kavizn'tenak kalagki, uTan vIzpu,
palar koL palakai pOla-
10
vAgkavAgka n'inRu Ugku ajar n'ilaiyE.

parattaiyiR pirin'tu van'ta talaivan, 'yAraiyum aRiyEn' enRARkut tOzi colliyatu.-koRRanAr

35. n'eytal
pogku tirai poruta vAr maNal aTaikaraip
pun kAl n'Aval potip puRa irug kani
kiLai cettu moytta tumpi, pazam cettup
pal kAl alavan koNTa kOTku acAn'tu,
5
koLLA n'arampin imirum pUcal
irai tEr n'Arai eyti viTukkum
tuRai kezu mAn'tai anna ivaL n'alam
paNTum iRRE; kaNTicinteyya;
uzaiyin pOkAtu aLippinum, ciRiya
10
jekizn'ta kavin n'alamkollO?-makizn'tOr
kaLkaLi cerukkattu anna
kAmamkol?-ivaL kaN pacan'tatuvE!

maNa manaippiRRaijAnRu pukka tOzi, 'n'anku ARRuvittAy' enRa talaimakaRkuc colliyatu.-ammUvanAr

56. pAlai
kuRu n'ilaik kuravin ciRu n'anai n'aRu vI
vaNTu taru n'ARRam vaLi kalan'tu Iya,
kaN kaLi peRUum kavin peRu kAlai,
el vaLai jekizttOrkku allal uRIic
5
cenRa n'ejcam ceyvinaikku acAvA,
orugku varal n'acaiyoTu, varun'tumkollO
aruLAn Atalin, azin'tu ivaN van'tu,
tol n'alan izan'ta en pon n'iRam n'Okki,
'EtilATTi ivaL' enap
10
pOyinRu kollO, n'Oy talaimaNan'tE

varaiviTai melivu ARRuvikkum tOzikkut talaivi colliyatu.-peruvazuti

97. mullai
azun'tu paTu vizup puN vazumpu vAypularA
evva n'ejcattu eHku eRin'tAgku,
pirivila pulampi n'uvalum kuyilinum,
tERu n'Ir kezIiya yARu n'ani koTitE;
5
ataninum koTiyaL tAnE, 'matanin
tuyt talai itaza paig kurukkattiyoTu
pittikai viravu malar koLLIrO?' ena
vaNTu cUz vaTTiyaL tiritarum
taNTalai uzavar tani maTa makaLE.

paruvam kaNTu ARRALAya talaivi tOzikku uraittatu.-mARan vazuti

105. pAlai
muLi koTi valan'ta muL arai ilavattu
oLir cinai atira vIci, viLipaTa
vev vaLi vazagkum vEy payil marugkil,
kaTu n'aTai yAnai kanRoTu varun'ta,
5
n'eTu n'Ir aRRa n'izal il AgkaN
aruj curak kavalaiya ennAy; n'eTuj cEN
paTTanai, vAziya-n'ejcE!-kuTTuvan
kuTa varaic cunaiya mA itazk kuvaLai
vaNTu paTu vAn pOtu kamazum
10
am cil Oti arum paTar uRavE.

iTaic curattu mILaluRRa n'ejcinait talaimakan kazaRiyatu.-muTattirumARan

118. pAlai
aTaikarai mAattu alagku cinai poliyat
taLir kavin eytiya taN n'aRum potumpil,
cEvaloTu kezIiya ceg kaN irug kuyil
pukanRu etir Alum pU mali kAlaiyum,
5
'akanROrmanRa n'am maRan'ticinOr' ena,
iNar uRupu, uTaivatantalaiyum puNarvinai
Ova mAkkaL oL arakku UTTiya
tukilikai anna, tuyt talaip pAtiri
vAl itaz alari vaNTu paTa En'ti,
10
putu malar teruvutoRu n'uvalum
n'otumalATTikku n'Om, en n'ejcE!

paruvam kaNTu ARRALAya talaivi colliyatu.-pAlai pATiya perugkaTugkO

168. kuRijci
curumpu uNa virin'ta karug kAl vEgkaip
peruj cinait toTutta kozug kaN iRAal,
puLLuRRuk kacin'ta tIm tEn kal aLaik
kuRak kuRumAkkaL uNTa miccilaip
5
pun talai man'ti van paRaz n'akkum
n'an malai n'ATa! paNpu enap paTumO-
n'in n'ayan'tu uRaivi in uyir uLLAy,
aNagkuTai aravin Ar iruL n'aTu n'AL,
mai paTu ciRu n'eRi eHku tuNai Aka
10
Aram kamazum mArpinai,
cAraR ciRukuTi Igku n'I varalE?

tOzi iravukkuRi maRuttatu.

176. kuRijci
em n'ayan'tu uRaivi Ayin, yAm n'ayan'tu
n'alkinam viTTatu en? n'alattOn av vayin
cAlpin aLittal aRiyAtu, 'avaTku avaL
kAtalaL ennumO?' uraitticin-tOzi!-
5
n'iraitta yAnai mukattu vari kaTuppap
pOtu poti uTain'ta oN ceg kAn'taL
vAzai am cilampin vampu paTak kuvaii,
yAz Orttanna in kural ina vaNTu,
aruvi muzavin pAToTu orAgku,
10
menmela icaikkum cAral,
kunRa vElit tam uRaivin UrE.

parattai talaiviyin pAgkikkup pAgkAyinAr kETpa, viRalikkuc colliyatu.

187. n'eytal
n'eytal kUmpa, n'izal kuNakku ozuka,
kal cEr maNTilam civan'tu n'ilam taNiya,
pal pUg kAnalum alkinRanRE;
ina maNi olippa, pozutu paTap pUTTi,
5
meym mali kAmattu yAm tozutu oziya,
tErum cel puRam maRaiyum; UroTu
yAgku Avatukol tAnE-tEm paTa
Utu vaNTu imirum kOtai mArpin,
min ivar koTum pUN, koNkanoTu
10
in n'akai mEvi, n'Am ATiya pozilE?

talaimakan pakaRkuRi van'tu mILvAnatu celavu n'Okki, talaimakaL tannuLLE colluvALAyc colliyatu.-auvaiyAr

197. pAlai
'tOLE toTi n'ekizn'tanavE; n'utalE
pIr ivar malarin pacappu Urn'tanRE;
kaNNum taN pani vaikina; annO!
teLin'tanam manRa; tEyar en uyir' ena,
5
Azal, vAzi-tOzi!-n'I; n'in
tAzn'tu oli katuppin vIzn'ta kAloTu,
vaNTu paTu putu malar uNtuRait tarIiya,
peru maTa makaLir munkaic ciRu kOl
polan' toTi pOla minni, kaNag koL
10
in icai muracin iragki, mannar
eyil Ur pal tOl pOlac
cel mazai tavazum, avar n'al malai n'ATTE.

varaivu n'ITa ARRALAkiya talaimakaLait tOzi ARRuvittatu.-n'akkIrar

235. n'eytal
uravut tirai poruta piNar paTu taTavu mutal,
aravu vAL vAya muL ilait tAzai
pon n'Er tAtin punnaiyoTu kamazum
pal pUg kAnal pakaRkuRi van'tu, n'am
5
mey kavin citaiyap peyarn'tananAyinum,
kunRin tOnRum kuvavu maNal ERi,
kaNTanam varukam cenmO-tOzi!-
taN tAr akalam vaNTu imirpu Uta,
paTu maNik kali mAk kaTaii,
10
n'eTu n'Irc cErppan varUum ARE.

varaivu n'ITa ARRALAg kAlattut tOzi varaivu malin'tatu.

238. mullai
vaRam kola vIn'ta kAnattu, kuRum pUg
kOtai makaLir kuzUu n'irai kaTuppa,
vaNTu vAy tiRappa viNTa piTavam,
mAlai an'ti, mAl atar n'aNNiya
5
paruvam ceyta karuvi mA mazai!
'avar n'ilai aRiyumO, Igku' ena varutal
cAnROrp puraivatO anRE; mAnRu uTan
ura urum uraRum n'Irin, paran'ta
pAmpu pai mazugkal anRiyum, mANTa
10
kaniyA n'ejcattAnum,
iniya alla, n'in iTi n'avil kuralE.

talaimakaL paruvam kaNTu azin'tatu.-kan'tarattanAr

245. n'eytal
n'akaiyAkinRE-tOzi!-'takaiya
aNi malar muNTakattu Ay pUgkOtai
maNi maruL aimpAl vaNTu paTat taii,
tuNi n'Irp pauvam tuNaiyOTu ATi,
5
ozuku n'uN n'ucuppin, akanRa alkul,
teLi tIm kiLavi! yAraiyO, en
aritu puNar in uyir vavviya n'I?' ena,
pUN mali n'eTun' tErp puravi tAgki,
tAn n'am aNagkutal aRiyAn, n'ammin
10
tAn aNagkuRRamai kURi, kAnal
curumpu imir cuTar n'utal n'Okki,
perug kaTaR cErppan tozutu n'inRatuvE

kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaLai mukam pukkatu.-allagkIranAr

249. n'eytal
irumpin anna karug kOTTup punnai
n'Ilattu anna pAcilai akamtoRum,
veLLi anna viLagku iNar n'AppaN
ponnin anna n'aRun' tAtu utira,
5
pulip poRik koNTa pU n'ARu kurUuc cuval
vari vaNTu Utalin, puli cettu verIi,
pariyuTai vayagku tAL pan'tin tAvat
tAgkavum takai varai n'illA AgkaN,
mallal am cEri kallenat tOnRi,
10
ampal mUtUr alar eza,
cenRatu anRO, koNkan tErE?

varaiviTai melin'tatu.-ulOccanAr

270. n'eytal
taTan' tAL tAzaik kuTampai, n'OnAt
taNTalai kamazum vaNTu paTu n'ARRattu
iruL purai kUn'tal pogku tukaL ATi,
uruL poRi pOla em munai varutal,
5
aNit takai allatu piNittal tERRAp
perun' tOT celvattu ivaLinum-ellA!-
eR peritu aLittanai, n'IyE; poRpuTai
viri uLaip polin'ta pariyuTai n'an mAn
vEn'tar OTTiya En'tu vEl n'annan
10
kUn'tal muraRciyin koTitE;
maRappal mAtO, n'in viRal takaimaiyE.

tOzi vAyil n'ErkinRAL talaimakanai n'erugkic colli, vAyil etirkoNTatu,uTanilaik kiLavi vakaiyAl.-paraNar

277. pAlai
koTiyai; vAzi-tumpi!- in' n'Oy
paTukatil amma, yAn n'inakku uraittena;
meyyE karumai anRiyum, cevvan
aRivum karitO-aRanilOy!-n'inakkE?
5
manai uRak kAkkum mAN perug kiTakkai
n'uN muL vElit tAtoTu potuLiya
tARu paTu pIram Uti, vERupaTa
n'ARRam inmaiyin, pacalai UtAy:
ciRu kuRum paRavaikku OTi, viraivuTan
10
n'ejcu n'ekiz ceytatan payanO? anpu ilar,
vem malai aruj curam iRan'tOrkku
en n'ilai uraiyAy, cenRu, avaN varavE.

paTTa pinRai varaiyAtu, kizavOn n'eTTiTaik kazin'tu poruLvayiR piriya,ARRaLAkiya talaimakaL tumpikkuc colliyatu.-tumpi cEr kIranAr

290. marutam
vayal veL Ampal cUTu taru putup pUk
kanRuTaip puniRRA tinRa miccil
Oyn'aTai mutu pakaTu Arum Uran
toTarpu n'I veHkinai Ayin, en col
5
koLLalmAtO, muL eyiRROyE!
n'IyE peru n'alattaiyE; avanE,
'n'eTu n'Irp poykai n'aTu n'AL eyti,
taN kamaz putu malar Utum
vaNTu' ena mozipa; 'makan' ennArE.

parattai viRalimEl vaittut talaimakaLai n'erugkic colliyatu; parattaiyiRpiriya, vAyilAyp pukka pANan kETpa, tOzi colliyatUum Am.-maturai marutan iLan'AkanAr

323. n'eytal
Ogkit tOnRum, tIm kaL peNNai
n'aTuvaNatuvEteyya-maTavaral
Ayamum yAnum aRiyAtu avaNam
Aya n'aTpin mAN n'alam ozin'tu, n'in
5
kiLaimai koNTa vaLai Ar munkai
n'allOL tan'tai ciRukuTip pAkkam:
puli varipu ekkarp punnai utirtta
mali tAtu Utum tEnOTu onRi,
vaNTu imir in icai kaRagka, tiN tErt
10
teri maNi kETTalum aritE;
varum ARu Itu; avaN maRavAtImE.

tOzi iravukkuRi n'Ern'tatu.- vaTama vaNNakkan pEricAttanAr

342. n'eytal
'mA ena matittu maTal Urn'tu, Agku
matil ena matittu veN tEr ERi,
en vAy n'in mozi mATTEn, n'in vayin
cEri cErA varuvOrkku, enRum
5
aruLal vENTum, anpu uTaiyOy!' ena,
kaN initAkak kOTTiyum tEralaL:
yAnE-elvaLai!-yAtta kAnal
vaNTu uN n'aRu vI n'uNNitin varitta
cennic cEvaTi cErttin,
10
'en enap paTumO?' enRalum uNTE.

kuRai n'Ern'ta tOzi, talaimakaLai mukampukka tan col kELAtu viTalin, iRappa ARRAn AyinAn ena uNarn'tu, ARRALAyt tannuLLE colliyatu; talaimaka nukkuk kuRai n'Ern'ta tOzi, talaimakaLai mukam pukkalaLAy,

348. n'eytal
n'ilavE, n'Il n'iRa vicumpil pal katir parappi,
pAl mali kaTalin, paran'tu paTTanRE;
UrE, oli varum cummaiyoTu malipu tokupu INTi,
kali kezu maRukin, vizavu ayarummE;
5
kAnE, pU malar kajaliya pozil akamtORum
tAm amar tuNaiyoTu vaNTu imirummE;
yAnE, punai izai jekiztta pulampu koL avalamoTu
kanai irug kagkulum kaNpaTai ilenE:
atanAl, ennoTu porumkol, iv ulakam?
10
ulakamoTu porumkol, en avalam uRu n'ejcE?

vETkai perukat tAgkalaLAy, ARRAmai mItUrkinRAL colliyatu.-veLLi vItiyAr

399. kuRijci
aruvi Arkkum peru varai aTukkattu,
kuruti oppin kamaz pUg kAn'taL
vari aNi ciRakin vaNTu uNa malarum
vAzai am cilampil, kEzal keNTiya
5
n'ilavarai n'ivan'ta pala uRu tiru maNi
oLi tikaz viLakkattu, InRa maTap piTi,
kaLiRu puRagkAppa, kanRoTu vatiyum
mA malai n'ATan n'ayan'tanan varUum
perumai uTaiyaL enpatu
10
tarumO-tOzi!-n'in tiru n'utal kavinE?

n'eTugkAlam van'tu ozuka ARRAmai vERupaTa n'inRa talaimakaLait tOzi, 'emperumAn itaRkAya n'allatu puriyum' enRu talaimakan ciRaippuRattAnAkac colliyatu.'itaRkAya n'allatu puriyum perumAn tiRam vENTum'