vALai

310. marutam
viLakkin anna cuTar viTu tAmarai,
kaLiRRuc cevi anna pAcaTai tayagka,
uNtuRai makaLir iriya, kuNTu n'Ir
vALai piRazum UraRku, n'ALai
5
makaT koTai etirn'ta maTam kezu peNTE!
tolain'ta n'Avin ulain'ta kuRu mozi
uTanpaTTu, OrAt tAyaroTu ozipuTan
collalaikollO n'IyE-vallai,
kaLiRu peRu valcip pANan kaiyatai
10
vaL uyirt taNNumai pOla,
uL yAtum illatu Or pOrvaiam collE?

vAyilAkap pukka viRaliyait tOzi colliyatu; viRaliyai etirppaTTa parattai colliyatUum Am.-paraNar

340. marutam
pullEn, makizn'a! pulattalum illEn-
kallA yAnaik kaTun' tErc ceziyan
paTai mAN perug kuLa maTai n'Ir viTTena,
kAl aNain'tu etiriya kaNaik kOTTu vALai
5
aLLal am kazani uLvAy OTi,
pakaTu cERu utaitta puLLi veN puRattu,
cej cAl uzavar kOl puTai matari,
paig kAR ceRuvin aNaimutal piRazum
vANan ciRukuTi anna, en
10
kOL n'Er el vaLai n'ekiztta n'ummE!

parattaiyiR maRuttan'ta talaimakanait talaimakaL n'on'tu colliyatu.-n'akkIrar

390. marutam
vALai vALin piRaza, n'ALum
poykai n'Irn'Ay vaikutuyil ERkum
kai vaN kiLLi veNNi cUzn'ta
vayal veL Ampal uruva n'eRit tazai
5
aitu akal alkul aNi peRat taii,
vizavin celIiyar vENTummannO;
yANar Uran kANun'an Ayin,
varaiyAmaiO aritE; varaiyin,
varaipOl yAnai, vAymozi muTiyan
10
varai vEy puraiyum n'al tOL
aLiya-tOzi!-tolaiyun'a palavE.

pAgku Ayina vAyil kETpa, n'erugkic colliyatu; talaimakaL tOzikku uraip pALAy, vAyilAkap pukkAr kETpa, colliyatUum Am.-auvaiyAr

400. marutam
vAzai men tOTu vArpuuRupu Ukkum
n'el viLai kazani n'Er kaN ceRuvin,
arivanar iTTa cUTTu ayal, periya
iruj cuval vALai piRazum Ura!
5
n'ininRu amaikuven Ayin, ivaN n'inRu,
innA n'OkkamoTu evan pizaippu uNTO?
maRam kezu cOzar uRan'tai avaiyattu,
aRam keTa aRiyAtAgku, ciRan'ta
kENmaiyoTu aLaii, n'IyE
10
keTu aRiyAy en n'ejcattAnE.

parattai talaivanaip pukazn'tatu. munpu n'inRu yAtO pukazn'tavARu enin, 'n'in inRu amaiyAm' enRu connamaiyAn enpatu.-AlagkuTi vagkanAr