n'aRRiNai

mukavurai                              Back

eTTut tokaiyuL onRAkiya n'aRRiNai onpatu mutal panniraNTu aTi varaiyiluLLa n'AnURu akavaR pAkkaLin tokuti. kuRun'tokai, n'eTun'tokai, iraNTiRkum iTaip paTTu, aLavAna aTikaLai uTaimaiyinAl, itu 'n'aRRiNai' ena vazagkappaTTatu pOlum.

'n'aRRiNai n'AnURu' enRum itu vazagkappeRum. 'itanait tokuppittAn pannATu tan'ta pANTiyan mARan vazuti' enpatu pazag kuRippu. tokuttAratu peyar teriyavillai. n'aRRiNaip pATalkaLil 234Am pATal muRRum kiTaikkavillai. 385Am pATalin piRpakutiyum maRain'tu pOyiRRu. 56 pATalkaLin Aciriyar peyar kANappeRavillai. Enaiya pATalkaLaip pATiyavarkaLin tokai 192.

n'aRRiNaic ceyyuTkaLukkuk kuRijci, mullai, mutaliya ain'tiNaip pAkupATu ETTup piratikaLil kANap peRavillai. ivai patippAciriyarkaLAl Ukittuk koTukkap peRRanavE. akap poruT pATalkaLin poruL viLakkattiRku it tiNai viLakkam inRiyamaiyAtatu ennum karuttAlum, akan'AnURu, aigkuRun'URu, kalittokai AkiyavaRRil tiNaip pAkupATu pazamaiyAkavE uLLamaiyAlum, in' n'Ulukkum tiNaip pAkupATu pATalkaLin talaippil koTukkappaTTirukkinRana. pATalkaLin aTiyil koTukkap peRRuLLa karuttukaL pazamai yAnavai. avai in' n'Ulait tokuttavarAlEnum piRkAlattavarAlEnum amaikkappeRRiruttal vENTum.

kaTavuL vAzttu

'mA n'ilam cEvaTi Aka, tU n'Ir
vaLai n'aral pauvam uTukkai Aka,
vicumpu mey Aka, ticai kai Aka,
pacug katir matiyamoTu cuTar kaN Aka,
iyanRa ellAm payinRu, akattu aTakkiya
vEta mutalvan'-enpa-
'tItu aRa viLagkiya tikiriyOnE.'

pAratam pATiya perun'tEvanAr.