61-70

61. marutam
taccan ceyta ciRu mA vaiyam,
Urn'tu inpuRAar Ayinum, kaiyin
Irttu inpuRUum iLaiyOr pOla,
uRRu inpuREem Ayinum, n'aRROrp
poykai Uran kENmai
ceytu inpuRRanem; ceRin'tana vaLaiyE.

tOzi talaimakan vAyilkaTku uraittatu. - tumpicErkIran

62. kuRijci
'kOTal, etir mukaip pacu vI mullai,
n'ARu itazk kuvaLaiyoTu iTaiyiTupu viraii,
aitu toTai mANTa kOtai pOla,
n'aRiya n'allOL mEni
muRiyinum vAyvatu; muyagkaRkum initE.

talaimakan iTan'talaippATTinkaN kUTaluRum n'ejciRkuc colliyatu.- ciRaikkuTi An'taiyAr

63. pAlai
'Italum tuyttalum illOrkku il' enac
cey vinai kaimmika eNNuti; av vinaikku
am mA arivaiyum varumO?
emmai uyttiyO? uraitticin- n'ejcE!

poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkuc colliyatu. - ukAykkuTi kizAr

64. mullai
pal A n'eTu n'eRikku akanRu van'tena,
pun talai manRam n'Okki, mAlai
maTak kaN kuzavi alamvan'tanna
n'OyEm Akutal aRin'tum,
cEyar-tOzi!-cEy n'ATTOrE.

piriviTai ARRAmai kaNTu, 'varuvar' enac colliya tOzikkuk kizatti uraittatu. - karuvUrk katappiLLai

65. mullai
van paraR teL aRal parukiya iralai tan
inpuRu tuNaiyoTu maRuvan'tu ukaLa,
tAn van'tanRE, taLi taru taN kAr-
vArAtu uRaiyun'ar varal n'acaii
varun'ti n'on'tu uRaiya irun'tirO enavE.

paruvag kaNTu azin'ta talaimakaL tOzikku uraittatu. - kOvUr kizAr

66. mullai
maTavamanRa, taTavu n'ilaik konRai-
kal piRagku attam cenROr kURiya
paruvam vArAaLavai, n'eritarak
kompu cEr koTi iNar Uztta,
vampa mAriyaik kAr ena matittE.

paruvag kaNTu azin'ta talaimakaLait tOzi, 'paruvam anRu' enRu vaRpuRIiyatu - kOvarttanAr

67. pAlai
uLLArkollO-tOzi!-kiLLai
vaLai vAyk koNTa vEppa oN pazam
putu n'AN n'uzaippAn n'uti mAN vaL ukirp
polag kala oru kAcu Eykkum
n'ilam kari kaLLiam kATu iRan'tOrE?

piriviTai ARRAta talaimakaL tOzikku uraittatu. - aLLUr n'anmullai

68. kuRijci
pUzk kAl anna ceg kAl uzun'tin
UzppaTu mutu kAy uzaiyinam kavarum
arum pani aRciram tIrkkum
marun'tu piRitu illai; avar maNan'ta mArpE.

piriviTaik kizatti melin'tu kURiyatu. - aLLUr n'anmullai

69. kuRijci
karug kaT tAk kalai perum piRitu uRRena,
kaimmai uyyAk kAmar man'ti
kallA van paRaz kiLaimutal cErtti,
Ogku varai aTukkattup pAyn'tu uyir cekukkum
cAral n'ATa! n'aTu n'AL
vAral; vAziyO! varun'tutum yAmE!

tOzi iravukkuRi maRuttatu. - kaTun'tOT karavIran

70. kuRijci
oTugku Ir Oti oL n'utaR kuRumakaL
n'aRun' taN n'IraL; Ar aNagkinaLE;
inaiyaL enRu avaT punai aLavu aRiyEn;
cila melliyavE kiLavi;
anai melliyal yAn muyagkugkAlE.

puNarn'tu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - OrampOkiyAr