101-110

101. kuRijci
viritiraip perug kaTal vaLaiiya ulakamum,
aritu peRu ciRappin puttEL n'ATum,
iraNTum, tUkkin, cIr cAlAvE-
pUp pOl uNkaN, pon pOl mEni,
mAN vari alkul, kuRumakaL
tOL mARupaTUum vaikaloTu emakkE.

talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpac colliyatu; (poruL) valitta n'ejciRkuc collic celavu azugkiyatUum Am. - parUu mOvAyp patuman

102. n'eytal
uLLin, uLLam vEmE; uLLAtu
iruppin, em aLavaittu anRE; varutti
vAn tOyvaRRE, kAmam;
cAnROr allar, yAm marIiyOrE.

'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti, 'yAn yAgganam ARRuvEn?' enRatu.- auvaiyAr

103 n'eytal
kaTum punal toTutta n'aTugku ajar aLLal,
kavir itaz anna tUvi cev vAy,
irai tEr n'Araikku evvam Akat
tUum tuvalait tuyar kUr vATaiyum
vArAr pOlvar, n'am kAtalar;
vAzEn pOlval-tOzi!-yAnE.

paruvag kaNTu azin'ta talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - vAyilAn tEvan

104. pAlai
amma vAzi, tOzi! kAtalar,
n'Ul aRu muttin taN citar uRaippa,
tALit taN pavar n'AL A mEyum
pani paTu n'ALE, pirin'tanar;
piriyum n'ALum pala AkupavE!

pirivinkaN ARRALAkiya talaimakaL tOzikkuk kURiyatu; 'ciRiya uLLip periya maRakka vENTAvO?' enRa tOzikkuk kizatti kURiyatUum Am. - kAvanmullaip pUtanAr.

105. kuRijci
punavan tuTavaip pon pOl ciRu tinaik
kaTi uN kaTavuTku iTTa cezug kural
aRiyAtu uNTa majjai, ATumakaL
veRi uRu vanappin veytuRRu, n'aTugkum
cUr malai n'ATan kENmai
n'Ir mali kaNNoTu n'inaippu AkinRE.

varaivu n'ITTittaviTattut talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - n'akkIrar

106. kuRijci
pul vIz iRRik kal ivar veL vEr
varai izi aruviyin tOnRum n'ATan
tItu il n'ejcattuk kiLavi n'am vayin
van'tanRu-vAzi, tOzi!-n'Amum
n'ey pey tIyin etirkoNTu,
'tAn maNan'tanaiyam' ena viTukam tUtE.

talaimakan tUtu kaNTu, kizatti tOzikkuk kURiyatu. - kapilar

107. marutam
kuvi iNart tOnRi oN pU anna
toku cen' n'eRRik kaNamkoL cEval!-
n'aLLiruL yAmattu il eli pArkkum
piLLai verukiRku alkuirai Aki,
kaTu n'avaip paTIiyarO, n'IyE-n'eTu n'Ir
yANar UranoTu vatin'ta
Ema in tuyil eTuppiyOyE!

poruL muRRi van'ta talaimakanai uTaiya kizatti kAmam mikka kazipaTar kiLaviyAl kURiyatu. - maturaik kaNNanAr.

108. mullai
mazai viLaiyATum kunRu cEr ciRukuTik
kaRavai kanRuvayin paTara, puRavil
pAcilai mullai Acu il vAn pUc
cev vAn cevvi koNTanRu;
uyyEn pOlval-tOzi!-yAnE.

paruvag kaNTu azin'ta talaimakaL tOzikkuk kURiyatu. - vAyilAn tEvan

109. n'eytal
muT kAl iRavin muTagku puRap perug kiLai
puNari ikutirai tarUum tuRaivan
puNariya irun'ta jAnRum,
innatu mannO, n'al n'utaR kavinE!

talaivan ciRaippuRamAka, talaivi vERupATukaNTa puRattAr alar kURukinRamai tOnRa, tOzi talaimakaTkuk kURuvALAyk kURiyatu. - n'ampi kuTTuvan

110. mullai
vArAr Ayinum, varinum, avar n'amakku
yAr AkiyarO-tOzi!-n'Ira
n'Ilap paim pOtu uLari, putala
pIli oN poRik karuviLai ATTi,
n'uN muL Igkaic cev arumpu Uztta
vaNNat tuym malar utira, taNNenRu
innAtu eRitarum vATaiyoTu
en AyinaLkol ennAtOrE?

paruvag kaNTu azin'ta talaimakaL tOzikku uraittatu; talaimakanaik koTumai kURit talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatUum Am. - kiLLimagkalag kizAr