191-200

191. mullai
utukkAN atuvE: itu ena mozikO?-
n'On cinai irun'ta irun' tOTTup puLLinam
tAm puNarn'tamaiyin, pirin'tOr uLLat
tIm kural akavak kETTum, n'Igkiya
EtilALar ivaN varin, 'pOtin
pommal Otiyum punaiyal;
emmum toTAal' enkuvemmannE.

piriviTai 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.

192. pAlai
'IgkE varuvar, inaiyal, avar' ena,
azAaRkO iniyE?-n'Oy n'on'tu uRaivi!-
minnin tUvi irug kuyil, ponnin
urai tikaz kaTTaLai kaTuppa, mAc cinai
n'aRun' tAtu kozutum pozutum,
vaRug kuraR kUn'tal taivaruvEnE.

piriviTai vaRpuRutta vanpuRai etir azin'tu kizatti uraittatu.- kaccippETTu n'annAkaiyAr.

193. mullai
maTTam peyta maNik kalattanna
iTTu vAyc cunaiya pakuvAyt tErai,
taTTaip paRaiyin, kaRagkum n'ATan
tollait tigkaL n'eTu veNNilavin
maNan'tananman em tOLE;
inRum, mullai mukai n'ARummE.

tOzi kaTin'akar pukku, 'n'alam tolaiyAmE n'anku ARRinAy!' enRATkuk kizatti uraittatu - aricil kizAr

194. mullai
en enappaTugkol-tOzi! minnu vara
vAn Erpu iragkum onRO? atan etir
kAna majjai kaTiya Egkum;
Etila kalan'ta iraNTaRku en
pEtai n'ejcam peru malakkuRumE?

paruva varavinkaN, 'ARRALAm', enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- kOvarttanAr.

195. n'eytal
cuTar cinam taNin'tu kunRam cErap
paTar cuman'tu ezutaru paiyuL mAlai,
yANTu uLar kollO vENTu vinai muTin'ar?
'innAtu, iragkum' ennAr annO-
taivaral acaivaLi mey pAyn'tu Urtarac
ceyvuRu pAvai anna en
mey piRitAkutal aRiyAtOrE!

piriviTaip paruva varavinkaN kizatti melin'tu kURiyatu. - tErataran.

196. marutam
vEmpin paig kAy en tOzi tarinE,
'tEm pUg kaTTi' enRanir; iniyE,
pAri paRampil panic cunait teNNIr
taiit tigkaL taNNiya tarinum,
'veyya uvarkkum' enRanir-
aiya!-aRRAl anpin pAlE.

vAyil vENTip pukka kizavaRkut tOzi kURiyatu. - miLaik kan'tan.

197. n'eytal
yAtu ceyvAmkol-tOzi!-n'Otaka
n'Ir etir karuviya kAr etir kiLai mazai
Utaiam kuLiroTu pEtuRRu mayagkiya
kUtir uruvin kURRam
kAtalarp pirin'ta eR kuRittu varumE?

paruva varavinkaN vaRpuRuttum tOzikkuk kizatti uraittatu - kaccippETTu n'annAkaiyAr.

198. kuRijci
yAam konRa maram cuTTa iyavil
karumpu maruL mutala pain' tAT cen' tinai
maTap piTit taTakkai anna pAl vArpu,
karik kuRaTTu iRaijciya ceRik kOT paig kural
paTukiLi kaTikam cERum; aTupOr
eHku viLagku taTak kai malaiyan kAnattu
Aram n'ARum mArpinai,
vAraRkatilla; varukuvaL yAyE.

tOzi kuRiyiTam peyarttuk kURiyatu. - kapilar

199. kuRijci
peRuvatu iyaiyAtuAyinum, uRuvatu onRu
uNTuman vAziya-n'ejcE!-tiN tErk
kai vaL Ori kAnam tINTi
eRivaLi kamazum n'eRipaTu kUn'tal
mai Ir Oti mAayOLvayin,
inRai anna n'aTpin in' n'Oy
iRu muRai ena onRu inRi,
maRumai ulakattu mannutal peRinE.

tOzi ceRippu aRivuRuppa, n'ejciRkuk kizavan uraittatu. - paraNar

200. n'eytal
peyta kunRattup pU n'ARu taN kaluz
mImicait tAay, vIcum vaLi kalan'tu,
izitarum punalum; vArAr-tOzi!-
maRan'tOr manRa; maRavAm n'AmE-
kAla mAri mAlai mA malai
in icai uruminam muralum
mun varal Emam ceytu akanROrE.

paruva varavinkaN ARRALAkiya talaimakaTkut tOzi, 'paruvam anRu; vampu'enRa vazi, talaimakaL colliyatu. - auvaiyAr.