211-220

211. pAlai
am cil Oti Ay vaLai n'ekiza
n'on'tum, n'am aruLAr n'IttOrkku ajcal
ejcinam vAzi-tOzi!-ejcAtu
tIyn'ta marAattu Ogkal vej cinai
vEnil Or iNar tEnOTu Uti,
ArAtu peyarum tumpi
n'Ir il vaippin curan iRan'tOrE.

'iTaiccurattuk kavaluvana kaNTu, "n'ammai ARRAr" ena n'inain'tu mILvarkol?'enak kavanRa kizattikkut tOzi colliyatu. - kAvan mullaip pUtanAr

212. n'eytal
koNkan Urn'ta koTujci n'eTun' tEr
teN kaTal aTai karait teLirmaNi olippa,
kANa van'tu, n'ANap peyarum;
aLitO tAnE, kAmam;
viLivatumanRa; n'OkO yAnE.

kuRai n'Ern'ta tOzi kuRai n'ayappak kURiyatu. - n'eytaR kArkkiyan

213. pAlai
n'acai n'anku uTaiyar-tOzi!-jerErenak
kavait talai mutu kalai kAlin oRRip
pacip piNikku iRaijciya parUup perun' tataral
oziyin uNTu, azivu il n'ejcin
teRittu n'aTai marapin tan maRikku n'izal Aki,
n'inRu veyil kazikkum enpa-n'am
in tuyil munin'ar cenRa ARE.

'n'amperumAn n'amporuTTu iTain'inRu mILvAn' enak kavanRa talaimakaTkut tOzi uraittatu. - kaccip pETTuk kAjcik koRRan

214. kuRijci
maram kol kAnavan punam tuLarn'tu vittiya
piRagku kural iRaTi kAkkum, puRam tAz
am cil Oti, acai iyal, koTicci
tirun'tu izai alkuRkup perun' tazai utavic
ceyalai muzumutal oziya, ayalatu
aralai mAlai cUTTi,
EmuRRanRu-iv azugkal UrE.

tOzi, veRiyATTu eTuttuk koNTa iTattu, aRattoTu n'inRatu. - kUTalUr kizAr

215. pAlai
paTarum paipayap peyarum; cuTarum
enRUz mA malai maRaiyum; inRu avar
varuvarkol, vAzi-tOzi!-n'Ir il
vaRug kayam tuzaiiya ilagku maruppu yAnai
kuRum poRai marugkin amar tuNai tazIik
koTu vari irum puli kAkkum
n'eTu varai marugkin curan iRan'tOrE.

piriviTait tOzi vaRpuRuttiyatu. - maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr

216. pAlai
avarE, kETu il vizupporuL tarumAr, pAcilai
vATA vaLLiam kATu iRan'tOrE;
yAnE, tOTu Ar el vaLai jekiza, n'ALum
pATu amai cEkkaiyil, paTar kUrn'ticinE;
'annaL aLiyaL' ennAtu, mA mazai
innum peyyum; muzagki
minnum-tOzi!-en in uyir kuRittE

paruva varavinkaN, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- kaccip pETTuk kAjcik koRRana

217. kuRijci
tinai kiLi kaTitalin, pakalum ollum;
iravu n'I varutalin, URum ajcuval;
yAgkuc ceyvAm, em iTumpai n'Oykku?' ena
Agku yAn kURiya anaittiRkup piRitu cettu,
Ogku malain'ATan uyirttOnmanRa;
aitEy kamma yAnE;
kazi mutukkuRaimaiyum paziyum enRicinE.

uTanpOkku n'ayappat tOzi talaimakaTkuk kURiyatu. - tagkAl muTakkollanAr

218.pAlai
viTar mukai aTukkattu viRal kezu cUlikkuk
kaTanum pUNAm; kain' n'Ul yAvAm;
puLLum OrAm; viricciyum n'illAm;
uLLalum uLLAm anRE-tOzi!-
uyirkku uyir annar Akalin, tam inRu
imaippu varai amaiyA n'am vayin
maRan'tu ANTu amaital valliyOrmATTE.

piriviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- koRRan

219. n'eytal
payappu en mEniyatuvE; n'ayappu avar
n'Ar il n'ejcattu Ar iTaiyatuvE;
ceRivum cEN ikan'tanRE; aRivE;
'AgkaN celkam ezuka' ena, IgkE,
vallA kURiyirukkum; aL ilait
taTavu n'ilait tAzaic cErppaRku
iTamman-tOzi!-'en' n'IrirO?' eninE.

ciRaippuRam. - veLLUr kizAr makanAr veNpUtiyAr.

220. mullai
paza mazaik kalitta putup puna varakin
iralai mEyn'ta kuRaittalaip pAvai
iruvi cEr marugkil pUtta mullai,
veruku cirittanna, pacu vI men piNik
kuRu mukai avizn'ta n'aRu malarp puRavin
vaNTu cUz mAlaiyum, vArAr;
kaNTicin-tOzi!-poruT pirin'tOrE.

paruva varavinkaN kizatti tOzikku uraittatu. - okkUr mAcAtti