231-240

231. marutam
Or Ur vAzinum cEri vArAr;
cEri varinum Ara muyagkAr;
EtilALar cuTalai pOlak
kANAk kazipamannE-n'AN aTTu,
n'al aRivu izan'ta kAmam
vil umiz kaNaiyin cenRu cEN paTavE.

vAyilAkap pukka tOzikkut talaimakaL colliyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

232. pAlai
uLLArkollO?-tOzi!-uLLiyum,
vAyp puNarvu inmaiyin vArArkollO?-
maraRpukA arun'tiya mA eruttu iralai,
uraRkAl yAnai oTittu uNTu ejciya
yAa vari n'izal, tujcum
mA iruj cOlai malai iRan'tOrE.

piriviTait tOzi vaRpuRuttiyatu. - UNpittai

233. mullai
kavalai keNTiya kalvAyc ciRu kuzi
konRai oL vI tAay, celvar
pon pey pEzai mUy tiRan'tanna
kAr etir puRavinatuvE-uyarn'tOrkku
n'IroTu corin'ta miccil, yAvarkkum
varaikOL aRiyAc conRi,
n'irai kOR kuRun'toTi tan'tai UrE.

paTTa pinRai varaiyAtu cenRu, vinai muRRi mILum talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - pEyan

234. mullai
cuTar cel vAnam cEppa, paTar kUrn'tu,
elluRu pozutin mullai malarum
mAlai enmanAr, mayagkiyOrE:
kuTumik kOzi n'eTu n'akar iyampum
perum pular viTiyalum mAlai;
pakalum mAlai-tuNai ilOrkkE.

paruva varavinkaN tOzikkuk kizatti uraittatu. - miLaipperug kan'tan

235. pAlai
Ompumati; vAziyO-vATai!-pAmpin
tUgku tOl kaTukkum tU veL aruvik
kal uyar n'aNNiyatuvE-n'elli
maraiyinam Arum munRil
pul vEy kurampai n'allOL UrE.

varaiyAtu pirin'tu varuvAn vAtaikku uraippAnAyp pAkaRku uraittatu.- mAyENTan.

236. n'eytal
viTTena viTukkum n'AL varuka; atu n'I
n'on'tanai Ayin, tan'tanai cenmO!-
kunRattanna kuvavu maNal aTaikarai
n'inRa punnai n'ilam tOy paTu cinai
vampa n'Arai cEkkum
taN kaTaR cErppa!-n'I uNTa en n'alanE.

varaiviTai vaittup pirivAn. 'ivaL vERu paTAmai ARRuvi' enRARkut tOzi n'akaiyATi uraittatu. - n'ariverUuttalaiyAr.

237. pAlai
ajcuvatu aRiyAtu, amar tuNai tazIi,
n'ejcu n'appirin'tanRu; Ayinum, ejciya
kai piNi n'ekizin aHtu evanO? n'anRum
cEya amma, iruvAm iTaiyE;
mAk kaTal tiraiyin muzagki, valan Erpu,
kOT puli vazagkum cOlai
enaittu enRu eNNukO-muyakkiTai malaivE?

poruL muRRi mILvAn tErppAkaRku uraittatu - aLLUr n'anmullai

238. marutam
pAcaval iTitta karug kAz ulakkai
Ay katir n'ellin varampu aNait tuyiRRi,
oN toTi makaLir vaNTal ayarum
toNTi anna en n'alam tan'tu,
koNTanai cenmO-makizn'a!-n'in cULE.

talaimakan parattaiyin maRuttan'tu, vAyil vENTit tOziyiTaic cenRu, teLippAn pukkARkut tOzi colliyatu. - kunRiyan

239. kuRijci
toTi n'ekizn'tanavE; tOL cAyinavE;
viTum n'AN uNTO?-tOzi!-viTar mukaic
cilampuTan kamazum alagku kulaik kAn'taL
n'aRun' tAtu Utum kuRuj ciRait tumpi
pAmpu umiz maNiyin tOnRum
mun'tUz vEliya malaikizavORkE.

ciRaippuRam. - Aciriyan perugkaNNan

240. mullai
panip putal ivarn'ta paig koTi avaraik
kiLi vAy oppin oLi viTu pal malar
verukkup pal uruvin mullaiyoTu kajali,
vATai van'tatan talaiyum, n'Oy pora,
kaNTicin vAzi-tOzi!-teN tiraik
kaTal Az kalattin tOnRi,
mAlai maRaiyum, avar maNi n'eTug kunRE.

varaiviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittal kollan azici.