271-280

271. marutam
aruvi anna paru uRai citaRi
yarRun'iRai pakarum n'ATanait tERi,
uRRatumannum oru n'AL; maRRu-atu
tavap pal n'AL tOL mayagki,
vauvum paNpin n'Oy AkinRE,

talaimakaRku vAyil n'Ern'tu pukka tOzikkut talaimakaL colliyatu.- azici n'accAttanAr

272. kuRijci
tINTalum iyaivatukollO-mANTa
villuTai vILaiyar kal iTupu eTutta
n'anan' talaik kAnattu inam talaippirin'ta
punkaN maTa mAn n'ErpaTa, tannaiyar
cilai mAN kaTu vicaik kalai n'iRattu azuttik
kurutiyoTu paRitta ceg kOl vALi
mARu koNTanna uNkaN,
n'ARu irug kUn'tal, koTicci tOLE!

kazaRiya pAgkaRkuk kizavan uraittatu. - oru ciRaip periyan

273. pAlai
alkuRu pozutil tAtu mukai tayagkap
perug kATu uLarum acaivaLi pOla,
taNNiya kamazum oNNutalOyE!
n'on'tanaAyin, kaNTatu mozival;
perun' tEn kaNpaTu varaiyil mutu mAlpu
aRiyAtu ERiya maTavOn pOla,
EmAn'tanRu, iv ulakam;
n'Am uLEm Akap piriyalan teLimE.

'pirivar' enak kavanRa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu.- ciRaikkuTi An'taiyAr

274. pAlai
puRavup puRattanna pun kAl ukAattu
iRavuc cinai anna n'aLi kani utira,
viTu kaNai villoTu paRRi, kOTu ivarpu,
varun'arp pArkkum vankaN ATavar
n'Ir n'acai vETkaiyin n'Ar menRu taNiyum
innAk kAnamum, iniya-ponnoTu
maNi miTai alkul maTan'tai
aNi mulai Akam muyagkinam celinE.

poruL valitta n'ejciRkuk kizavan uraittatu. - uruttiran

275. mullai
mullai Urn'ta kal uyarpu ERik
kaNTanam varukam; cenmO-tOzi!-
el Urc cErtarum ERuTai inattup
pul Ar n'al An pUN maNikollO?
ceyvinai muTitta cemmal uLLamoTu
val vil iLaiyar pakkam pORRa,
Ir maNaR kATTARu varUum
tEr maNikol?-ANTu iyampiya uLavE.

paruva varavinkaN varavu n'imittam tOnRa, tOzi talaimakaTku uraittatu.- okkUr mAcAtti

276. kuRijci
paNait tOT kuRumakaL
pAvai taiyum,
pajcAyp paLLam cUzn'tum, maRRu-ivaL
uruttu ezu vana mulai oLi peRa ezutiya
toyyil kAppOr aRitalum aRiyAr,
muRaiyuTai aracan cegkOl avaiyattu
yAn taR kaTavin yAgku Avatukol?
peritum pEtai manRa-
aLitOtAnE-iv azugkal UrE!

tOzikkuk kuRaimaRAmal talaimakan kURiyatu. - kUzik koRRan

277. pAlai
Acu il teruvin Acu il viyan kaTai,
cen'n'el amalai veNmai veL izutu
Or il piccai Ara mAn'ti,
aRcira veyya veppat taNNIr
cEmac ceppil peRIiyarO, n'IyE-
'minniTai n'aTugkum kaTaip peyal vATai,
ek kAl varuvatu?' enRi;
ak kAl varuvar, em kAtalOrE.

talaimakan pirin'tavazi, avan kuRitta paruva varavu tOzi aRivaraik kaNTu vinAviyatu. - OriR piccaiyAr

278. pAlai
uRu vaLi uLariya am taLir mAattu
muRi kaNTanna mellen cIRaTic
ciRu pacum pAvaiyum, emmum, uLLAr
koTiyar vAzi-tOzi!-kaTuvan
UzuRu tIm kani utirppa, kIz irun'tu,
ErppanaErppana uNNum
pArppuTai man'tiya malai iRan'tOrE.

piriviTai vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL uraittatu. - pEricAttan

279. mullai
tirimaruppu erumai iruL n'iRa mai An
varumiTaRu yAtta pakuvAyt teN maNi,
pulampu koL yAmattu, iyagkutoRu icaikkum
itu pozutu Akavum vArArkollO-
mazai kazUu maRan'ta mA irun' tuRukal
tukaL cUz yAnaiyin poliyat tOnRum
irum pal kunRam pOki,
tirun'tu iRaip paNait tOL uLLAtOrE?

vaRpuRuttum tOzikkuk kizatti uraittatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

280. kuRijci
kELir! vAziyO, kELir! n'ALum en
n'ejcu piNik koNTa am cil Otip
perun' tOT kuRumakaL ciRu mel Akam
oru n'AL puNarap puNarin,
arai n'AL vAzkkaiyum vENTalan yAnE.

kazaRRetirmaRai -n'akkIrar