311-320

311. n'eytal
alar yAgku oziva-tOzi!-perug kaTal
pulavu n'ARu akan tuRai valavan tAgkavum,
n'illAtu kazin'ta kallen kaTun' tEr
yAn kaNTanROilanE; pAnAL
Ogkal veN maNal tAzn'ta punnait
tAtu cEr n'ikarmalar koyyum
Ayam ellAm uTan kaNTanRE?

alarajciya talaimakaL, talaimakan ciRaippuRattAnAkat tOzikkuc colluvALAyc colliyatu. - cEn'tankIran

312. kuRijci
iraNTu aRi kaLvi n'am kAtalOLE:
muraN koL tuppin cev vEl malaiyan
muLLUrk kAnam n'ARa van'tu,
n'aLLen kagkul n'am OrannaL;
kUn'tal vEyn'ta viravumalar utirttu,
cAn'tu uLar n'aRug katuppu eNNey n'Ivi,
amarA mukattaL Akit
tamar OrannaL, vaikaRaiyAnE.

iravukkuRi van'tu n'IgkukinRa talaimakan, tan n'ejciRku varaiviTai vETpak kURiyatu. - kapilar

313. n'eytal
perug kaTaR karaiyatu ciRuveN kAkkai
n'Ittu n'Ir irug kazi irai tErn'tu uNTu,
pUk kamaz potumparc cEkkum tuRaivanoTu
yAttEm; yAttanRu n'aTpE;
avizttaRku aritu; atu muTin'tu amain'tanRE.

iravukkuRi van'tu ozukug kAlattut talaimakanatu varavu uNarn'tu, 'paNpilar' enRu iyaRpazitta tOzikku, 'avarOTu piRan'ta n'aTpu aziyAta n'aTpanRO!' enRu,ciRaippu

314. mullai
cEyuyar vicumpin n'Ir uRu kamajcUl
taNkural ezili oN cuTar imaippa,
peyal tAzpu iruLiya pulampu koL mAlaiyum,
vArAr vAzi!-tOzi!-varUum
in uRal iLa mulai jemugka-
innA vaippin curan iRan'tOrE.

piriviTai vERupaTTa kizatti, vaRpuRuttun' tOzikkup paruvag kATTi, azin'tu kURiyatu. - pEricAttan

315. kuRijci
ezutaru matiyam kaTal kaNTAagku
ozuku veL aruvi Ogku malain'ATan
jAyiRu anaiyan-tOzi!-
n'erujci anaiya en perum paNaittOLE.

varaiviTai, 'vERupaTukinRAy' enRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- maturai vELAtattan

316. n'eytal
Ay vaLai jekizavum, ayarvu mey n'iRuppavum,
n'Oy mali varuttam annai aRiyin,
uLenO vAzi-tOzi!-viLiyAtu,
uravuk kaTal poruta viravu maNal aTaikarai
Orai makaLir OrAgku ATTa,
Ayn'ta alavan tunpuRu tunaipari
Ogku varal viritirai kaLaiyum
tuRaivan collO piRa AyinavE?

varaiviTai 'vERu paTukinRAy' enRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- tumpi cEr kIran

317. kuRijci
puri maTa maraiyAn karu n'arai n'al ERu
tIm puLi n'elli mAn'ti, ayalatu
tEm pAy mA malar n'aTugka veytu uyirttu,
Ogku malaip paij cunai parukum n'ATan
n'ammai viTTu amaiyumO maRRE-kaimmika
vaTa pula vATaikku azi mazai
ten pulam paTarum taN pani n'ALE?

piriviTaik kizattiyait tOzi vaRpuRuttiyatu. - maturaik kaNTaratattan

318. n'eytal
eRi cuRAk kalitta ilagku n'Irp parappin,
n'aRu vI jAzaloTu punnai tAay,
veRi ayar kaLattinin tOnRum tuRaivan
kuRiyAn Ayinum, kuRippinum, piRitu onRu
aRiyARku uraippalO, yAnE? eytta ip
paNai ezil men tOL aNaiiya an' n'AL
pizaiyA vajcinam ceyta
kaLavanum, kaTavanum, puNaivanum, tAnE.

kizavan kETkum aNmaiyan Akat tOzikkuk kizatti uraittatu. - ammUvan

319. mullai
mAn ERu maTap piNai tazIi, maruL kUrn'tu,
kAnam n'aNNiya putal maRain'tu oTugkavum,
kaiyuTai n'al mAp piTiyoTu porun'ti,
mai aNi marugkin malaiyakam cEravum,
mAlai van'tanRu, mAri mA mazai;
pon Er mEni n'al n'alam citaittOr
innum vArAr Ayin,
en Am, tOzi n'am in uyirn'ilaiyE

paruva varavinkaN vERupaTTa kizatti vanpuRai etir azin'tu coRRatu.- tAyag kaNNan

320. n'eytal
perug kaTaR paratavar kOL mIn uNagkalin
irug kazik koNTa iRavin vATaloTu,
n'ilavu n'iRa veN maNal pulava, pala uTan,
ekkartoRum parikkum tuRaivanoTu, oru n'AL,
n'akkatOr paziyum ilamE pOtu aviz
pon iNar marIiya puL imiz pogkarp
punnaiam cEri iv Ur
kon alar tURRum, tan koTumaiyAnE.

alar ajci ARRALAkiya talaimakaL, talaivan kETpAnAkat tOzikkuk kURiyatu.- tumpicEr kIran