381-390

381. n'eytal
tol kavin tolain'tu, tOL n'alam cAay
allal n'ejcamOTu alkalum tujcAtu,
pacalai Aki, viLivatukollO-
veN kuruku n'aralum taN kamaz kAnal,
pU mali potumpar n'ALmalar mayakki,
vilagku tirai uTaitarum tuRaivanoTu
ilagku eyiRu tOnRa n'akkatan payanE?

varaiviTai ARRALAkiya talaimakaLai ARRuvikkaluRum tOzi talaimakanait iyaRpazittatu.

382. mullai
taN tuLikku ERRa paig
koTi mullai
mukai talaitiRan'ta n'ARRam putalmicaip
pU amal taLavamoTu, tEm kamazpu kajala,
vampup peyyumAl mazaiyE; vampu anRu,
kAr itu paruvam Ayin,
vArArO, n'am kAtalOrE?

paruva varavinkaN vERupaTTa talaimakaLait tOzi, 'paruvam anRu; vampu' enRu vaRpuRIiyatu. - kuRugkIran

383. pAlai
n'I uTampaTutalin, yAn tara, van'tu,
kuRi n'inRananE, kunRa n'ATan;
'inRai aLavaic cenRaikka enRi;
kaiyum kAlum Oyvana oTugkat
tI uRu taLirin n'aTugki,
yAvatum, ilai, yAn ceyaRku uriyatuvE.

uTanpOkku n'Ervittu van'ta tOzi, n'ANAl varun'tum talaimakaLai, n'ANuk keTac colliyatu. - paTumarattu mOci kIran

384. marutam
uzun'tuTai kazun'tin karumpuTaip paNait tOL,
n'eTum pal kUn'tal, kuRun'toTi, makaLir
n'alan uNTu tuRatti Ayin,
mika n'anRu amma-makizn'a!-n'in cULE.

'n'in parattaiyarkku n'I uRRa cULURavu n'anRAyirun'tatu!' enRu n'akaiyATit tOzi vAyil maRuttatu. - OrampOkiyAr

385. kuRijci
palavil cErn'ta pazam Ar inak kalai,
cilai viR kAnavan cen' toTai verIi
ceru uRu kutiraiyin pogki, cAral
iru vetir n'ITu amai tayagkap pAyum
peru varai aTukkattuk kizavOn enRum
anRai anna n'aTpinan;
putuvOrttu amma, iv azugkal UrE.

vERRu varaivu mARRiyatu. - kapilar

386. n'eytal
veN maNal virin'ta vI tatai kAnal
taNNan' tuRaivan taNavA UgkE,
vAl izai makaLir vizavu aNik kUTTum
mAlaiyO aRivEnmannE; mAlai
n'ilam paran'tanna punkaNoTu
pulampu uTaittu Akutal aRiyEn yAnE.

piriviTai vaRpuRuttum tOzikkut kizatti vanpuRai etir azin'tu kURiyatu.- veLLivItiyAr

387. mullai
ellai kaziya, mullai malara,
katir cinam taNin'ta kaiyaRu mAlai,
uyir varampAka n'In'tinam Ayin,
evankol vAzi?-tOzi!-
kagkul veLLam kaTalinum peritE!

piriviTai vaRpuRuttum tOzikkuk kizatti vanpuRai etir azin'tu kURiyatu.- kagkul veLLattAr

388. kuRijci
n'Ir kAlyAtta n'irai itazk kuvaLai
kOTai oRRinum vATAtAkum;
kavaNai anna pUTTup porutu acAa
umaN eruttu ozukait tOTu n'iraittanna
muLi cinai piLakkum munpu inmaiyin,
yAnai kaimmaTittu uyavum
kAnamum iniya Am, n'ummoTu varinE.

talaimakaL uTanpOkku n'Ern'tamai uNarn'ta talaimakan, curattu vemmaiyum,talaimakaL menmaiyum kuRittu, celavu azugkaluRuvAnait tOzi azugkAmaR kURiyatu. - auvaiyA

389. kuRijci
n'ey kani kuRumpUz kAyam Aka
Arpatam peRuka-tOzi! attai-
perug kal n'ATan varain'tena, avan etir
'n'anRO makanE?' enRanen;
'n'anRE pOlum' enRu uraittOnE.

talaimakan kuRREval makanAl varaivu malin'tamai tOzi talaimakaTkuc colliyatu.- vETTa kaNNan

390. pAlai
ellum ellinRu; pATum kELAy-
cellAtImO, ciRupiTi tuNaiyE!-
vERRu munai vemmaiyin, cAttu van'tu iRuttena,
vaLai aNi n'eTu vEl En'ti,
miLai van'tu peyarum taNNumaik kuralE.

puNarn'tuTan pOyinArai iTaiccurattuk kaNTAr pozutu celavum pakaiyum kATTic celavu vilakkiyatu. - uRaiyUr mutukoRRan