uzun'tinaim pulavan

333. kuRijci
kuRum paTaip pakazik koTu viR kAnavan
punam uNTu kaTin'ta paig kaN yAnai
n'aRun' tazai makaLir Oppum kiLLaiyoTu
kuRum poRaikku aNavum kunRa n'ATan
paNik kuRai varuttam vITa,
tuNiyin evanO-tOzi!-n'am maRaiyE?

'aRattOTu n'iRpal' enak kizattikkut tOzi uraittatu. - uzun'tinaim pulavan