uRaiyUrc calliyan kumAran

309. marutam
kaivinai mAkkaL tam cey vinai muTimAr,
curumpu uNa malarn'ta vAcam kIzppaTa,
n'ITiya varampin vATiya viTinum,
'koTiyOr n'ilam peyarn'tu uRaivEm' ennAtu'
peyarttum kaTin'ta ceRuvil pUkkum
n'in Ur n'eytal anaiyEm-peruma!-
n'I emakku innAtana pala ceyyinum,
n'in inRu amaital vallAmARE.

parattaiyiR pirin'tu van'ta kizavaRkut tOzi vAyil n'Ern'tatu.- uRaiyUrc calliyan kumAran