tAyagkaNNanAr

319. mullai
mAn ERu maTap piNai tazIi, maruL kUrn'tu,
kAnam n'aNNiya putal maRain'tu oTugkavum,
kaiyuTai n'al mAp piTiyoTu porun'ti,
mai aNi marugkin malaiyakam cEravum,
mAlai van'tanRu, mAri mA mazai;
pon Er mEni n'al n'alam citaittOr
innum vArAr Ayin,
en Am, tOzi n'am in uyirn'ilaiyE

paruva varavinkaN vERupaTTa kizatti vanpuRai etir azin'tu coRRatu.- tAyag kaNNan