miLaikkan'tan

196. marutam
vEmpin paig kAy en tOzi tarinE,
'tEm pUg kaTTi' enRanir; iniyE,
pAri paRampil panic cunait teNNIr
taiit tigkaL taNNiya tarinum,
'veyya uvarkkum' enRanir-
aiya!-aRRAl anpin pAlE.

vAyil vENTip pukka kizavaRkut tOzi kURiyatu. - miLaik kan'tan.