miLaikkizAn n'alvETTanAr

341. n'eytal
pal vI paTariya pacu n'anai kuravam
porip pUm punkoTu pozil aNik koLAac
cinai initu Akiya kAlaiyum, kAtalar
pENAr Ayinum, 'periyOr n'ejcattuk
kaNNiya ANmai kaTavatu anRu' ena,
valiyA n'ejcam valippa,
vAzvEn-tOzi!-en vankaNAnE.

'paruva varavinkaN vERupaTum' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu- miLaikizAn n'al vETTan