n'annan

73. kuRijci
makizn'an mArpE veyyaiyAl n'I;
aziyal vAzi-tOzi!-n'annan
n'aRu mA konRu jATpil pOkkiya
onRumozik kOcar pOla,
vankaT cUzcciyum vENTumAl ciRitE.

pakaRkuRi maRuttu, iravukkuRi n'Ern'tu, atuvum maRuttamaipaTat talaimakaTkut tOzi colliyatu - paraNar

292.kuRijci
maNNiya cenRa oL n'utal arivai
punal taru pacug kAy tinRatan tappaRku
onpatiRRu-onpatu kaLiRRoTu, avaL n'iRai
pon cey pAvai koTuppavum, koLLAn,
peN kolai purin'ta n'annan pOla,
varaiyA n'iraiyattuc celIiyarO, annai!-
oru n'AL, n'akai muka virun'tinan van'tena,
pakai muka Urin, tujcalO ilaLE.

tOzi iravukkuRikkaN ciRaippuRamAkak kAppu mikuti colliyatu. - paraNar