malaiyamAn

198. kuRijci
yAam konRa maram cuTTa iyavil
karumpu maruL mutala pain' tAT cen' tinai
maTap piTit taTakkai anna pAl vArpu,
karik kuRaTTu iRaijciya ceRik kOT paig kural
paTukiLi kaTikam cERum; aTupOr
eHku viLagku taTak kai malaiyan kAnattu
Aram n'ARum mArpinai,
vAraRkatilla; varukuvaL yAyE.

tOzi kuRiyiTam peyarttuk kURiyatu. - kapilar

312. kuRijci
iraNTu aRi kaLvi n'am kAtalOLE:
muraN koL tuppin cev vEl malaiyan
muLLUrk kAnam n'ARa van'tu,
n'aLLen kagkul n'am OrannaL;
kUn'tal vEyn'ta viravumalar utirttu,
cAn'tu uLar n'aRug katuppu eNNey n'Ivi,
amarA mukattaL Akit
tamar OrannaL, vaikaRaiyAnE.

iravukkuRi van'tu n'IgkukinRa talaimakan, tan n'ejciRku varaiviTai vETpak kURiyatu. - kapilar