marutam

8. marutam
kazani mAattu viLain'tu uku tIm pazam
pazana vALai katUum Uran
em il perumozi kURi, tam il,
kaiyum kAlum tUkkat tUkkum
ATip pAvai pOla,
mEvana ceyyum, tan putalvan tAykkE.

kizatti tannaip puRanuraittAL enak kETTa kAtaR parattai avaTkup pAgkAyinAr kETpac colliyatu. - AlagkuTi vagkanAr.

9. n'eytal
yAy AkiyaLE mAayOLE-
maTai mAN ceppil tamiya vaikiya
peyyAp pUvin mey cAyinaLE;
pAcaTai n'ivan'ta kaNaik kAl n'eytal
ina mIn irug kazi Otam malkutoRum
kayam mUzku makaLir kaNNin mAnum
taNNam tuRaivan koTumai
n'am mun n'ANik karappATummE.

talaimakaRkut tOzi vAyil n'Ern'tatu. - kayamanAr

19. marutam
evvi izan'ta vaRumaiyar pANar
pU il vaRun'talai pOlap pullenRu
inaimati vAziyar-n'ejcE!-manai marattu
elluRum mauval n'ARum
pal irug kUn'tal yAraLO n'amakkE?

uNarppuvayin vArA UTaRkaN talaimakan colliyatu. - paraNar

31. marutam
maLLar kuzIiya vizavinAnum,
makaLir tazIiya tuNagkaiyAnum,
yANTum kANEn, mAN takkOnai;
yAnum Or ATukaLa makaLE; en kaik
kOTu Ir ilagku vaLai n'ekiztta
pITu kezu kuricilum, Or ATukaLa makanE.

n'otumalar varaivuzit tOzikkut talaimakaL aRattOTu n'inRatu. - Atiman'ti

33. marutam
annAy! ivan Or iLa mANAkkan;
tan Ur manRattu ennankollO?
iran'tUN n'irampA mEniyoTu
virun'tin Urum peruj cemmalanE.

vAyilAkap pukka pANan kETpa, tOziyai n'Okki, talaimakaL vAyil n'ErvAL kURiyatu. - paTumarattu mOcikIran

34. marutam
oRuppa Ovalar, maRuppat tERalar,
tamiyar uRagkum kauvai inRAy,
iniyatu, kETTu inpuRuka iv UrE!-
munAatu, yAnaiyagkurukin kAnal am perun'tOTu
aTTa maLLar Arppu icai verUum
kuTTuvan maran'tai anna em
kuzai viLagku Ay n'utaR kizavanum avanE.

varaivu malin'tamai UrmEl vaittut tOzi kizattikkuc colliyatu.- kollik kaNNan

35. marutam
n'AN ila manRa, em kaNNE-n'AL n'Erpu,
cinaip pacumpAmpin cUl mutirppanna
kanaitta karumpin kUmpu poti aviza
n'uN uRai azituLi talaiiya
taN varal vATaiyum, pirin'ticinOrkku azalE.

piriviTai melin'ta kizatti tOzikkuc colliyatu. - kazArk kIran eyiRRi

45. marutam
kAlai ezun'tu, kaTun' tEr paNNi,
vAl izai makaLirt tazIiya cenRa
mallal Uran, 'ellinan peritu' ena,
maRuvarum ciRuvan tAyE;
teRuvatu amma, it tiNaip piRattallE.

talaimakaRkup pAgkAyinAr vAyil vENTiyavazi, tOzi vAyil n'Ern'tatu.- AlagkuTi vagkanAr

46. marutam
AmpaR pUvin cAmpal anna
kUmpiya ciRakar manai uRai kurIi
munRil uNagkal mAn'ti, manRattu
eruvin n'uN tAtu kuTaivana ATi,
il iRaip paLLit tam piLLaiyoTu vatiyum
punkaN mAlaiyum, pulampum,
inRukol-tOzi!-avar cenRa n'ATTE?

piriviTai 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti ARRuval enpatupaTac colliyatu. - mAmilATan.

50. marutam
aiyavi anna ciRu vI jAzal
cevvi marutin cemmaloTu tAayt
tuRai aNin'tanRu, avar UrE; iRai iRan'tu
ilagku vaLai n'ekiza, cAayp
pulampu aNin'tanRu, avar maNan'ta tOLE.

kizavaRkup pAgkAyina vAyilkaTkuk kizatti colliyatu. - kunRiyanAr

53. marutam
em aNagkinavE-makizn'a! munRil
n'anai mutir punkin pUt tAz veN maNal,
vElan punain'ta veRi ayar kaLamtoRum
cen' n'el vAn pori citaRi anna,
ekkar n'aNNiya em Ur viyan tuRai,
n'Er iRai munkai paRRi,
cUraramakaLirOTu uRRa cULE.

varaivu n'ITTittavazit tOzi talaimakaRku uraittatu. - kOpperujcOzan

61. marutam
taccan ceyta ciRu mA vaiyam,
Urn'tu inpuRAar Ayinum, kaiyin
Irttu inpuRUum iLaiyOr pOla,
uRRu inpuREem Ayinum, n'aRROrp
poykai Uran kENmai
ceytu inpuRRanem; ceRin'tana vaLaiyE.

tOzi talaimakan vAyilkaTku uraittatu. - tumpicErkIran

75. marutam
n'I kaNTanaiyO? kaNTArk kETTanaiyO?-
onRu teLiya n'acaiyinam; mozimO!
veN kOTTu yAnai cONai paTiyum
pon mali pATali peRIiyar!-
yArvAyk kETTanai, kAtalar varavE?

talaimakan varavuNarttiya pANarkkut talaimakaL kURiyatu. - paTumarattu mOcikIranAr

80. marutam
kUn'tal Ampal muzu n'eRi aTaicci,
perum punal van'ta irun' tuRai virumpi,
yAm aHtu ayarkam cERum; tAn aHtu
ajcuvatu uTaiyaLAyin, vem pOr
n'ukam paTa kaTakkum pal vEl ezini
munai An peru n'irai pOla,
kiLaiyoTu kAkka, tan kozun'an mArpE.

talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpap parattai colliyatu. - auvaiyAr

85. marutam
yArinum iniyan; pEr anpinanE-
uLLUrk kurIit tuLLun'aTaic cEval
cUl mutir pETaikku Inil izaiiyar,
tEm potik koNTa tIm kazaik karumpin
n'ARA veN pU kozutum
yANar Uran pANan vAyE.

vAyil vENTic cenRa pANaRkut tOzi colli, vAyil maRuttatu. - vaTama vaNNakkan tAmOtaran

89. marutam
pA aTi urala pakuvAy vaLLai
Etil mAkkaL n'uvaRalum n'uvalpa;
azivatu evankol, ip pEtai UrkkE?-
perum pUN poRaiyan pEem mutir kollik
karug kaT teyvam kuTavarai ezutiya
n'al iyal pAvai anna im
mel iyal kuRumakaL pATinaL kuRinE.

talaimakan ciRaippuRattAnAkat tOzi tannuLLE colluvALAyc colliyatu;talaimakaRkup pAgkAyinAr kETpac colli, vAyil maRuttatUum Am. - paraNar

91. marutam
aril pavarp pirampin varip puRa viLai kani
kuNTu n'Ir ilajcik keNTai katUum
taN tuRai Uran peNTinai Ayin,
pala Akuka, n'in n'ejcil paTarE!
OvAtu Iyum mAri vaN kai,
kaTum pakaTTu yAnai, n'eTun' tEr, ajci
kon munai iravu Ur pOlac
cila Akuka, n'I tujcum n'ALE!

parattaiyarmATTup pirin'ta talaimakan vAyil vENTip pukkavazi, tanvarai ttanRi avan varaittAkit tan n'ejcu n'ekizn'tuzi, talaimakaL atanai n'erugkic colliyatu; p

93. marutam
n'al n'alam tolaiya, n'alam mikac cAay,
in uyir kaziyinum uraiyal; avar n'amakku
annaiyum attanum allarO?
pulavi aHtu evanO, anpilagkaTaiyE?

vAyilAkap pukka tOzikku vAyil maRuttatu. - aLLUr n'anmullaiyAr

107. marutam
kuvi iNart tOnRi oN pU anna
toku cen' n'eRRik kaNamkoL cEval!-
n'aLLiruL yAmattu il eli pArkkum
piLLai verukiRku alkuirai Aki,
kaTu n'avaip paTIiyarO, n'IyE-n'eTu n'Ir
yANar UranoTu vatin'ta
Ema in tuyil eTuppiyOyE!

poruL muRRi van'ta talaimakanai uTaiya kizatti kAmam mikka kazipaTar kiLaviyAl kURiyatu. - maturaik kaNNanAr.

113. marutam
Urkkum aNittE, poykai; poykaikkuc
cEyttum anRE, ciRu kAnyARE:
irai tEr veN kuruku allatu yAvatum
tunnal pOkinRAl, pozilE; yAm em
kUzaikku erumaNam koNarkam cERum;
ANTum varukuvaL perum pEtaiyE.

pakaRkuRi n'Ern'ta talaimakaRkuk kuRippinAl kuRiyiTam peyarttuc colliyatu.- mAtIrttan

127. marutam
kuruku koLak kuLitta keNTai ayalatu
uru kezu tAmarai vAl mukai verUum
kazaniam paTappai kAjci Ura!
oru n'in pANan poyyan Aka,
uLLa pANar ellAm
kaLvar pOlvar, n'I akanRicinOrkkE.

pANan vAyilAkap pukkavazit talaimakaRkut tOzi colliyatu. - OrampOkiyAr

138. kuRijci
kon Ur tujcinum, yAm tujcalamE-
em il ayalatu Ezil umpar,
mayil aTi ilaiya mAk kural n'occi
aNi miku men kompu Uztta
maNi maruL pUvin pATu n'ani kETTE.

kuRi pizaitta talaimakan piRRai jAnRu iravukkuRi van'tuzi, tOzi ciRaippuRamAkak kURiyatu; iravukkuRi n'Ern'tatUum Am. - kollan azici

139. marutam
manai uRai kOzi kuRug kAl pETai,
vEli verukinam mAlai uRRena,
pukum iTan aRiyAtu tokupu uTan kuzIiya
paitaR piLLaik kiLai payirn'tAagku
innAtu icaikkum ampaloTu
vAral, vAziyar!-aiya!-em teruvE.

vAyil vENTip pukka talaimakaRkut tOzi vAyil maRuttatu. - okkUr mAcAttiyAr.

155. mullai
mutaip punam konRa Arkali uzavar
vitaik kuRu vaTTi pOtoTu potuLap
pozutO tAn van'tanRE; 'mezuku AnRu
Utu ulaip peyta pakuvAyt teN maNi
maram payil iRumpin Arppa, curan izipu,
mAlai n'ani virun'tu ayarmAr
tEr varum' ennum urai vArAtE.

talaimakaL paruvam kaNTu azin'tu colliyatu. - urOTakattuk kan'tarattan

157. marutam
'kukkU' enRatu kOzi; atan etir
tuTkenRanRu en tUu n'ejcam-
tOL tOy kAtalarp pirikkum
vAL pOl vaikaRai van'tanRAl enavE.

pUppu eytiya talaimakaL uraittatu. - aLLUr n'anmullai

164. marutam
kaNaik kOTTu vALaik kamaj cUl maTa n'Aku
tuNart tEkkokkin tIm pazam katUum
tonRu mutir vELir kunRUrk kuNAtu
taN perum pauvam aNagkuka-tOzi!-
manaiyOL maTamaiyin pulakkum
anaiyEm makizn'aRku yAm Ayinam eninE!

kAtalparattai talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpa uraittatu. - mAgkuTimarutan

169. marutam
curam cel yAnaik kal uRu kOTTin
teRRena iRIiyarO-aiya! maRRu yAm
n'ummoTu n'akka vAl veL eyiRE:
pANar pacumIn corin'ta maNTai pOla
emakkum perum pulavu Aki,
n'ummum peREem, iRIiyar em uyirE.

kaRpuk kAlattut teLiviTai vilagkiyatu; init tOzi varaivu n'ITTittavazi varaivu kaTAyatUum Am. - veLLivItiyAr.

171. marutam
kAN ini vAzi-tOzi-yANark
kaTumpunal aTaikarai n'eTug kayattu iTTa
mIn valai mAp paTTAagku,
itu maRRu-evanO, n'otumalar talaiyE?

varaiviTai 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkut talaimakaL kURiyatu.- pUgkaNuttiraiyAr

178. marutam
ayirai paran'ta am taN pazanattu
En'tu ezil malara tUmpuTait tiraLkAl
Ampal kuRun'ar n'Ir vETTAgku, ivaL
iTai mulaik kiTan'tum, n'aTugkal AnIr;
tozutu kAN piRaiyin tOnRi, yAm n'umakku
ariyam Akiya kAlaip
periya n'OnRanir; n'OkO yAnE.

kaTin'akar pukka tOzi, talaimakan puNarcci vitumpal kaNTu, munnark kaLavuk kAlattu ozukalARRinai n'inain'tu, azin'tu kURiyatu. - n'etumpalliyattai

181. kuRijci
itu maRRu evanO-tOzi!-tuniyiTai
innar ennum innAk kiLavi-
iru maruppu erumai InRaNik kArAn
uzavan yAtta kuzaviyin akalAtu,
pAal paim payir Arum Uran
tiru manaip pal kaTam pUNTa
peru mutu peNTirEm Akiya n'amakkE?

talaimakan parattaiyiR pirin'tavazi ARRALAkiya talaimakaL ARRal vENTit tOzi iyaRpazittavazi, talaimakaL iyaRpaTa mozin'tatu. - kiLLimagkalagkizAr

196. marutam
vEmpin paig kAy en tOzi tarinE,
'tEm pUg kaTTi' enRanir; iniyE,
pAri paRampil panic cunait teNNIr
taiit tigkaL taNNiya tarinum,
'veyya uvarkkum' enRanir-
aiya!-aRRAl anpin pAlE.

vAyil vENTip pukka kizavaRkut tOzi kURiyatu. - miLaik kan'tan.

202. marutam
n'Om, en n'ejcE! n'Om, en n'ejcE!
pun pulattu amanRa ciRiyilai n'erujcik
kaTku in putu malar muT payan'tAagku,
iniya ceyta n'am kAtalar
innA ceytal n'Om, en n'ejcE!

vAyilAkap pukka tOzikkut talaimakaL vAyil maRuttatu. - aLLUr n'anmullai

203. marutam
malai iTaiyiTTa n'ATTarum allar;
maran'talai tOnRA Urarum allar;
kaNNin kANa n'aNNuvazi irun'tum,
kaTavuL n'aNNiya pAlOr pOla,
orIinan ozukum ennaikkup
pariyalenman yAn, paNTu oru kAlE.

vAyilAkap pukka tOzikkut talaimakaL colliyatu. - n'eTumpalliyattan

231. marutam
Or Ur vAzinum cEri vArAr;
cEri varinum Ara muyagkAr;
EtilALar cuTalai pOlak
kANAk kazipamannE-n'AN aTTu,
n'al aRivu izan'ta kAmam
vil umiz kaNaiyin cenRu cEN paTavE.

vAyilAkap pukka tOzikkut talaimakaL colliyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

238. marutam
pAcaval iTitta karug kAz ulakkai
Ay katir n'ellin varampu aNait tuyiRRi,
oN toTi makaLir vaNTal ayarum
toNTi anna en n'alam tan'tu,
koNTanai cenmO-makizn'a!-n'in cULE.

talaimakan parattaiyin maRuttan'tu, vAyil vENTit tOziyiTaic cenRu, teLippAn pukkARkut tOzi colliyatu. - kunRiyan

258. marutam
vAral em cEri; tAral n'in tArE;
alarAkinRAl-peruma!-kAvirip
palar ATu perun' tuRai marutoTu piNitta
En'tu kOTTu yAnaic cEn'tan tan'tai,
ariyal am pukavin am kOTTu vETTai
n'iraiya oL vAL iLaiyar perumakan,
azici ArkkATu anna ivaL
pazi tIr mAN n'alam tolaivana kaNTE.

tOzi talaimakaRku vAyil maRuttatu; vAyil n'Ern'tatUum. Am. - paraNar

271. marutam
aruvi anna paru uRai citaRi
yarRun'iRai pakarum n'ATanait tERi,
uRRatumannum oru n'AL; maRRu-atu
tavap pal n'AL tOL mayagki,
vauvum paNpin n'Oy AkinRE,

talaimakaRku vAyil n'Ern'tu pukka tOzikkut talaimakaL colliyatu.- azici n'accAttanAr

293. marutam
kaLLin kELir Arttiya, uLLUrp
pALai tan'ta pajciam kuRug kAy
Ogku irum peNNai n'ugkoTu peyarum
Ati aruman mUtUr anna,
aya veLLAmpal am pakai n'eRit tazai
tittik kuRagkin Uz mARu alaippa,
varumE cEyizai, an'til
kozun'aR kANiya; aLiyEn yAnE!

parattaiyiR pirin'tu van'ta kizavaRku vAyilAkap pukka tOzikkuk kizatti uraittatu. - kaLLil Attiraiyan

295. n'eytal
uTuttum, toTuttum, pUNTum, cerIiyum,
tazai aNip polin'ta AyamoTu tuvanRi,
vizavoTu varuti, n'IyE; iHtO
Or An valcic cIr il vAzkkai
peru n'alak kuRumakaL van'tena,
ini vizavu AyiRRu ennum, iv UrE.

vAyil vENTic cenRa kizavaRkut tOzi uraittatu. - tUgkalOri

305. marutam
kaN tara van'ta kAma oL eri
enpu uRa n'aliyinum, avaroTu pENic
cenRu, n'Am muyagkaRku arug kATciyamE
van'tu ajar kaLaitalai avar ARRalarE;
uyttanar viTAar pirittu iTai kaLaiyAr
kuppaik kOzit tanip pOr pOla,
viLivAgku viLiyin allatu,
kaLaivOr ilai-yAn uRRa n'OyE.

kAppu mikutikkaN, tOzi aRattOTu n'iRpALAka, tanatu ARRAmai tOnRat talaimakaL tannuLLE kURiyatu. - kuppaik kOziyAr.

309. marutam
kaivinai mAkkaL tam cey vinai muTimAr,
curumpu uNa malarn'ta vAcam kIzppaTa,
n'ITiya varampin vATiya viTinum,
'koTiyOr n'ilam peyarn'tu uRaivEm' ennAtu'
peyarttum kaTin'ta ceRuvil pUkkum
n'in Ur n'eytal anaiyEm-peruma!-
n'I emakku innAtana pala ceyyinum,
n'in inRu amaital vallAmARE.

parattaiyiR pirin'tu van'ta kizavaRkut tOzi vAyil n'Ern'tatu.- uRaiyUrc calliyan kumAran

330. marutam
n'alattakaip pulaitti pacai tOyttu eTuttut
talaip puTaip pOkkit taN kayattu iTTa
n'Irin piriyAp parUut tiri kaTukkum
pEr ilaip pakanRaip poti aviz vAn pU
in kaTug kaLLin maNam ila kamazum
punkaN mAlaiyum, pulampum,
inRukol-tOzi!-avar cenRa n'ATTE?

piriviTai vERupaTTa kizatti tOzikkuc colliyatu. - kazArk kIran eyiRRiyan

354. marutam
n'Ir n'ITu ATin kaNNum civakkum;
Arn'tOr vAyil tEnum puLikkum;
taNan'tanaiAyin, em il uyttuk koTumO-
am taN poykai en'tai em Urk
kaTum pAmpu vazagkum teruvil
n'aTugku ajar evvam kaLain'ta emmE?

parattaiyiR pirin'tu vAyil vENTic cenRa talaimakaRkut tOzi vAyil maRuttatu.- kayattUr kizAn

359. marutam
kaNTicin-pANa!-paNpu uTaittu amma:
mAlai virin'ta pacu veN n'ilavin
kuRug kAR kaTTil n'aRum pUj cEkkai,
paLLi yAnaiyin uyirttanan n'acaii,
putalvaR tazIiyinan viRalavan;
putalvan tAy avan puRam kavaiiyinaLE.

parattaiyiR pirin'tu van'ta talaimakan vAyil vENTip peRAtu, tAnE pukkuk kUTiyatu kaNTu tOzi, pANaRkuc colliyatu. - pEyan.

364. marutam
aril pavarp pirampin vari puRa n'Irn'Ay
vALai n'AL irai peRUum Uran
pon kOl avir toTit taR kezu takuvi
eR puRagkURum enpa; teRRena
vaNagku iRaip paNait tOL el vaLai makaLir
tuNagkai n'ALum van'tana av varaik
kaN pora, maRRu atankaN avar
maNam koLaRku ivarum maLLar pOrE.

vERu oru parattai tannaip puRagkURinAL enak kETTa iRparattai avaTkup pAgkAyinAr kETpak kURiyatu. - auvaiyAr

367. marutam
koTiyOr n'alkAr Ayinum, yAza n'in
toTi viLagku iRaiya tOL kavin peRIiyar,
uvakkAN-tOzi!-av van'ticinE-
toyyal mA mazai toTagkalin, avar n'ATTup
pUcal Ayam pukanRu izi aruvi
maNNuRu maNiyin tOnRum
taN n'aRun' tuRukal Ogkiya malaiyE.

varaivu uNarttiya tOzi talaimakaTkuk kaziyuvakai mItUrAmai uNarttiyatu;varaivu n'ITTitta iTattu ARRALAkiya talaimakaLait tOzi ARRum vakaiyAn ARRuvittatUum Am. -

368. marutam
melliyalOyE! melliyalOyE!
n'al n'AN n'Itta pazi tIr mAmai
vanpin ARRutal allatu, ceppin,
colla kiRRA melliyalOyE!
ciRiyarum periyarum vAzum UrkkE,
n'AL iTaip paTAa n'aLi n'Ir n'Ittattu
iTikaraip peru maram pOla,
tItu il n'ilaimai muyagkukam palavE.

varaivu malin'ta tOzikkuk kizatti kURiyatu. - n'akkIrar

370. mullai
poykai Ampal aNi n'iRak kozu mukai
vaNTu vAy tiRakkum taN tuRai UranoTu
iruppin, iru marugkinamE; kiTappin,
villaka viralin porun'ti; avan
n'al akam cErin, oru marugkinamE.

kizatti tannaip puRanuraittAL enpatu kETTaparattai avaTkup pAgkAyinAr kETpac colliyatu. - villaka viralinAr

384. marutam
uzun'tuTai kazun'tin karumpuTaip paNait tOL,
n'eTum pal kUn'tal, kuRun'toTi, makaLir
n'alan uNTu tuRatti Ayin,
mika n'anRu amma-makizn'a!-n'in cULE.

'n'in parattaiyarkku n'I uRRa cULURavu n'anRAyirun'tatu!' enRu n'akaiyATit tOzi vAyil maRuttatu. - OrampOkiyAr

393. marutam
mayagku malark kOtai kuzaiya makizn'an
muyagkiya n'AL tavac cilavE alarE,
kUkaik kOzi vAkaip paRan'talaip
pacum pUT pANTiyan vinai val atikan
kaLiRoTu paTTa jAnRai,
oLiRu vAT kogkar Arppinum peritE

talaimakan ciRaippuRamAka, tOzi alar malivu uraittatu, varaivu kaTAyatu.- paraNar

399. marutam
Ur uN kENi uNtuRait tokka
pAci aRRE pacalai-kAtalar
toTuvuzit toTuvuzi n'Igki,
viTuvuzi viTuvuzip parattalAnE.

varaivu n'ITTitta iTattut talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - paraNar