cevili

15. pAlai
paRai paTa, paNilam Arppa, iRaikoLpu
tol mUtAlattup potiyil tOnRiya
n'Al Urk kOcar n'al mozi pOla,
vAy AkinRE-tOzi!-Ay kazal
cEyilai veL vEl viTalaiyoTu
tokuvaLai munkai maTan'tai n'aTpE.

uTanpOyina pinRai, tOzi cevilikku aRattoTu n'inRAL. n'iRpa, cevilittAy n'aRRAykku aRattOTu n'inRatu. -auvaiyAr

44. pAlai
kAlE pari tappinavE; kaNNE
n'Okki n'Okki vAL izan'tanavE;
akal iru vicumpin mIninum
palarE manRa, iv ulakattup piRarE.

iTaiccurattuc cevilittAy kaiyaRRuc colliyatu. - veLLivItiyAr

84. pAlai
peyarttanen muyagka, 'yAn viyarttanen' enRanaL;
ini aRin'tEn, atu tuni AkutalE-
kazaltoTi Aay mazai tavaz potiyil
vEgkaiyum kAn'taLum n'ARi,
Ampal malarinum tAn taNNiyaLE.

makaLpOkkiya cevilittAy colliyatu. - mOcikIran

144. pAlai
kaziya kAvi kuRRum, kaTala
veN talaip puNari ATiyum, n'anRE
pirivu il Ayam uriyatu onRu ayara,
iv vazip paTutalum ollAL-av vazip
paralpAR paTuppac cenRanaL mAtO-
cel mazai tavazum cenni
viN uyar piRagkal vilagku malai n'ATTE!

makaTpOkkiya cevilittAy colliyatu. - maturai Aciriyan kOTag koRRan

167. mullai
muLi tayir picain'ta kAn'taL mel viral,
kazuvuRu kaligkam, kazAatu, uTIi,
kuvaLai uNkaN kuyppukai kazumat
tAn tuzan'tu aTTa tIm puLip pAkar
'initu' enak kaNavan uNTalin,
n'uNNitin makizn'tanRu oNNutal mukanE.

kaTin'akar cenRa cevilittAy, n'aRRAykku uraittatu. - kUTalUr kizAr

242. mullai
kAnagkOzik kavar kuraR cEval
oN poRi eruttil taN citar uRaippap
putal n'Ir vArum pU n'ARu puRavil
cIRUrOLE, maTan'tai; vERu Ur
vEn'tu viTu toziloTu celinum,
cEn'tu varal aRiyAtu, cemmal tErE.

kaRpuk kAlattuk kaTin'akar cenRa cevilittAy n'aRRAykkuc colliyatu.- kuzaRRattan

356. pAlai
n'izal AnRu avin'ta n'Ir il Ar iTaik
kazalOn kAppap kaTukupu pOki,
aRucunai marugkin maRukupu ven'ta
vev veg kaluzi tavvenak kuTikkiya
yAgku vallun'aLkol tAnE-En'tiya
cem poR punai kalattu am porik kalan'ta
pAlum pala ena uNNAL,
kOl amai kuRun' toTit taLir annOLE?

makaTpOkkiya cevilittAy uraittatu. - kayamanAra.

378. pAlai
jAyiRu kANAta mAN n'izaR paTIiya,
malaimutal ciRu n'eRi maNal mikat tAay,
taN mazai talaiyavAkuka-n'am n'Ittuc
cuTar vAy n'eTu vER kALaiyoTu
maTa mA arivai pOkiya curanE!

makaL pOkkiya cevili teyvattiRkup parAyatu. - kayamanAr

396. n'eytal
pAlum uNNAL, pan'tuTan mEvAL,
viLaiyATu AyamoTu ayarvOL iniyE,
eLitu ena uNarn'tanaLkollO-muLi cinai
Omaik kuttiya uyar kOTTu oruttal
vEniR kunRattu vev aRaik kavAan
mazai muzagku kaTug kural Orkkum
kazai tiragku Ar iTai, avanoTu celavE?

makaT pOkkiya tAy uraittatu, - kayamanAr.