inRu yANTaiyanE

379. pAlai
inRu yANTaiyanO-tOzi!-kunRattup
pazag kuzi akazn'ta kAnavan kizagkinoTu,
kaN akan tU maNi, peRUum n'ATan,
'aRivu kAzkkoLLum aLavai, ceRitoTi!
emmil varukuvai n'I' enap
pommal Oti n'IviyOnE?

n'otumalar varaivuzit tOzi aRattOTu n'inRatu.