ellai kaziya mullai

387. mullai
ellai kaziya, mullai malara,
katir cinam taNin'ta kaiyaRu mAlai,
uyir varampAka n'In'tinam Ayin,
evankol vAzi?-tOzi!-
kagkul veLLam kaTalinum peritE!

piriviTai vaRpuRuttum tOzikkuk kizatti vanpuRai etir azin'tu kURiyatu.- kagkul veLLattAr