eRicuRAk kalitta

318. n'eytal
eRi cuRAk kalitta ilagku n'Irp parappin,
n'aRu vI jAzaloTu punnai tAay,
veRi ayar kaLattinin tOnRum tuRaivan
kuRiyAn Ayinum, kuRippinum, piRitu onRu
aRiyARku uraippalO, yAnE? eytta ip
paNai ezil men tOL aNaiiya an' n'AL
pizaiyA vajcinam ceyta
kaLavanum, kaTavanum, puNaivanum, tAnE.

kizavan kETkum aNmaiyan Akat tOzikkuk kizatti uraittatu. - ammUvan