yAm em kAmam

241. kuRijci
yAm em kAmam tAgkavum, tAm tam
kezutakaimaiyin azutana-tOzi!-
kanRu ARRuppaTutta pun talaic ciRAar
manRa vEgkai malar patam n'Okki,
ERAtu iTTa Emap pUcal
viN tOy viTarakattu iyampum
kunRa n'ATaR kaNTa em kaNNE.

piriviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu - kapilar