yAy AkiyaLE vizavu

10. marutam
yAy AkiyaLE vizavu mutalATTi;
payaRu pOl iNara pain' tAtu paTIiyar
uzavar vAgkiya kamaz pU men cinaik
kAjci Uran koTumai
karan'tanaL Akalin, n'ANiya varumE.

talaimakaRkut tOzi vAyil n'Ern'tatu. - OrampOkiyar