yAyum jAyum

40. kuRijci
yAyum jAyum yAr AkiyarO?
en'taiyum n'un'taiyum em muRaik kELir?
yAnum n'Iyum ev vazi aRitum?
cem pulap peyal n'Ir pOla
anpuTai n'ejcam tAm kalan'tanavE.

iyaRkaip puNaricci puNarn'ta pinnar, 'pirivar' enak karuti ajciya talaimakaL kuRippu vERupATu kaNTu, talaimakan kURiyatu. - cempulappeyanIrAr