yAvatum aRikilar

152. kuRijci
yAvatum aRikilar, kazaRuvOrE-
tAy il muTTai pOla, uTkiTan'tu
cAyin allatu, piRitu evan uTaittE?
yAmaip pArppin anna
kAmam, kAtalar kaiyaRa viTinE,

varaivu n'ITTittavazi ARRALAkiya talaimakaL, 'n'I ARRukinRilai' enRu.n'erugkiya tOzikkuc colliyatu. - kiLLimagkalag kizAr