yAnE INTaiyEnE...AnA

97. n'eytal
yAnE INTaiyEnE; en n'alanE
AnA n'OyoTu kAnalaHtE.
tuRaivan tam UrAnE;
maRai alar Aki manRattaHtE.

varaivu n'ITTittavazit talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - veNpUti