yAnE INTaiyEnE...Enal

54. kuRijci
yAnE INTaiyEnE; en n'alanE,
Enal kAvalar kavaN oli verIik
kAna yAnai kai viTu pacug kazai
mIn eRi tUNTilin n'ivakkum
kAnaka n'ATanoTu, ANTu, ozin'tanRE.

varaivu n'ITTittavazi ARRALAkiya talaimakaL tOzikkuc colliyatu.- mIneRi tUNTilAr